Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 09.04

Хімія 8 клас 09.04

Тема. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.

  1. Природа хімічного зв’язку.

Атоми різних елементів, взаємодіючи між собою, утворюють велику кількість простих і складних речовин. В основі теорії хімічного зв’язку лежать поняття про електронну взаємодію. Нам відомо, що атоми благородних газів за звичайних умов не взаємодіють з іншими атомами, бо мають завершений зовнішній енергетичний рівень (двоелектронний у Гелію і восьмиелектронний у решти інертних елементів). Всі інші елементи мають незавершені зовнішні електронні шари, тому атоми цих елементів вступають у взаємодію між собою. Під час взаємодії атомів з незавершеними зовнішніми електронними шарами перебудовуються їх електронні оболонки: неспарені електрони різних атомів утворюють електронні пари, які є спільними для двох чи більшої кількості атомів, або зміщуються до одного атома. https://www.youtube.com/watch?v=ef1X2U5SZmg

Хімічний зв’язок — це взаємодія атомів, яка зумовлює їхнє сполучення в молекули або кристали

Зображувати хімічні зв’язки можна по-різному:

а) У вигляді крапок, поставлених біля хімічного символу елемента. (Крапками зображають електрони лише зовнішнього енергетичного рівня). В цьому разі утворення молекули водню можна зобразити схемою:

H + H → H : H

б) За допомогою квантових комірок (орбіталей), як розташування двох електронів (стрілочок) з протилежно напрямленими спінами в одній квантовій комірці:

 

Електронегативність

Здатність атома хімічного елемента притягувати до себе валентні електрони називається електронегативністю

Металічні елементи легко віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня і не можуть приєднувати їх для добудови цього рівня. Неметалічні елементи легко притягують електрони від інших атомів для добудови зовнішнього енергетичного рівня. Чим менше електронів необхідно для добудови зовнішнього рівня, тим сильніше виражені неметалічні властивості елемента і його електронегативність.

У періоді електронегативність елемента зростає із збільшенням порядкового номера елемента, тобто зліва направо. На початку періоду містяться елементи, електронегативність яких дуже низька (вважають, що для атомів металів електронегативність не характерна), а в кінці – найбільш електронегативні (неметалічні елементи).

У групі електронегативність елементів зменшуєтся із зростанням порядкового номера елемента, тобто згори донизу. Найбільш електронегативним у періодичній системі є Флуор.

За зростанням електронегативності елементи розміщають у такий ряд:

 

Інертні елементи електронегативності не мають. Це пояснюється тим, що їх атоми мають завершені зовнішні електронні шари, які є повними октетами (виняток Гелій). Стійкістю такого октету пояснюється поведінка благородних газів у хімічних реакціях за звичайних умов.

Завдання для самоконтролю

  • Вкажіть ряд, у якому хімічні елементи розміщені в порядку зростання їх електронегативності: а) C, N, F; б) Br, Cl, F; в) Be, Mg, Ca.

  • Закінчіть речення, підібравши необхідні слова: а) у малих періодах електронегативність … зліва направо; б) у головних підгрупах електронегативність … зверху вниз (зростає, спадає, не змінюється).

  • У бік якого елемента зміщуються спільні електронні пари в сполуках: NO, SiF4, F2O, ICl3. Чому?

 

 

Фізика

 

Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

 

Д/з Опрацювати параграф 52, дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

 

Підручник доступний за посиланням:

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1nbPAMzMMxUcQxheqXZiwk7YLxDelDng5?usp=sharing

 

8 – А геометрія    09.04

Тема. Розв’язування вправ на знаходження синуса, косинуса та тангенса.

Вправа № 728.

Вправа № 729.

Вправа № 730.

Вправа № 739.

Вправа № 740.

Домашнє завдання.

Повторити теоретичний  матеріал з §20.

Посилання на підручник: https://pidruchnyk.com.ua/804-geometriya-8-klas-ister-2016.html

 

8 – А клас         Всесвітня історія

Тема. Мистецтво доби бароко

І. Вивчення нового матеріалу

Бароко - стиль в мистецтві кінця XVII - середини XVIII  ст. Виявився в архітектурі, живопису, літературі та музиці. Характерною особливістю бароко є проникнення світського світогляду в усі сфери художньої діяльності. Монументальність форм, експресивність, введення алегорій та символів, пишна декоративність орнаментики, парадність та урочистість, що притаманні бароко, знайшли відтворення в мистецтві цього періоду. Злиття принципів бароко з національною народною традицією визначило своєрідність його варіантів.

Специфічні риси бароко, які виявилися в усіх видах мистецтва - архітектурі, живописі та графіці, скульптурі, художньому металі та гаптуванні. Розвиткові мистецтва сприяло піднесення філософської думки, науки, літератури. Прийшовши на зміну художній культурі Відродження і маньєризму, бароко відкрило нові можливості для мистецтва, що особливо яскраво виявилося в синтезі мистецтв, у створенні грандіозних міських і паркових ансамблів.

Для бароко характерні урочистість і вражаючі ефекти, динамічність композиції й декоративна пишність. В архітектурі це виявилось у примхливих планах, великих контрастах об’ємів, перевантажених скульптурних оздобах, світлотіньових і кольорових ефектах. Живопис і скульптура бароко відзначаються декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту й ефектів освітлення.

Для стилю бароко в музиці характерні величність, пишність, декоративність, драматизм, заглиблення у внутрішній світ людських почуттів, синтез мистецтв (у жанрах опери, ораторії, кантати) й водночас прагнення до відділення музики від слова (розвиток інструментальної музики).

Відійшовши від властивих ренесансній культурі уявлень про чітку гармонію та закономірність буття і безмежні можливості людини, естетика бароко будувалася на колізії між людиною та зовнішнім світом, між ідеологічними й чуттєвими потребами, розумом і природними силами, які уособлювали тепер ворожі людині стихії.

Разом з тим культура бароко далека від сентиментальної сльозливості або пасивної споглядальності. Її герой – здебільшого яскрава особистість з розвиненим вольовим і ще більш розвиненим раціональним началом, художньо обдарований і дуже часто благородний у своїх вчинках.

У бароковому мистецтві відчувається болісне переживання особистої самотності, "покинутості" людини напризволяще в поєднанні з постійним пошуком "втраченого раю". У цих пошуках митці бароко постійно коливаються між аскетизмом і гедонізмом, небом і землею, Богом і дияволом. В образотворчому мистецтві для барокових творів характерне звернення до релігійних сюжетів, де художників, насамперед, цікавлять сюжети чудес та мучеництва, де яскраво проявилися властиві бароковій стилістиці гіперболічність, афектованість, патетика.

Бароко – це мистецтво, збудоване на контрастах, асиметрії. Однією з основних рис барокової культури, не тільки аристократичної, але й міських низів та селянства, є потяг до синтезу різних видів і жанрів творчості.

 

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 8

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/833-vsesvitnya-istoriya-8-klas-sorochynska.html