Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

П'ятниця 3

Конспект уроку

з біології

9-А клас

15.05.2020 рік

Тема. Ферменти, їх роль у клітині.

Лабораторне дослідження властивостей ферментів.

     Одночасно в організмі людини відбуваються мільйони різних хімічних взаємодій. Всі ці реакції протікають при температурі, близькій до 37°С, і малих коливаннях кислотності. В таких умовах хімічні реакції мали б тривати дуже довго, а багато з них взагалі не мали б відбуватися. Однак в організмі всі реакції обміну речовин протікають швидко, і деякі з них тривають мільйонні частки секунди. Це відбувається завдяки участі в реакціях обміну речовин ферментів.

    Ферменти – це спеціальні білкові молекули, що прискорюють протікання хімічних реакцій в організмі. Ферменти також називають біологічними каталізаторами. В організмі людини виявлено не менше 1000 ферментів, кожен з яких вибірково каталізує якусь реакцію обміну речовин. Наприклад, фермент каталаза сприяє перетворенню утворюваного в клітинах і дуже для них отруйного пероксиду водню у воду і кисень. Сам фермент в реакціях участь не бере, але він здатний миттєво запускати хімічний процес з дуже малими витратами енергії. При цьому однієї молекули каталази достатньо, щоб за 1 с. утилізувати 10 тис. молекул токсичною перекису.

 

Механізм дії ферментів.
       Є дві гіпотези, що пояснюють, як діють ферменти. Одна з них називається гіпотезою «ключа і замка», а інша — гіпотезою «руки і рукавички».
 Згідно з періною, субстрат є «ключем», який точно підходить до «замка» — ферменту. Найважливішою частиною «замка» є активний центр. Саме з ним і зв'язується субстрат, оскільки форма субстрату відповідає формі активного центру. Утворюється фермент-субстратний комплекс. Це активований стан, який веде до утворення продуктів реакції. Продукти, що утворилися, за формою вже не відповідають активному центру. Вони відділяються від нього (надходять в оточуюче середовище), після чого активний центр, що звільнився, може приймати нові молекули субстрату.
 Згідно з гіпотезою «руки і рукавички» активний центр не жорстко підходить до субстрату. Субстрат викликає якісь зміни в активному центрі, як рукавичка дещо змінюється, будучи на ді-тою на руку. Цю гіпотезу називають ще гіпотезою індукованої (тобто викликаної) відповідності.

Деякі чинники, що впливають на активність ферментів:
 Концентрація ферменту.
 Концентрація субстрату.
 pH-середовище.
 Температура.
 

Інгібітори, активатори.
 Зі збільшенням концентрації ферментів швидкість реакції зростає. Якщо ця концентрація стала то зі збільшенням концентрації субстрату швидкість реакції змінюється. Швидкість  реакції також залежить від:
 - pHсередовища. Для більшості ферментів визначено оптимальне pH-середовище при якому вони максимально активні (виняток - пепсин в шлунку pH 1,5-2,2).
 -Температури – найважливіший фактор зміни швидкості реакції. Оптимальна температура для реакції ферментів   (приблизно  37°C).

Роль ферментів в організмі людини

Ферменти за рахунок своєї каталітичної активності дуже важливі для нормальної роботи систем нашого організму. Тому відсутність або порушення активності будь-якого ферменту може призвести до захворювань, а іноді і до загибелі. Ферменти необхідні для:

- синтезу білків;

- перетравлення і засвоєння поживних речовин;

- реакцій енергетичного обміну;

- м’язового скорочення;

- нервово-психічної діяльності;

- розмноження;

- процесів виведення речовин з організму і т. д.

Для діагностики багатьох захворювань людини застосовують визначення активності ферментів в крові, сечі, спинномозковій рідині та інших структурах. Наприклад, аналізуючи ферменти в плазмі крові, можна виявити вірусний гепатит, ранні стадії інфаркту міокарда, захворювання нирок та ін.

Лабораторне дослідження: властивостей ферментів.

Мета: практично виявити та дослідити різні властивості ферментів та вплив на них різноманітних фізичних факторів.

