Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 2

Конспект уроку

з географії

11 – А клас

03. 04. 2020 р.

Тема.  Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства.

Практична робота № 4. Тема. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії ( за вибором ). 

Вивчення нового матеріалу.

  1.  Сучасний стан економіки країн світу.

                  Світова економіка стикається з численними труднощами, як короткостроковими, так і довгостроковими. У короткостроковій перспективі ризики для глобальної економікитривалий період млявого зростання, який призведе до таких проблем, як високе безробіття, дефолт і низький рівень інвестицій. У довгостроковій перспективі глобальна економіка стикається з великою кількістю загроз з боку навколишнього середовища, демографічні зміни та проблеми нестачі ресурсів . Не випадково виникли глобальні проблеми тільки коли Світова економіка показала певний рівень інтернаціоналізації і процеси взаємозалежності, комплекс розвитку виробничої потужності. Це стосується також і того факту, що саме їх походження визначається існуванням глобальної взаємозалежності, будь то взаємозалежність економічного або неекономічного змісту — поки економічний сенс є домінуючим.  А також процеси інтернаціоналізації і взаємозалежності, спонукаються величезним науковим і технологічним прогресом, прискорюються неймовірно,  також  глобальні проблеми множаться.  Їх  кількісне зростання — це доказ того, що людство відстає в пошуку та знаходженні форм, методів та інструментів прискорення взаємозалежності.

  1. Галузева структура господарства - це сукупність його галузей, що характеризуються певними кількісними показниками (склад і пропорції розвитку галузей) та їхніми взаємозв’язками.

Основні галузі господарства (промисловість, сільське господарство, будівельна галузь і транспорт) поділяються на підгалузі, а ті - на однорідні (спеціалізовані) галузі й види виробництва.

У галузевій структурі господарства виділяються також міжгалузеві комплекси, що є сукупністю однорідних виробництв у межах однієї галузі (наприклад, паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, транспортний комплекси) або в технологічно пов’язаних різних галузях (будівельний, військово-промисловий, агропромисловий комплекси).

Важливою складовою частиною господарства є інфраструктура - сукупність матеріальних засобів з обслуговування виробництва і населення. Залежно від виконуваних функцій розрізняють виробничу й невиробничу (соціальну) інфраструктуру. До виробничої інфраструктури входять вантажний транспорт, дороги, електро-, газо- і водопостачання, складське господарство, зв’язок, інформаційне обслуговування. Невиробнича інфраструктура включає підготовку кадрів, шкільну й вищу освіту, пасажирський транспорт, телефонні мережі, заклади культури, охорони здоров’я, громадського харчування, а також комерційні банки, товарно-сировинні й фондові біржі та ін.

Під час тривалого історичного розвитку галузева структура світового господарства зазнала кардинальних змін. З економічною діяльністю первісних людей були пов’язані так звані «первинні галузі» (сільське господарство, рибальство, полювання, лісівництво, видобувна промисловість). Із середини XVIII ст. вони поступилися першістю «вторинним галузям» (обробна промисловість і будівництво). На сучасному етапі розвитку світового господарства спостерігається чітке зменшення частки виробничої сфери і збільшується значення «третинних галузей» (сфера послуг). Нині у світі в невиробничу сферу залучено вже близько 1/3 активного населення, а в окремих розвинутих країнах світу цей показник зайнятості становить понад 50 %

Часто з третинної сфери економіки виокремлюють четвертинну - інформаційну, що охоплює інформаційні технології, освіту, наукові дослідження, маркетинг, банківські, фінансові й інші послуги, пов’язані не з самим виробництвом, а з його плануванням та організацією.

           Практична робота № 4.

                 Порівняльна характеристика промисловості двох країн (за вибором)

Мета:

– закріпити знання про промисловість двох країн світу ( за вибором)

 Параметри порівняння    країна __________ країна __________

1. Тип економіки за структурою  ВВП  ____________________________

2. Частка промисловості в структурі ВВП (%) _______________________

3. Основні чинники розвитку та розміщення  промисловості _____________________________________________

4. Первинний сектор: добувна промисловість  та її сировинна база _________________________________________

5. Вторинний сектор: обробна промисловість

і її продукція_______________________________________________

6. Найбільші промислові корпорації (ТНК)  та центри їх розміщення_______________________________________

7. Місце промислової продукції в структурі   експорту країни______________________________________________

Зробити висновки щодо спільності та відмінності спеціалізації країн та записати їх.

ЗАВДАННЯ.

  1. Опрацювати конспект уроку.

  2. Стан економіки світу, дайте коротку характеристику.

  3. Що таке галузева структура господарства?

  4. Назвіть основні галузі господарства світу.

  5. Виконайте практичну роботу №4.