Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п'ятниця 03.04

Хімія  9б  клас 03.04.

Тема. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Теоретичний  матеріал  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=5LVd-3m8Kd0

Дисоціація кислот

  1. Пригадайте, які сполуки називаються кислотами?

  2. Запишимо рівняння дисоціації кислот.

HNO3 ↔ H+ + NO3-

H2SO4 ↔2 H+ + SO42-

H3PO4↔3H+ + PO43-

  1. Що спільного у записаних рівняннях? (Н+)

Загальне рівняння дисоціації кислот:

НА      Н+  +    А-

молекула           катіон         аніон кислотного

кислоти    Гідрогену        залишку

Визначення кислот з погляду теорії електролітичної дисоціації:

Кислоти – це електроліти, що під час дисоціації утворюють катіони одного типу, а саме Гідроген-йони, та аніони кислотного залишку.

  1. Двог- і багато основні кислоти дисоціюють ступінчасто:

H2SO4 ↔ H+ + НSO4-

НSO4- ↔ H+ + SO42-

Дисоціація основ

  1. Які сполуки називаються основами?

  2. Запишіть рівняння дисоціації лугів.

NaOH ↔ Na+ + OH-

Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH-

Що спільного у записаних рівняннях? (ОН-)

Загальне рівняння дисоціації основ:

МеОН      Ме+  +    ОН-

основа                 катіон         гідроксид-йон

       металу        

Визначення основ з погляду теорії електролітичної дисоціації:

 

Основи -  це електроліти, що під час дисоціації утворюють катіони металів та аніони  гідроксогруп.

Основи, які містять кілька гідроксогруп, дисоціюють ступінчасто.

Ca(OH)2CaОН+ + OH-

      CaОН+ ↔  Ca2+ + OH-

Дисоціація солей

  1. Які сполуки називаються солями?

  2. Запишіть рівняння дисоціації  солей

КNO3 ↔ K+ + NO3-

BaCl2 Ba2+ + 2Cl-

МеА      Ме+  +    А-

         сіль                катіон          аніон кислотного

         металу         залишку

Чи є спільні йони, що утворюються під час дисоціації? (ні)

Визначення солей з погляду теорії електролітичної дисоціації:

Солі – це електроліти, які дисоціюють на катіони металів та аніони кислотних залишків.

Типи солей

Середні

Na2SO4 ↔ 2Na+  + SO4 2-

Кислі

NaHSO4 ↔ Na++ HSO4-

HSO4- ↔  H+  + SO4 2-

Основні

CaOHClCaOH+ + Cl-

CaOH+ ↔ Ca2+ + OH-

 

опрацюйте  §10  https://pidruchnyk.com.ua/348-himiya-lashevska-9-klas.html  (крім рН розчину)

Виконайте  завдання № 1-5 с 73 після   §10 

9 – Б клас Правознавство

Тема. Як реалізувати і захистити особисті немайнові та майнові права.  Що таке право власності?

І. Вивчення нового матеріалу

Кожна людина має особисті немайнові та майнові права. Що ж це за права?

Особисті немайнові права виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припинені на підставі правочинів або інших юридичних дій. Вони належать кожній фізичній особі від народження або за законом і не мають економічного змісту.

Ці права тісно пов’язані з людиною, вона не може від них відмовитися, а також не може бути позбавлена цих прав і володіє ними довічно (наприклад, право на життя, право на охорону здоров’я); деяких вона набуває за законом (наприклад, право на інформацію, право на опіку та піклування тощо). Особисті немайнові права фізичні особи здійснюють самостійно. В інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей, а також осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть здійснювати свої особисті права, їх здійснюють батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.

Відповідно до Конституції України, фізична особа має такі особисті немайнові права: право на життя, право на охорону здоров’я, право на свободу та особисту недоторканність, право на повагу до честі, гідності, право на відпочинок,  право на вибір місця проживання, право на свободу світогляду та віросповідання, право на освіту, право на таємницю листування.

