Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Науково-методична рада Центру

Робота з підвищення  професійного рівня працівників

 

Не соромся вчитися і в зрілому віці.
Краще навчитися пізно, ніж ніколи.

Езоп

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі є  професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Головна мета роботи з педагогічними кадрами– забезпечення неперервного і цілеспрямованого професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.

Завдання визначаються як прогнозовані результати методичної роботи:

 • збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);
 • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці);
 • розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму;
 • розвиток емоційно-вольової саморегуляції;
 • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, колективів груп, професійних можливостей, потреб і запитів педагогів;
 • стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
 • залучення до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи, до цілеспрямованого формування нового досвіду свого навчального закладу;
 • впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
 • поширення перспективного досвіду, набутого в колективі.

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності – поєднання професійних знань, навичок та вмінь і необхідних для сучасного педагога рис особистості.

Зміст методичної роботи

Напрями роботи:

 1. аналіз стану викладання;
 2. створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;
 3. проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
 4. залучення педагогів до пошуково-дослідної роботи;
 5. апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
 6. створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

 

Організація методичної роботи

Організація методичної роботи розпочинається з планування, а насамперед – з педагогічного діагностування. Це дає можливість виявити кращий досвід, а також недоліки в організації навчально-виробничої діяльності і на цій основі спланувати методичну роботу з педагогами. Педагогічне діагностування проводиться анкетуванням, результати якого заносяться до діагностичної карти навчального закладу (методичних комісій).

На основі результатів аналізу діагностичної карти визначають шляхи, спрямовані на подолання виявлених проблем, використання прогресивного педагогічного досвіду педагогів, проведення індивідуальних консультацій, рекомендують опрацювати відповідну психологічну, педагогічну, методичну літературу, журнальні статті, визначають форми підвищення кваліфікації, залучення до роботи в школі прогресивного досвіду,  в творчих групах тощо.

Таке педагогічне діагностування дає змогу організувати методичну роботу, всебічно враховуючи індивідуальні особливості та рівень підготовки кожного педагога.

 

12.2. Функції та структура методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р.

 

У процесі методичної роботи можуть використовуватись як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: ділові педагогічні ігри, лекції, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо).

Нова організаційно-функціональна модель методичної роботи у навчальному закладі полягає в застосуванні модульного підходу за трьома напрямами:

 1. Пізнавальна діяльність – формування свідомості педпрацівників, вивчення нових педагогічних технологій.
 2. Тематична діяльність – опрацювання отриманої інформації, визначення шляхів вирішення актуальних проблем, розроблення нових педагогічних ідей.
 3. Практична діяльність – впровадження в педагогічну практику результатів пізнавальної та тематичної діяльності. Педагогічні працівники оволодівають практичними навичками щодо використання інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Модульний підхід у діяльності передбачає впровадження нетрадиційних індивідуальних та групових форм методичної роботи.

Індивідуальні

Групові

Аналіз

Бенефіс педагога

Анкетування

Бесіда

Атестація

Бібліографічні огляди, обговорення

Бесіда-інтерв'ю

Відкритий урок

Дистанційне навчання

Взаємовідвідування уроків

Доповідь

Взаємоконтроль

Звіт

Групова консультація

Індивідуальний план

Дебати

Консультація

Ділові ігри

Курсова перепідготовка

Дискусія

Курсова робота

Захист авторських проектів і розробок

Лекція

Захист планів МК

Методичні рекомендації

Ігрове конструювання

Наставництво

Оперативна методична нарада

Презентація

Інтернет-конференція

Портрет викладача

Колективні презентації

Портфоліо

Коло ідей

Проблемний стіл

Конференції з обговорення найбільш значущих проблем

Реферат

Майстер-клас

Розробка уроку

Методична естафета

Розробка позаурочного заходу

Методична панорама

Самоаналіз

Методичний бенефіс

Самоосвіта

Методичний ринг

Стажування

Методичний тиждень

Творча робота

Обговорення в групі

Творчий звіт

Обмін досвідом

Творчий портрет

Педагогічна виставка

 

Педагогічна майстерня

 

Педагогічний брифінг

 

Педагогічні читання

 

Презентації

 

Рольова гра

 

Спільна розробка планів, програм, сценаріїв уроків, позаурочних заходів

 

Творчий звіт

 

Фестиваль методичних ідей

 

Школа молодого фахівця

 

Школа педагогічної майстерності

 

Школа комп'ютерної грамотності

 

Школа професійної майстерності

Колективні (групові) форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань щодо організації навчально-виробничого процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Вони є найдієвішими для поширення та демонстрації кращих надбань педагогів.

 

 

 

Організація роботи методичних об'єднань

 

За змістом теоретична і методична робота методичних об'єднань вчителів і вихователів спрямована на поглиблення знань вчителів та вихователів з питань методики, педагогіки, психології. Протягом навчального року з вчителями та вихователями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні, групові та індивідуальні форми.

В роботі методичних об'єднань приділяється велика увага:

 • вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;
 • планування роботи на навчальний рік;
 • коригування та обговорення навчальних програм;
 • заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з начальних базових дисциплін;
 • методична допомога молодим педагогам;
 • підвищення фахового рівня вчителів та вихователів з урахуванням особистісних можливостей кожного;
 • обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичних об'єднань за І семестр, ІІ семестр, за рік;
 • затвердження змісту контрольних робіт;
 • стан позакласної роботи з предмету;
 • огляд новинок методичної літератури;
 • підсумки атестації вчителів та вихователів;
 • організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;
 • творчий звіт молодих вчителів та вихователів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників.