Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

четвер 28.05

Фізика

Спостереження механічного руху і взаємодії в природі та на виробництві.

 

Переглянути відеоролик «Производство BMW 3-Series 2019 (G20) На Заводе БМВ в Мюнхене»:

https://www.youtube.com/watch?v=xFiOeiY95uE

8 – А клас історія України 28.05

Тема. Господарське, культурне життя та церковне життя в українських землях

І. Вивчення нового матеріалу

У другій половині XVII ст. зростало землеволодіння козацькі старшини, яке існувало у двох формах:

• приватно-спадковій, що не залежала від службового становища;

• тимчасово-умовній — землі віддавалися за службу на певний строк або "до смерті".

Сільське господарство

Основною галуззю економіки Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України було рільництво.

Основною системою в рільництві залишалося трипілля.

Сільськогосподарськими знаряддями праці були важкі плуги, колісні та безколісні сохи, однозубі й тризубі рала.

На більшій частині краю сіяли жито, пшеницю, ячмінь, овес, просо, гречку.

Значно розширилися посівні площі, що зумовлювалося постійним зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію.

Поряд з хліборобством селяни вирощували різноманітну городину та технічні культури (льон, коноплі, тютюн тощо). Розвивалося і садівництво.

Значного поширення набуло тваринництво. У маєтках козацької старшини налічувалися тисячі голів великої рогатої худоби, коней, овець тощо. Дедалі більше уваги приділялося виведенню нових порід великої рогатої худоби, коней тощо.

Становище церкви

1654 р. Митрополит Української православної церкви Сильвестр Косів разом з київським духовенством відмовився складати присягу, до якої приводили українців московські посли у Переяславі 1654 p.

Така позиція церкви була перешкодою на шляху наступу царизму на автономію України.

1685 р. Київський православний собор під тиском царських чиновників обрав митрополитом прибічника Московії Гедеона Святополка.

Московський патріарх висвятив Гедеона в митрополити.

Утім українська церква формально підпорядковувалася константинопольським патріархам.

Москва вирішила дати хабаря золотом Турецькому візиру, який звелів константинопольським патріархам передати Київську митрополію Москві.

1686 р. Київську митрополію було передано Москві.

Відтоді втрачено самостійність Української православної церкви.

Наступні кроки російського уряду вели до подальшого скорочення автономії Київської митрополії. Українська православна церква була змушена служити чужим інтересам.

Узагальнення. Організм людини-єдина біологічна система.

     Людина є не лише частиною живої природи, а є, напевно, її найдовершенішим створінням. Кожен з нас — це особистість, але всі люди планети мають спільні ознаки, за якими нас відносять до одного виду. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології у 8-му класі, і саме сьогодні ви почнете детально вивчати організм людини, загальні особливості виду Людина розумна, індивідуальні особливості кожного з нас.

    Людина розумна (латин. Homo sapiens) — це вид тварин роду Люди (Ното) з родини Гомініди в ряді Примати, який є єдиним з наявних на сьогодні.

ЩО НАЗИВАЮТЬ СИСТЕМОЮ?

Система (від грец.  systema- ціле, складене із частин, поєднання) —це  безліч елементів, взаємозалежних і пов'язаних між собою, що утворюють цілісність, єдність.

Навколишній світ складається із систем. Існують неживі, або абіотичні, системи. А з появою людини з'явилися соціальні системи, наприклад етноси, нації, держави.

БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ.

До біологічних систем належать біологічні об'єкти різного рівня складності :клітини, тканини, органи, системи органів, організми, популяції, біоценози й екосистеми,  аж до біосфери в цілому, які, як правило, мають кілька рівнів структурно-функціональної організації.

Н-д, елементами клітини, як цілісної системи, є її органели, що пов'язані між собою, елементами тканин тварин — клітини й міжклітинна речовина, а органи є елементами цілісного організму.

Біологічним системам властива ієрархічність. Це означає, що система одного рівня організації може бути елементом системи більш високого рангу.

Наприклад, клітина — це складна система, що складається з елемен¬тів — органел. Водночас клітина є елементом більш складної системи — тка¬нини. Тканини, у свою чергу, утворюють органи, а органи — організм. Організми утворюють біологічні системи надорганізмового рівня, до яких належать популяції, види, біоценози, екосистеми та біосфера в цілому.

Організм людини — це цілісна біологічна система, що складається із взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою компонентів — клітин, тканин, органів і фізіологічних систем.

Жоден компонент людського орга¬нізму не може довго існувати самостійно, тому що він не здатен виконувати одночасно всі функції живого.

Ієрархічність систем обумовила виділення кількох основних рів¬нів організації живої природи:

1)клітинного,

2)організмового,

3)популяційно-видового,

4)біоценотичного, екосистемного й біосферного.

Від рівня до рівня спостерігається ускладнення біологічних систем та поява нових властивостей і якостей. 

До складу організму людини входять такі групи тканин:

- епітеліальні;

- сполучні;

- м’язові;

- нервова.

Орган – це частина тіла, що має певну форму, будову й виконує одну чи декілька специфічних функцій. Органи складаються з різних типів тканин, але один тип переважає й визначає основну функцію даного органу.

Фізіологічна система – це анатомічне або функціональне об’єднання органів, що виконують в організмі спільну функцію. Навести перелік фізіологічних систем.

Функціональна система – це взаємоузгоджене об’єднання різних органів і фізіологічних систем, яке спрямоване на досягнення корисного для організму результату. До таких систем належать: транспортна, імунна…

Фізіологічні процеси відбуваються злагоджено. Чому? Це тому, що в організмі здійснюються регуляції всіх життєвих функцій. До таких регуляцій належать: нервова та гуморальна. Їхня діяльність нерозривно поєднана і утворює єдину нейрогуморальну регуляцію.

1.  Що таке система?

2. У чому полягають властивості біологічних систем?

3.  Доведіть, що організм людини є цілісною системою.

Хімія 8 клас 28.05.20

Підсумковий урок

Ось і  добіг  до кінця ще один навчальний рік… Сьогодні  пропоную вам  переглянути дещо цікавеньке)

https://www.youtube.com/watch?v=WB9v6tXp_i8

https://www.youtube.com/watch?v=hR2dlYXIxzY

https://www.youtube.com/watch?v=KWnrGWuTxxY

https://www.youtube.com/watch?v=_QjkcoC354o