Майнові права — це суб’єктивні права учасників правовідносин, які пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу і обміну майна. Конституцією України передбачено систему майнових прав особи. Прикладом захищених законом майнових прав є права власника, який здійснює право господарського відання майном, зобов’язальні права (наприклад, на відшкодування шкоди), права авторів на винагороду, спадкові права.

Право власності — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володіннямкористуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Право власності охоплює правові норми, які закріплюють і охороняють стан приналежності матеріальних благ конкретним особам. Власність характеризується наявністю такої влади особи над річчю, яка визнана суспільством і регламентована соціальними нормами. Оскільки влада над річчю неможлива без того, щоб інші особи, ставилися до неї як до чужої, власність означає відношення між людьми з приводу речей. Всі інші особи, не власники, зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на чужу річ і на волю власника мати цю річ. Таким чином, власність це суспільні відносини, які характеризуються двома основними ознаками: вони виникають з приводу речей, мають вольовий зміст.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 16 параграф (підручник: Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html

2. Записати взначення.

 

03.04.20 р.

Українська мова

Тема. Тренувальні вправи.

Вправа

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте межі частин складносурядних речень і поставте між ними коми. Підкресліть сполучники. Накресліть схеми речень.

1. Вітер напинає вітрило а (в)далині височіють вітряки, повернувши крила вітрові (на)зустріч (Ю.Белічко). 2. Дерева мене ч(е,и)кають і падає листя насте(ж,ш)ку і падають зорі в долоні і падає сон у траву... (І.Драч). 3. В'ється смуга сірого бетону під крилом могутнім літака і Бориспіль в(е,и)чоровий тане в пов(е,и)ні зеленій  вишняка  (М.Боровко).  4. Ні людей, ні хат не було але смужечка синього диму снувалася (по)між деревами  (Б.Лепкий). 5. Не тільки тужна пісня лилася із змученої душі матері а й протікали сльози гарячі на її обли(ч,чч)і  (Г.Тютюнник). 6. Свіча плакала і крізь ті сльози попливли перед очима картини пережитого (В.Сичевський). 7. Стихне м(е,и)лодія й (з,с)хлипне поволі срібна хмаринка перлистим дощем (З.Мороз). 8. Минає дощ та від його краплин не стане на душі моїй т(е,и)пліше (Л.Гудзь).

Домашнє завдання

Скласти складносурядні речення за схемами:

[ ], і [ ], але [ ].

[ ], й [ ].

[ ], а [ ].

Чи [ ], чи [ ].

[ ], але[  ], [ ].

Виконане завдання надіслати на Viber.

 

03.04.20 р.

Українська література

Тема.  Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Визначні українські письменники.

Опрацювати матеріал з підручника, ст. 76-78 http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

Переглянути презентацію до теми за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-prezentaciya-na-temu-nova-ukra-nska-literatura-suspilno-istorichni-obstavini-naprikinci-xviii-st-114718.html

 

Домашнє завдання

Підготувати відповіді на запитання зі ст.76

 

                                                     Геометрія    

Контрольна робота

 

 

Логоритміка 9б клас  03.04

Розвиток мовленнєво-слухової та музичної пам’яті. Слухання відтворення  музичних  творів у виконанні А.Кузьменка (Скрябін) .

1. Виконай  розминку https://www.youtube.com/watch?v=bCcxa4hlnY8

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Розспівка https://www.youtube.com/watch?v=ZvOtj3qZVJ8&list=PLBBZp1KFeXMrE8RVfU-CHqoNiKDhg9ZPt&index=3

 4. Брейн Фітнес. https://www.youtube.com/watch?v=BJqvX2vu8fc

5. Слухання музичних  творів у виконанні А.Кузьменка (Скрябіна) (на  вибір  учня). Який  настрій  передає  даний  твір? 

Імпровізуйте  танцювально-ритмічну  композицію  до  даного  твору.