Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

понеділок 13.04

9-А клас, інформатика           13.04

 

Тема. Навчальні  проекти та сучасна  школа.

Навчальний проект — спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів — партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату з розв’язування певної проблеми, значущої для учасників проекту.
     Виконання проекту на уроці інформатики дозволяє навчитися не тільки комп’ютерних технологій, але і прийомам самостійної роботи від вибору запропонованих тем до постановки цілей, народження гіпотез, розробки алгоритмів свого проекту і створення готових електронних продуктів.

    Які бувають проекти
     • Практико-орієнтований проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника.
     • Дослідницький проект за структурою нагадує справжнє наукове дослідження. Він включає обґрунтування актуальності обраної теми, позначення завдань дослідження, обов’язкове висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих результатів. При цьому використовуються методи сучасної науки: лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування й інші.
     • Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії. Результатом такого проекту часто є публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті.
     • Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, твори образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва, відеофільми тощо.
     • Рольово-ігровий проект. Учасники беруть на себе соціальні ролі або ролі літературних чи історичних персонажів з метою відтворення через ігрові ситуації різних ситуацій соціальних або ділових відносин. 

 

    Робота над проектами проходить в кілька етапів:
         1. Підготовка до роботи над проектом.
         2. Вибір теми.
         3. Постановка мети і завдання проекту.
         4. Пошук інформації різними способами.
         5. Виконання завдань проекту.
         6. Підготовка до захисту проекту.
         7. Презентація (захист) проектів.
         8. Аналіз результатів проектної роботи.

План навчального проекту:

        1. Мета
         2. Об’єкт дослідження
         3. Засіб опрацювання даних
         4. Форма подання результатів

Навчальні проекти.

Вибір комп’ютера.
 
     Предметно-змістовна область: інформатика.
     Тип проекту: рольово-ігровий.
     Мета: зробити усвідомлений вибір моделі комп’ютера, згідно з наявними початковими умовами; змоделювати ситуацію практичного застосування матеріалу з теми «технічні характеристики складових комп’ютера»; навчитися культурі поведінки в ситуації продавець - покупець. Ключове питання: Який комп’ютер вибрати?
 
     Тематичне питання: Як визначити, виходячи з потреб користувача, найбільш підходящу конфігурацію ПК?
 
     Змістові питання:
         • Які технічні характеристики основн их складових персонального комп’ютера цікавлять користувача?
         • Як зробити розрахунок вартості вибраної комплектації?
 
     Форма подання результатів проекту: презентація, буклет.

Домашня робота.   Законспектувати  та вивчити основні поняття теми.

 

Презентація до уроку мистецтва в 9 класі " Культура рідного краю. Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади."

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-9-klasi-kultura-ridnogo-krau-pamatki-kulturi-i-mistectva-ridnogo-krau-kulturno-mistecki-zakladi-126737.html 

 

Теребовля – районний центр Тернопільської області, одне з найстаршіх міст України й найдавніше місто Поділля, розташоване на Подільській височині, в західній частині Правобережного лісостепу. Давня історія міста наситила його околиці цінними архітектурними пам`ятками.

Історія міста

Перша згадка про місто датується 1097 роком у «Повісті минулих літ». Але за археологічними розкопками заселення Замкової гори відноситься до 3 тис. до н.е.

 

Замкова гора в Теребовлі. Фото з zabytki.in.ua

Назва „Теребовля”, можливо, походить від старослов’янського слова теребити” (корчувати, вирубувати ліс). В українській мові подекуди ще збереглося слово „теребівля”, яким називають очищені від заростей місця (у давньоруські часи ця місцевість, де зараз знаходиться Теребовля, була покрита віковічними дрімучими лісами). Також існують інші версії. Наприклад, на думку професора Я. Рудницького, назву слід виводити від імені Теребослав, а за твердженням філолога М. Худаша — від імені Теребовіт, що побутувало в давньоруські часи. Проте не існує джерельних підтверджень існування таких князів. Також існує легенда про те, що нібито на горі Покрівка колись стояло три хрести. Під ними були могили теребовлянського князя і його двох синів, котрі загинули під час навали монголів. Ці три хрести означали «три болі», а від цього вже пішла назва «Теребовля». Проте навала монголів була на 144 роки пізніше від першої згадки про місто.

