Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 17.04

Хімія 9б клас  17.04

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Велика кількість хімічних реакцій проходить у розчинах. У таких реакціях обміну найчастіше беруть участь солі, кислоти, основи. Але чимало солей, кислот й основ у розчинах дисоціюють на йони, отже реакції в розчинах відбуваються не між молекулами, а між йонами. Такі реакції називають йонними.

Якщо хімічні реакції у водних розчинах електролітів відбуваються за участю йонів, то і хімічні рівняння, які відображають йонні реакції, слід записувати не лише в молекулярній, а й у йонній формі. Такі рівняння називають йонними рівняннями.

Реакції обміну в розчинах електролітів відбуватимуться до кінця, тобто будуть необоротними якщо:

1)     утворюється нерозчинна речовина (випадає осад),

2)     виділяється газ,

3)     утворюється вода або інший слабкий електроліт (Н2S, Н2СО3, Н23).

Якщо виконується хоча б одна з цих умов, реакція відбувається до кінця і є незворотною. Якщо ж ці умови не виконуються, то при змішуванні розчинів утворюється суміш йонів і реакція є зворотною.

Для прогнозування можливості перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів слід використовувати таблицю розчинності.

Демонстрації Реакції обміну між електролітами у водних розчинах. https://www.youtube.com/watch?v=nZ0dIXsb5sE

Завдання.

  1. Що таке  йонні  рівняння?

  2. Які  умови  проходження  йонних  реакцій?

  3. Визначте, між якими попарно взятими речовинами реакції йонного обміну відбудуться: а) ZnCl2 i AgNO3; б) KCl i HNO3; в) FeCl3 i NaOH; г) Al(NO3)i NaBr; ґ) K2SO4 i Ba(OH)2; д) Na2CO3 i HCl.

  4. Наведіть  приклад  йонних  реакцій  в  побуті.

 

Логоритміка 9б клас  17.04

Українська дитяча пісня «Червоні вітрила»

1. Виконай  розминку

https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY

2. Дихальні  вправи

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284

3. Мовно-рухові вправи  до  тексту пісні  “ Червоні вітрила ”.

Прочитайте  вірш  “ Червоні вітрила ”.  Чітко  промовляйте  звуки.  Прочитайте  вірш  у  різному  темпі  з  плесканням  долонь:

  • повільно;

  • нормальний  темп;

  • швидко.

 В чудовій країні за морем далеким

Красуня Ассоль жила з батьком стареньким.

Хоч радість не часто у дім прилітала,

Червоні вітрила дівчина чекала.

А люди сміялись: "Не вір у гадання,

Як вітер примхливий минуть сподівання,

Бо завжди на хвилях біліють вітрила..."

Та дівчину мрія навік полонила.

 

Червоні вітрила, вітрила надії

Ассоль виглядала як щастя, як мрії!

І вірила в те, що на хвилях чекання

Червоні вітрила несуть їй кохання!

 

Всі знали напевне: таке не можливо,

Не вірили люди у щастя, у диво,

Та сонячним ранком червоні вітрила

З'явились у морі й до берега пливли!

 

Червоні вітрила, вітрила надії

Ассоль дочекалась, здійснилися мрії!

Бо щастя прилине з далекого краю

До того, хто віру свою не втрачає!

4. Прослухайте  аудіозапис  даного  твору.  https://www.youtube.com/watch?v=r1iN-PAJJiw Який  темп і ритм твору?  Який  настрій  передає  даний  твір? 

Імпровізуйте  танцювально-ритмічну  композицію  до  даного  твору.

5. За  можливості  проспівайте  дану  композицію  використовуючи  фонограму. https://www.minus.lviv.ua/minus/artist/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96/rec/14279/

 

 9 – Б клас Правознавство

Тема. Що так цивільно – правова відповідальність.

І. Вивчення нового матеріалу

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру.

Підставами для цивільно-правової відповідальності є: - наявність майнової шкоди (у грошовому виразі - майнових збитків);

-         протиправність поведінки (дія чи бездіяльність);

-         вина;

-         причинний зв'язок між збитком і протиправною поведінкою.

