Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 17.04

Конспект уроку

з біології

9-А клас

17.04.2020 рік

Тема. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

    Рівні організації живої матерії – це відносно гомогенні (одноманітні) біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії елементів – просторовий і часовий. Розрізняють такі рівні організації:

Молекулярний

Клітинний

Тканинний

Органний

Організмовий

Популяційно-видовий

Екосистемний

Біосферний

    Молекулярний рівень – вивчення білків, нуклеїнових кислот та інших речовин, їх роль в життєдіяльності клітин. На цьому рівні відбуваються кодування й передавання спадкової інформації, обмін речовин та енергії.

    Клітинний рівень вивчає клітину – структурно-функціональну одиницю всього живого.

    На організмовому рівні вивчають особину – організм (одно- чи багатоклітинний) як єдине ціле, елементарну одиницю життя, характерні риси його будови, фізіологічні процеси та їх нейрогуморальну регуляцію, механізми забезпечення гомеостазу й адаптації.

    На популяційно-видовому рівні вивчають чинники, які впливають на чисельність і динаміку генетичного складу популяцій, визначають дію елементарних еволюційних чинників: мутацій, міграції та дрейфу генів, природного добору.

    На екосистемному рівні провідними є проблеми, що стосуються взаємозв’язків організмів у біоценозах, умов, від яких залежить чисельність їх популяцій і біопродуктивність біоценозів, роль впливу людини на збереження біорізноманіття.

    Біосферний рівень організації – система вищого порядку, що відображає взаємодію всіх елементів екосистем і процеси, які відбуваються в геологічних оболонках планети, пов'язаний з ними колообіг речовин у природі.

Методи біологічного дослідження:

Емпіричні: спостереження (описове, порівняльне) та експеримент.

Теоретичні: моделювання та математична обробка.

     Емпіричні методи – застосовують, вивчаючи об’єкти в природних умовах та визначаючи їхні властивості. Під час спостереження реєструють природній хід процесу, а під час експерименту втручаються в сам процес. Методом спостереження є моніторинг – дає змогу визначати стан і прогнозувати можливі зміни певних об’єктів та аналізувати можливі наслідки цих змін.

    Експерименти є натурні (в природних умовах) та лабораторні (в спеціально створених умовах).

    Теоретичні дослідження безпосередньо не пов’язані з об’єктами вивчення. При цьому вивчають фізичні або математичні моделі природних об’єктів, уявлення про них. Математична обробка даних допомагає опрацювати велику кількість інформації та встановити певну закономірність.

 

Що вивчається на клітинному рівні?

На якому рівні вивчаються білки та нуклеїнові кислоти?

Який рівень є найвищим?

Що таке спостереження?

Які є теоретичні методи наукового дослідження?

9 – а, укр.л-ра                                     дата 17.04.2020

Тема. Творчість І. Котляревського − новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Поет, драматург і театральний діяч.

Основний зміст уроку

І. П. Котляревський – велике серце України, добрий і мудрий пророк. Йому судилося з`явитися в історії української літератури на зламі двох епох: історичної (рештки державності зруйновано, починається період кріпацької неволі) та літературної (його твори знаменували перехід до реалізму й народності).

І. Котляревський – гордість України. Без нього ми б не мали Т. Шевченка, без якого б не існували як нація. Біографія видатної людини – як захоплива книга. Канцелярист, військовий командир, дипломат, драматург, учитель, опікун благодійних закладів – все це гармонійно поєдналося в одній особі Івана Петровича Котляревського.

Ознайомтеся із біографією Котляревського за посиланням

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kotlyarevskii_I

 

Літературна спадщина Івана Котляревського – це п’ять творів: поема «Енеїда», драми «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», ода «Пісня на Новий 1805 год нашому батьку і князю Олексію Борисовичу Куракіну», «Ода Сафо».

П`єси Котляревського надзвичайно популярні в театрах України.

Закріплення матеріалу

 

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ» (записати всі слова, пов`язані з життям і творчістю І. П. Котляревського)

 

                                          драматург             учитель

                              

                   поет               І. П. Котляревський          військовий

 

                            режисер         опікун        дипломат

 

Складання сенкану до слова «Котляревський»

(Наприклад, Котляревський

                      Щирий, справедливий.

                      Створював, опікувався, допомагав.

                      Засновник нової української літератури.

                      Драматург.)

Інтерактивна вправа «Кубування» (використовуєтья 3 куба, на 6 сторонах кожного написані числа, слова або факти, діти повинні сказати, з яким біографічним фактом із життя письменника пов`язане те чи інше слово).