В «Повісті минулих літ»  1097 року  розповідається про Любецький з’їзд князів і історію осліплення теребовлянського князя Василька Ростиславича. Археологічні дослідження вказують на давніше походження поселення. За часів князя Василька Ростиславича місто розташовувалося під Замковою горою. У XII ст. Теребовля була значним політичним та культурним осередком. Коли Теребовлянським князем став Володимирко Володаревич, він об’єднав Перемишльське, Звенигородське, Галицьке і Теребовлянське князівства і зробив столицею Галич. Від 1199 року Теребовля належала до Галицько-Волинської держави. Після смерті у 1205  видатного князя Романа Мстиславовича розпалася Галицько-Волинська держава, й Теребовлянське князівство знов відокремилося. 1241 року Теребовлю спустошили війська хана Бату, зруйнували замок.

 

Пам’ятник князеві Васильку в Теребовлі. Фото з сайту andy-travel.com.ua

 

Хімія  9а  клас 13.04.

Тема. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Теоретичний  матеріал  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=5LVd-3m8Kd0

Дисоціація кислот

  1. Пригадайте, які сполуки називаються кислотами?

  2. Запишимо рівняння дисоціації кислот.

HNO3 ↔ H+ + NO3-

H2SO4 ↔2 H+ + SO42-

H3PO4↔3H+ + PO43-

  1. Що спільного у записаних рівняннях? (Н+)

Загальне рівняння дисоціації кислот:

НА      Н+  +    А-

молекула           катіон         аніон кислотного

кислоти    Гідрогену        залишку

Визначення кислот з погляду теорії електролітичної дисоціації:

Кислоти – це електроліти, що під час дисоціації утворюють катіони одного типу, а саме Гідроген-йони, та аніони кислотного залишку.

  1. Двог- і багато основні кислоти дисоціюють ступінчасто:

H2SO4 ↔ H+ + НSO4-

НSO4- ↔ H+ + SO42-

Дисоціація основ

  1. Які сполуки називаються основами?

  2. Запишіть рівняння дисоціації лугів.

NaOH ↔ Na+ + OH-

Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-

Що спільного у записаних рівняннях? (ОН-)

Загальне рівняння дисоціації основ:

МеОН      Ме+  +    ОН-

основа                 катіон         гідроксид-йон

       металу        

Визначення основ з погляду теорії електролітичної дисоціації:

 

Основи -  це електроліти, що під час дисоціації утворюють катіони металів та аніони  гідроксогруп.

Основи, які містять кілька гідроксогруп, дисоціюють ступінчасто.

Ca(OH)2CaОН+ + OH-

      CaОН+ ↔  Ca2+ + OH-

Дисоціація солей

  1. Які сполуки називаються солями?

  2. Запишіть рівняння дисоціації  солей

КNO3 ↔ K+ + NO3-

BaCl2 Ba2+ + 2Cl-

МеА      Ме+  +    А-

         сіль                катіон          аніон кислотного

         металу         залишку

Чи є спільні йони, що утворюються під час дисоціації? (ні)

Визначення солей з погляду теорії електролітичної дисоціації:

Солі – це електроліти, які дисоціюють на катіони металів та аніони кислотних залишків.

Типи солей

Середні

Na2SO4 ↔ 2Na+  + SO4 2-

Кислі

NaHSO4 ↔ Na++ HSO4-

HSO4- ↔  H+  + SO4 2-

Основні

CaOHClCaOH+ + Cl-

CaOH+ ↔ Ca2+ + OH-

 

опрацюйте  §10  https://pidruchnyk.com.ua/348-himiya-lashevska-9-klas.html  (крім рН розчину)

Виконайте  завдання № 1-5 с 73 після   §10