Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

п"ятниця 29.05

10доп, укр.л-ра                                                   Дата 29.05.2020

Тема. «Перевір себе». Відповіді на запитання до теми «Творчість Є. Гуцала і Д. Павличка».

 

Основний зміст уроку

Пройти тестування за посиланням

 

Євген Гуцало «Сім’я дикої качки»

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8910582

 

Євген Гуцало «Лось»

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1767514

 

Дмитро Паличко. Поезія.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9976465

 

 (Запитання   надсилати на ел.пошту galjysik@nbox.ru чи  у messenger)

 

10доп, укр.мова                                                   Дата 29.05.2020

Тема. «Перевір себе». Відповіді на запитання з тем «Ділові папери», «Повторення вивченого протягом року».

 

Основний зміст уроку

Пройти тестування за посиланням

1.Продовжіть подане твердження.
 Стилістика – це розділ науки про мову, який вивчає…
 а) звукову будову мови;
 б) словниковий склад мови;
 в) семантичні особливості слів;
 г) стилістичну диференціацію мови, її функціональні стилі;
 ґ) основні одиниці синтаксису – речення та словосполучення.
 
 2. Продовжіть подане твердження.
 Стилістичні засоби української мови – це…
 а) одиниці мови, які мають стилістичне забарвлення;
 б) повільний темп мовлення, чітка вимова звуків, правильне наголошення слів;
 в) єдність фонетичних, лексичних, фразеологічних, морфологічних, словотворчих та синтаксис-них засобів;
 г) вмотивованість використання мовних засобів в усному мовленні;
 ґ) вміле використання граматичного вираження думки в усному та писемному мовленні..
 
 3. Укажіть, що лежить в основі розрізнення стилів мовлення:
 а) лексичні та орфоепічні ознаки;
 б) основні функції мови – спілкування, повідомлення, вплив;
 в) ступінь поширення у мові;
 г) сфера вживання;
 ґ) мета і спосіб використання у певній ситуації.
 
 4. Визначте правильне твердження:
 а) поскільки різною вважають кількість мовних функцій, то і різною є кількість функціо-нальних стилів мовлення;
 б) у будь-якому функціональному стилі мовлення переважають стилістично марковані слова;
 в) тексти офіційно-ділового стилю припускають емоційно забарвлену лексику;
 г) за допомогою наукового стилю реалізується комунікативна мовна функція;
 ґ) поняття «літературна мова» нерозривно пов’язане з поняттям «функціональний стиль».
 
 5. Укажіть рядок, у якому названо всі сучасні стилі мовлення:
 а) розмовний, епістолярний, публіцистичний, художній;
 б) науковий, публіцистичний, художній, офіційно-діловий;
 в) офіційно-діловий, епістолярний, публіцистичний, художній, розмовний;
 г)конфесійний, науковий, публіцистичний, художній, офіційно-діловий, епістолярний, розмовний;
 ґ) публіцистичний, художній, офіційно-діловий, епістолярний, розмовний.
 6. Продовжіть подане твердження.
 Нова українська літературна мова к.ХVIIIпоч.XIX століття розпочала свою стилістичну розбудову з одного функціонального стилю мовлення – ...
 а) епістолярного;
 б) розмовного;
 в) публіцистичного;
 г) конфесійного;
 ґ) художнього.
 
 7. Про який стиль мовлення йде мова?
  Один з найшироковживаніших серед усіх стилів мовлення, адже він забезпечує потреби суспільства, пов’язані з політикою, адміністративною та господарською діяльністю, відзначається пропагандистським характером. Цей стиль акумулює в собі логічність, точність, експресивність, емоційність, переконливість, хоча виник і сформувався відносно пізно.
 а) Художній;
 б) науковий;
 в) конфесійний;
 г) публіцистичний;
 ґ) розмовний.

8. Укажіть сферу застосування офіційно-ділового стилю мовлення:
 а) дисертація, дослідження, підручники, посібники;
 б) твори красного письменства;
 в) політика, міжнародні відносини, юриспруденція;
 г) політичні мітинги, пррокламації, нариси, памфлети, фейлетони;
 ґ) спілкування у конфесіях, культових спорудах, релігійних громадах.
 
 9. Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення:
 а) оповідання, новели, повісті, романи, п’єси, поезія;
 б) церковні служби, молитви, релігійно-обрядові дійства;
 в) лекція, академічний виступ, промова;
 г) листи, щоденники, записники, календарні замітки;
 ґ) стаття, нарис, замітка, репортаж, есе.
 
 10. До якого стилю мовлення належить даний уривок?
 Банкнота – це вексель банку, за яким пред’явник може у будь-який час одержати гроші і яким банк замінюєє комерційний вексель. Банки проводять операції з обліку комерційних векселів, суть яких полягає в тому, що власник векселя може до настання строку платежу представити його в банк і одержати зазначену у векселі суму з утриманням так званого облікового процента (За В.Базилевичем).
 а) Розмовного;
 б) наукового;
 в) офіційно-ділового;
 г) публіцистичного;
 ґ) художнього.
 
 11. Який стиль мовлення характерний для даного тексту?
 В останній час все частіше  й нав’язливіше повертаються до мене думки про моє дитинство, неначе віє вітер тих далеких літ, які давно й навіки минули. Я не хочу ідеалізувати минуле, я син свого часу й належу йому в усьому... Моє дитинство – літо (Й.Бург).
 а) Розмовний;
 б) науковий;
 в) епістолярний;
 г) публіцистичний;
 ґ) художній.
 
 12. Укажіть стиль мовлення наведеного уривка.
 Загул Дмитро Юрійович – український поет, літературознавець, перекладач. Уже в перших його віршах відчуваються громадянські мотиви, вболівання за долю  своєї зеленої Буковини, надія на краще майбутнє її народу. Творам поета властива мелодійність (За Р.Дуб).
 а) Науковий;
 б) розмовний;
 в) офіційно-діловий;
 г) публіцистичний;
 ґ) художній.
 
 

 

 

(Запитання   надсилати на ел.пошту galjysik@nbox.ru чи  у messenger)