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова на сторонах кубів: Полтава, духовна семінарія, Ізмаїл, орден Анни, Марія, М. Щєпкін, Вергілій, 9 вересня 1769 року, Т. Шевченко,  30 серпня 1903 року, 1826 рік,  будинок виховання, Полтавський театр, драматург і режисер, «Енеїда», 1973 рік, благодійні заклади, 1990 рік.

 

Домашнє завдання

Вивчити біографію І. Котляревського, прочитати поему «Енеїда»

 

 

Конспект уроку

з географії

9 – А  клас

17. 04. 2020 р.

Тема.  Транспортна інфраструктура світу.

Вивчення нового матеріалу.

                Транспортна галузь, не роблячи матеріальної продукції, тим не менш, бере участь у її виробництві та доставці до кінцевого споживача. Транспортна галузь є сполучною ланкою між етапами виробничого циклу. Транспорт здійснює зв'язок не тільки в середині країни. Так, дуже часто етапи одного виробництва знаходяться в різних державах і географічних областях. За типом передачі вмісту транспортних засобів транспорт, як відомо, поділяють на вантажний і пасажирський. Загалом, усі види засобів пересування вантажів і пасажирів можна розділити на три групи: наземний (автомобільний, залізничний, і не так часто поширений останнім часом гужовий), водний (морський, річковий, озерний), повітряний транспорт. Особливим видом транспорту є кошти безперервного транспортування (наприклад, трубопровід, стрічкові транспортери або конвеєри).
                 Особливе місце транспорту у світовому господарстві визначається загальною довжиною шляхів сполучення (30 мільйонів кілометрів, у тому числі 1,2 млн км - залізничні лінії, 24 млн км - протяжність автомагістралей, 1,5 млн км - трубопровідні з'єднання, 8,5 млн км - авіапуті), кількістю службовців транспортної інфраструктури (близько 100 млн чоловік), рухомим складом (так, всього налічується 500 мільйонів автомобілів, близько 65 тисяч морських і річкових суден, декілька мільйонів вагонів, а також сотні тисяч локомотивів), вагою перевезених вантажів (близько 46 трильйонів тонн на рік), вантажообігом (47000000000000 тонн-кілометрів на рік) і пасажирообігом (18300000000000 пасажиро-кілометрів на рік).
           У загальній структурі обороту вантажів лідером є морський транспорт. Так, на його частку припадає 62,1% всіх перевезених вантажів. Наступними і менш значущими за обсягом перевезених вантажів є трубопровідний транспорт (12,8%), залізничний (12%), автомобільний (10,3%) і внутрішній водний транспорт (близько 3%). 79,3% загального пасажирообороту обробляються автомобільним транспортом, 10,2% - залізничним, 10% - авіатранспортом.
               Транспортна інфраструктура світу придбала свій сучасний вигляд в кінці двадцятого століття. Є вона неоднорідною, будучи найбільш густий в розвинених державах і найменш густий в тих країнах, які розвиваються. Серед країн з найбільш розвиненим рівнем транспортної системи варто назвати Сполучені Штати Америки, Німеччину, Японію, Францію та Канаду. Ці країни володіють 78% загальної протяжності транспортної світової системи і 85% світового вантажообігу. У країнах, що розвиваються транспортна система відображає загальну систему господарювання. У них транспорт є сполучною ланкою між районами видобутку сировини і місцями його відправки. Таким чином, підкреслюється експортне орієнтування економіки. Щільність транспортної мережі в розвинутих країнах становить шістдесят кілометрів на кожні сто квадратних кілометрів, а в що розвиваються до десяти кілометрів.
          У глобальній транспортній системі можна виділити кілька регіональних. Найбільш розвиненою по праву є Північно -американська  регіональна транспортна система, яка володіє третиною загальної довжини всіх світових шляхів сполучень. Транспортна інфраструктура Європи багато в чому поступається транспортній системі Північної Америки, але перевищує її показники щільності та частоти руху. Інфраструктура транспорту Азії наскільки неоднорідна, що в її складі можна виділити транспортні системи окремих держав: Японії, Китаю, Індії, а також країн Південно-Західної  Азії. Також це стосується і Африки, де існують істотні відмінності між транспортною структурою Північній частині континенту і ПАР. Єдиної регіональної транспортної системою також є інфраструктура країн СНД.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

  1. Опрацювати конспект  ( уважно причитати, вивчити  ).

  2. Дайте загальну характеристику транспортній галузі.

  3. Що таке транспортна інфраструктура? Наведіть приклад.