Обладнання й матеріали: пробірки, невеликі кубики сирої і вареної картоплі, гідроген пероксид з холодильника, гідроген пероксид, що має кімнатну температуру, підручники і зошити.

Хід роботи

В даній роботі властивості всіх ферментів розглядаються на прикладі ферменту пероксидази, який міститься в клітинах картоплі. В випадку контакту пероксидази із гідроген пероксидом проходить розклад пероксиду на воду і кисень, який виділяється в вигляді невеликих пухирців газу.

1. Для початку візьміть 3 пробірки та помістіть в них невеликі кубики картоплі. В перші 2 помістіть кубики сирої картоплі, а в 3-тю — вареної.

2. Після чого залийте 1-шу пробірку розчином гідроген пероксиду, що перед цим знаходився в холодильнику.

3. Уважно спостерігайте виділяються пухирці газу чи ні. Зазначте інтенсивність їхнього виділення.

4. Залийте 2-гу та 3-тю пробірки розчином гідроген пероксиду, що має кімнатну температуру.

5. Уважно спостерігайте, виділяються пухирці газу чи ні. Відзначте інтенсивність їхнього виділення.

6. Зробіть відповідний висновок, в якому зазначте результати спостережень і поясніть, яким чином вплинули низька температура і теплова обробка на роботу ферменту пероксидази. (Внаслідок кипятіння чи охолодження ферменти неактивні).

9 – А клас Правознавство

Тема. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування

    Суть демократії полягає в тому, що народ є носієм державної влади. В перекладі з грецької «демократія» походить  від «demos» - народ і «kratos» - влада, тобто влада народу або народовладдя.

      Зокрема у ст. 5 Конституції України сказано: «…єдиним джерелом влади в Україна є народ». Щоб таке твердження не було формальним, у Конституції  міститься механізм здійснення народовладдя.

Статті 5 та 69 Конституції України.

Ст.5. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Ст.69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

       Отже, демократія  - це можливість народу впливати на ситуацію в державі, а народовладдя є вираженням демократії.

        Демократія – це форма організації суспільства, що ґрунтується на визнанні народу джерелом влади, участі  громадян в управлінні справами суспільства і держави. (Визначення записане в опорному конспекті).

        Статті 5 та 69 Конституції визначають дві форми народовладдя – безпосередня (пряма) і представницька демократія. 

ФОРМИ  НАРОДОВЛАДДЯ

Безпосередня демократія.  Основні форми:- вбори; - референдум.                                             Представницька демократія. Основні форми:  -діяльність ВРУ; – діяльність Президента України.

Пріоритетною формою народовладдя вважається безпосередня демократія.

Основні форми народного волевиявлення

ВИБОРИ – спосіб формування керівних органів, що полягає в голосуванні визначених осіб.

Види виборів залежно від того, які органи обираються:

-парламентські;

-президентські;

-місцеві.

Інші форми безпосередньої демократії:

-загальні збори громадян за місцем проживання;

-народні законодавчі ініціативи.

Самоврядування – це тип соціального управління, за яким громадяни самостійно управляють своїми справами, спільно приймають рішення та діють з метою їх реалізації.

       Основними видами самоврядування є:

 • місцеве самоврядування;

 • учнівське самоврядування в школі;

 • виробниче самоврядування.

    Місцеве самоврядування – право територіальної громади (жителів села чи кількох сіл, селища, міста) самостійно або через обрані ними органи вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

      Законодавчу базу місцевого самоврядування складають Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система місцевого самоврядування охоплює

 • територіальну громаду;

 • органи і посадові особи місцевого самоврядування;

 • органи самоорганізації населення.

Основними функціями місцевого самоврядування є:

 • залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

 • володіння, користування та розпорядження комунальною власністю;

 • забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

 • надання соціальних послуг населенню;

 • забезпечення законності, громадської безпеки та правопорядку та інші.

Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 13 (підручник Основи правознавства Ратушняк 9 клас)

Посилання на електронну версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1026-pravo-ratushnyak-9klas.html