Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 29.05

7  - а, зарубіжна література                                           ДАТА 29.05.2020

Тема. Підсумкова контрольна робота

 

Матеріал для перевірки набутих знань:

 1. Виберіть твір, в якому відображено тему дружбу та освіти - ...

 

 1. "19 жовтня"

 2. "Коли настав чудовий май..."

 3. "Якщо..."

 4. Як перекладається з єврейськоі мови прізвище письменника Шолом-Алейхема?

 5. "Невідомий "

 6. "Мир вам"

 7. "Щастя вам"

 

 1. Капітаном якого корабля був  Артур Грей герой твору "Пурпурові вітрила"? 

 2. "Секрет"

 3. "Ансельм"

 4. "Пурпурові вітрила"

 

 1. Батьківщиною О. Гріна є:

 2. Франція

 3. Англія

 4. Росія

 

 1. Художній образ, якому притаманні інакомовна багатозначність і глибина узагальнення

 2. Символ

 3. Гіпербола

 4. Метафора

 5.  Визначте художній засіб, який використано у рядку:

"Моя любов - рожевий квіт...

Моя любов - веселий спів..."

 1. епітет

 2. порівняння

 3. антитеза

 4. Детективному творі обв'язково мають бути такі персонажі:

 5. детектив, злочинець, жертва

 6. детектив, оповідач, злочинець

 7. детектив, помічник детектива, злочинець

 8. Новела  це

 9. оповідь про ряд подій із логічним завершенням сюжету

 10. оповідь про незвичайну подію із несподіваним фіналом

 11. оповідь про одну подію із життя героя

 12. До якого свята герої твору О.Генрі "Дари волхвів" готували дарунки?

 13. до Різдва

 14. до Дня подяки

 15. до Нового року

 16. Різновид фантатичної літератури, заснований на використанні міфологічних і казкових мотивів - це

 17. новела

 18. фентезі

 19. роман

 20. Визначте ідею оповідання “Чарівна крамниця” Г.Уеллса.

 21. Три речі ніколи не повертаються назад -- час, слово, можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова, не прогав можливість.

 22. Лише ті люди, котрі вміють мріяти і фантазувати, можуть побачити чари і відкрити для себе світ фантастичного і цікавого.

 23. Кохання – це почуття, сила якого здатна перемогти смерть і зберегти життя.

 24. Визначіть правильний перелік відповідностей

 25. О. Генрі - Англія; 2. Г. Уеллс - Японія; 3. Р. Акутагава Америка

 26. О. Генрі - Америка; 2. Г. Уеллс - Японія ; 3. Р. Акутагава Англія

 27. О. Генрі - Америка; 2. Г. Уеллс - Англія; 3. Р. Акутагава Японія

 

 

Тестування можна пройти за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7233388

 

(Питання надсилати у Viberгрупу класу, або на ел.адресу galjysik@inbox.ru)

 

ГЕОГРАФІЯ

7  – А  клас

29. 05. 2020 р.

Тема. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародні організації з охорони природи.

Вивчення нового матеріалу.

                     Безпосередньо об'єктами забруднення (акцепторами забруднених речовин) є основні компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання):

 • атмосфера, вода, ґрунт.

Опосередкованими об'єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові біогеоценозу:

 • рослини, тварини, гриби, мікроорганізми.

Втручання людини в природні процеси в біосфері, котре викликає небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за наступними видами забруднень:

 • інгредієнтне забруднення - забруднення сукупністю речовин, кількісно або якісно ворожих природним біогеоценозам (інгредієнт - складова частина складної сполуки або суміші);
 • параметричне забруднення пов'язане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища (параметр навколишнього середовища - одна з його властивостей, наприклад, рівень шуму, радіації, освітленості);
 • біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру популяції живих організмів;
 • стаціально-деструкційне забруднення (стація- місце існування популяції, деструкція - руйнування) викликає зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування.

Джерела забруднення

Джерела забруднення дуже різноманітні: серед них не тільки промислові підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але і побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур'янів.

Серед інгредієнтів забруднення - тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі. Різні джерела викидів можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.

Так вуглеводні надходять у атмосферу і при спалюванні палива, і від нафтопереробної промисловості, і від газовидобувної промисловості.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також багаточисельні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості.

Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами.

Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т. п.). При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони і відвали, що пилять і горять.

В процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т. п.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний вплив на атмосферу, поверхневі і підземні води, ґрунтовий покров (пилування, виділення газів і т. п.).

Одну з вдалих класифікацій забруднення запропонував Р. Пірсон. Вона включає тип забруднення, його джерело, наслідки та засоби контролю. За цими ознаками виділяються наступні типи забруднювачів, а саме:

 • стічні води та інші нечистоти, які поглинають кисень, носії інфекцій, речовини, які представляють поживну цінність для рослин, органічні кислоти та солі, твердий стік, радіоактивні речовини.

Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватись біологічними процесами та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або піддаються руйнуванню біологічними агентами. Другі не включаються до природних кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами у харчових ланцюгах.

Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь природними, часто катастрофічними, причинами (виверження вулканів, селеві потоки тощо), і антропогенні, які виникають у результаті діяльності людини.

                                      Міжнародні організації з охорони природи.

Логотип організації UNEP

 • ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров'я — приділяє увагу інформації населення про стан життєвого середовища, надає медичну допомогу країнам, що терплять лихо.
 • ФАО — федерація з проблем харчування та сільського господарства;
 • ВМО — Всесвітня метеорологічна організація, що веде глобальний екологічний моніторинг атмосфери;
 • МСОП — міжнародний союз охорони природи, створений з метою збереження природних ресурсів.
 • ЕСКАТО — Економічна й соціальна комісія для Азії й Тихого океану.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацювати конспект уроку ( уважно прочитати текст, вивчити ).
 2. Дайте коротку характеристику забруднення навколишнього середовища.
 3. Назвіть види забруднення та основні джерела їх надходження.
 4. Які ви знаєте міжнародні організації з охорони природи.