 Змістом її є компенсація й повне відшкодування збитків (реальних втрат, неотриманих доходів), тобто шкоди, вираженої у грошовій формі. Відшкодування збитків не звільняє особу від виконання обов’язків, які вона має виконати, наприклад за договором. Так, продавець, який не передав товар покупцеві у передбачений договором термін, зобов’язаний не тільки відшкодувати збитки, а й передати йому товар. Це називається виконанням зобовязання в натурі.

 Окрім відшкодування збитків, можуть сплачуватися, наприклад, штраф чи пеня. Цивільне законодавство передбачає також відшкодовування моральної шкоди.

Із Цивільного кодексу України Стаття 23 1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 2. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів: 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації' фізичної або юридичної особи. 3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом... При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди...

На відміну від кримінальної чи адміністративної, цивільно-правова відповідальність може наставати і без вини, приміром, внаслідок діяльності, пов’язаної з предметом, що не піддається повному контролю людини, а тому становить підвищену небезпеку для оточення (транспортні засоби, механізми, вибухові речовини, службові собаки, дикі тварини тощо)., тобто джерелом підвищеної небезпеки. Завдану таким предметом шкоду і збитки відшкодовує, як правило, його володілець. Якщо шкоди завдано за обставин, які не можна передбачити - землетрус, повінь, лісова пожежа, воєнні дії, страйк та ін., — відповідальність не настає.

2. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх і неповнолітніх.

 Розрізняють відповідальність осіб до 14 років, з 14 до 18 років,

Із Цивільного кодексу України Стаття 1178 1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи... Стаття 1179 1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 3. Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. Стаття 1180 ... 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником... Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 15 параграф (підручник: Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html

 

17.04.2020 р.

Українська література

Тема.  І.Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії.

       Історія написання твору «Наталка Полтавка».

       Подібно до “Енеїди“, яка стоїть біля витоків нової поезії, “Наталка Полтавка“ започаткувала становлення нової української драматургії. Як перша п'єса з народного життя, вона знаменувала новий етап у кількасотрічній історії української драматургії і театру, стала імпульсом у дальшому розвитку словесного і сценічного мистецтва на засадах реалізму і народності. Заснована на спостереженнях, винесених письменником з реальної української дійсності, пройнята високим гуманістичним пафосом, повагою до людини-трудівника, “Наталка Полтавка“ відкрила нові можливості українського художнього слова в його безупинному поступальному розвитку.

      “Наталка Полтавка“ написана і вперше була поставлена 1819 р. в Полтаві. Вже з перших вистав п'єса стала надзвичайно популярною. Хоча твір було надруковано тільки в 1838 р. в “Украинском сборнике“, підготовленому І. Срезневським, проте вже з початку 20-х років він поширювався в списках серед освічених кіл.

Театр, як і поезія, був стихією Котляревського. Він любив сценічне мистецтво, добре знав українську драматургію XVIII ст., цікавився п'єсами сучасних йому російських авторів. Котляревський як драматург зумів відповісти на ті питання, які ставило життя перед мистецтвом. Невідкладною потребою часу стало зображення в художній творчості реального життя з його складнощами і суперечностями, показ людини у зв'язках зі своїм середовищем. Саме так драматург і змальовує дійсність: доля однієї з полтавок, майстерно узагальнена в аспекті вимог народної етики й моралі, постала перед світом як високопоетична : історія становлення особистості в нелегкій боротьбі з гнітючими соціальними умовами.

         Неперехідне значення п'єси Котляревського полягає насамперед у тому, що це твір про народ, про щоденне життя, працю, побут, звичаї.

трудівників, про відстоювання людиною законного права на щастя, твір про щедре серце, глибоку душу, світлий розум простої дівчини. Скажемо відразу: таких творів світова література ще не знала.

       “Наталка Полтавка“ — п'єса для того часу справді новаторська і за гостротою розвитку соціального й психологічного конфлікту, майстерністю використання уснопоетичної образності, органічного поєднання ліричних і гумористичних тональностей.

Презентація «Іван Котляревський. «Наталка Полтавка» за посиланням: https://www.slideshare.net/OksanaTroshuna/ss-47164469 

 

Домашнє завдання

Читати ст. 97-103

Посилання на підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання