Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

Хімія 9а клас  08.04

Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

 1. Електроліти й неелектроліти. 

На межі XVIII–XIX століть, для дослідження властивостей речовини почали застосовувати електричний струм й звернули увагу на те, що одні речовини, перебуваючи у водному розчині, проводять електричний струм, а інші – не проводять. Речовини, які проводять струм у водному розчині або розплаві не проводять його в сухому вигляді. Чому водні розчини одних речовин проводять електричний струм, а інші – не проводять? У водних розчинах кислот, солей і лугів виникають заряджені частинки – йони, завдяки чому їх розчини проводять електричний струм.

Речовини

Електроліти
 Електролітами називають речовини, водні розчини яких проводять електричний струм. 

До таких речовин належать солі, луги і кислоти.

У цих речовинах є іонний або ковалентний сильно полярний хімічний зв’язок.

Неелектроліти
 Неелектролітами називають речовини, водні розчини яких не проводять електричного струму.

До таких речовин належать, наприклад, кисень, азот, водень, метан, цукор та ін.

Для цих речовин характерний ковалентний неполярний зв’язок.

Перейдіть  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=vgkuWqHmG68

 1. Електролітична дисоціація

Процес розпаду електроліту на йони під час розчинення у воді чи іншому розчиннику, або під час розплавлення називається «електролітичною дисоціацією».

Теорія електролітичної дисоціації

С.А. Арреніус у 1887 р. сформулював положення про електролітичну дисоціацію.

Сучасний зміст цієї теорії можна звести до таких положень:

1. Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони – позитивні і негативні. 

2. Електролітична дисоціація – оборотний процес, – паралельно з розщепленням молекул на йони відбувається процес сполучення йонів.

3. Під дією електричного струму йони набувають спрямованого руху: позитивні йони переміщуються до катода, тому називаються катіонами, негативно заряджені – до анода, тому називаються аніонами.

4. Йони відрізняються від атомів як будовою так і властивостями.

Атом Na ; йон Na .

Перейдіть  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo

Ступінь електролітичної дисоціації. 

Ступінь дисоціації – це відношення кількості молекул, що розпалися на йони до загальної кількості молекул електроліту до дисоціації.

Якщо кількість дисоційованих молекул позначити літерою n, а загальну кількість молекул у розчині – N, то ступінь дисоціації α (альфа) можна обчислити за формулою:

 або 

Величина α може змінюватися:
 а) від 0 (дисоціації немає) до 1 (повна дисоціація);
 б) або у відсотках від 0 (дисоціації немає) до 100 % (повна дисоціація).

Припустімо, що в результаті розчинення 10 молекул кислоти у воді три з них розпалося на йони, тоді:
 α =  3/10 • 100 = 30 %.

Ступінь дисоціації – це частка речовини, що припадає на її дисоційований стан в розчині.

Сильні й слабкі електроліти

Залежно від ступеня дисоціації розрізняють сильні й слабкі електроліти.

Сильні електроліти під час розчинення у воді повністю дисоціюють на йони незалежно від їх концентрації.

До них належать майже всі солі, луги і кислоти: H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4.

Слабкі електроліти під час розчинення у воді частково дисоціюють на йони.

До них належать деякі мінеральні кислоти (H2S, H2CO3, H2SiO3), гідроксиди менш активних металів: Ca(ОН)2, Ba(ОН)2, майже всі органічні кислоти.

Завдання:

 1. Які частинки називаються:
   а) катіонами; б) аніонами; в) йонами?

 2. Речовини, водні розчини яких проводять електричний струм, називаються:
   а) неелектролітами; б) електролітами; в) гідратованими йонами.

 3. Розщеплення електроліту на йони у водному розчині називають:
   а) гідратацією; б) дисоціацією; в) йонізацією.

 4. Дисоціація електролітів відбувається під дією:
   а) полярних розчинників; б) неполярних розчинників.

 5. Із наведеного переліку випишіть речовини, які проводять електричний струм: морська вода, бензин, розчин лугу, розчин хлоридної кислоти, калій бромід, барій сульфат, літій гідроксид, алюміній гідроксид, силікатна кислота, сульфатна кислота.

 6. Яка вода має найвищу електропровідність: а)річкова; б)дистильована; в) морська? Відповідь обґрунтуйте.

Задача:

 • Скільки грамів кухонної солі міститься в 1 л 20% розчину, густина якого 1,11 г/мл?

 • Який ступінь електролітичної дисоціації кислоти, якщо з кожних 12 молекул її у водному розчині розпадається 4?

 

Конспект уроку

з  географії

9  – А клас

08. 04. 2020 р.

Географія галузей сфери послуг.

Роль галузей сфери послуг у соціально – економічному розвитку суспільства.

Вивчення нового матеріалу.

1.  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ.

    До сфери послуг належать освіта, наука, культура, торгівля, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство, фізична культура, спорт, соціальне забезпечення, громадське харчування, пасажирський транспорт, зв’язок тощо.

СЛОВНИК.

Послуга — надання споживачеві певного визначеного договором матеріального або нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

Життя сучасної людини неможливо уявити без ефективної роботи установ і організацій, які надають послуги. Чим вищим є розвиток суспільства, тим досконалішою та всеосяжнішою є його соціальна інфраструктура. У найбільш розвинених країнах вона задовольняє будь-які запити людини, що дає кожному громадянину можливість повністю зосередитися на діяльності з реалізації власних талантів і здібностей, свого покликання і призначення.

Сфера послуг виникла майже одночасно з формуванням господарської діяльності людини. Ця діяльність постійно розширювалася й ускладнювалася, паралельно з нею розширювалася й ускладнювалася і структура сфери послуг. Особливого розвитку вона набула з виникненням поділу праці. Якщо в давні часи люди самі забезпечували необхідними послугами себе і свою родину, то надалі послуги перетворилися на окрему галузь господарства. Особливого розвитку ця сфера набула в період феодалізму в Європі. Під час становлення ринкового господарства вона швидко розвивалася, хоча все ще відставала від провідних галузей господарства. І лише у XX ст. у розвинених країнах світу сфера послуг перетворилася на основну галузь людської діяльності.

2.  ОСНОВНІ ГАЛУЗІ СФЕРИ ПОСЛУГ.

      Сьогодні у світі виділяють понад 600 видів послуг. Існують різні класифікації сфери послуг, але найбільш повною є класифікація, здійснена Міжнародним валютним фондом. Так, сфера послуг поділяється на транспортне обслуговування, яке, у свою чергу, складається з пасажирських і вантажних перевезень; ділові та особисті подорожі; зв’язок; будівництво; страхування; фінансові послуги; комп’ютерні, інформаційні послуги; роялті (гонорар автору) та ліцензування; інші бізнес-послуги, такі як посередницькі, технічні, лізингові (довготермінова оренда машин, обладнання, споруд); персональні, культурні та рекреаційні послуги; послуги державних установ.

    Послуги можна поділяти також на матеріальні та нематеріальні. Наприклад, до перших належать послуги з ремонту побутової техніки. Послуги закладів освіти належать до нематеріальних. Класифікацію послуг можна здійснювати і за їхнім цільовим призначенням. Наприклад, є послуги, які надаються всьому суспільству: охорона правопорядку, військова оборона тощо; послуги, які надаються окремим спільнотам залежно від їхнього віку та статусу в суспільстві (вища й середня освіта, майстер-класи, тренінги тощо); індивідуальні послуги, які надаються окремим громадянам.

Послуги можна класифікувати й за географічними критеріями. Це глобальні послуги, регіональні (ті, що надаються певними країнами), локальні. Напевно, зараз більшість послуг мають локальний характер і максимально наближені до місць проживання й праці людей.

3. РОЛЬ ГАЛУЗЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.

     Для сучасної світової економіки, сучасного етапу суспільного розвитку характерні випереджальні темпи розвитку сфери послуг. І це не випадково. Спостерігається пряма залежність між рівнем соціально-економічного розвитку країни та рівнем розвитку в ній сфери послуг. Таким чином, ця галузь світового господарства сьогодні перетворилася на своєрідний двигун соціально-економічного розвитку. У той самий час розвиток сфери послуг спрямований на збільшення питомої ваги виробничих послуг. Характерною є також тенденція до постійних змін на ринку послуг, зумовлених поглибленням і розширенням глобалізаційних процесів. Отже, сфера послуг, з одного боку, сприяє глобалізації, з іншого, — отримує від неї імпульси для подальшого розвитку.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ.

 

 1. Опрацюйте ( уважно прочитайте, вивчіть ) конспект уроку.

 2. Що належить до сфери послуг?

 3. Що таке послуга? Наведіть приклади.

 4. Яка роль галузей сфери послуг у соціально – економіному розвитку суспільства?

 

9 - А, українська мова                                       Дата   08.04.2020

Тема. Контрольна робота з тем: «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»,«Речення з відокремленими членами».

 

Основний зміст уроку

«Речення із звертаннями, вставними і вставленими конструкціями»

1. Укажіть правильне твердження.

а) Звертання — це слово, яке виражає ставлення мовця до висловленого ним повідомлення.
 б) Звертання — це чуже мовлення, передане дослівно, без змін.

в) Звертання — це слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням.
 г) Звертання — слово або сполучення слів, речення, що містить у собі додаткове повідомлення.
 Неправильні твердження замініть правильними.


 2. Укажіть правильне твердження.
 а) Звертання не є членом речення.
 б) Звертання є відокремленим членом речення.
 в) Звертання є головним членом речення.
 г) Звертання є другорядним членом речення.
 Складіть речення зі звертанням, підкресліть у ньому всі члени речення.
 

3. Укажіть речення зі вставними конструкціями.
 а) Жінки, навпаки, судили Якова і разом своїх чоловіків.
 б) Рідна хата, як водиться, старшому братові досталась.
 в) В ім'я миру і злагоди народів кожний із нас не пошкодує віддати всі найкращі сили своєї душі.
 г) Маємо жити не хлібом єдиним.
 У речення, де немає вставних конструкцій, уведіть вставні слова (словосполучення, речення).
 

4. Укажіть речення, в якому правильно розставлено розділові знаки. Виправте допущені в інших реченнях помилки.

а) Грими, моя пісне могутня, палка, на всім українськім роздолі.
 б) Тінь набігає на поле, а може то зір її туманить дві замерзлі краплини.
 в) Очі в нього були усміхнено-печальні,— він ніколи не усміхався ними весело, а біляво-хвилясте волосся світилося на сонці шовком.
 г) О правда знали ми в ту мить, кому сміється ніч і сяє, про віщо листя шелестить.
 

5. З поданими словами складіть по два речення. В одному випадку ці слова повинні бути звертаннями/вставними словами, а в іншому — членами речення.

Кажуть, видно;
 моя рідна земля, мама.

 

6. Укажіть правильний варіант синтаксичного аналізу речення. Виправте допущені помилки.

а) Де ти в світі пробувався, сину мій єдиний?
 Речення питальне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене поширеним звертанням, вираженим словосполученням.
 б) Вже почалось, мабуть, майбутнє. Речення просте, розповідне, односкладне, безособове, повне, поширене, ускладнене вставним словом,
 в) Огні нас кличуть, друже, звідусіль. Речення просте, розповідне, двоскладне, повне, поширене.
 г) Ген-ген з-за гори, з-за козацької, а може, й татарської високої ' випливає червоне сонце. Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, двоскладне, повне, поширене, ускладнене однорідними означеннями.

Речення з відокремленими членами

1. Відокремлені члени речення за будовою бувають:

а) прості й складні;

б) повні й неповні;

в) поширені й непоширені.

2. Укажіть речення з  відокремленим означенням (розділові знаки пропущено):

а) Довкола розкошують некошені і нетолочені бур’яни.

б) Ще здалеку заманячили на дорозі сани зазеленіла присипана снігом ялинка.

в) До княжої світлиці ввели Богуна міцно зв’язаного сирівцями.

г)  Мене до тебе принесе з паперу зроблений літак.

3. Укажіть речення, у якому відокремлене означення стоїть після означуваного

слова (розділові знаки пропущено):

а) Вимочені й підпалені сонцем стерні зчорніли.

б) Я впізнав у ньому лелеку званого ще гайстром чи бузьком.

в) У її руці погойдується кимсь напакована торбинка.

г)  Затягнута скалками вода була схожа на застигле блакитне шумовиння.

4. Укажіть речення, у якому поширене означення не виділяється комами (розділові знаки

      пропущено):

а) Поверхня заводей  оточених з берегів напівусохлим комишем і очеретом пастельна гола.

б) Мур побілений вапном огороджує просторе подвір’я.

в) В сутінках Шептало розгледів  віз вантажений картоплею.

      г) Потоцький якось довідався про розставлену йому козацьку пастку.

5.  Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:

а) Явори й долини залила імла і, несміливі  й кволі, встали зорі.

б) Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені  ми входимо в ліс.

в) Двічі тяжко поранений раз майже вбитий, він аж тоді в степу повірив, що вцілів.

      г)  Нависло  низько хмар глухе склепіння,  і, шурхаючи крилами об них,  летять чайки.

6. Укажіть речення, ускладнене відокремленою прикладкою із сполучником як:

     а) Як справжній митець, Галина Кальченко  вміла захоплюватись,  природною  була

    її глибока схвильованість  перед виявами людської мужності… .

    б)  Життя – як ріка.

    в)  Школа – як неспокійний гомінкий вулик: гуде,  шумить, сповнений дитячим галасом

    г)   Як представник радикальної партії  І.Франко багато роз’їжджав по Галичині.

7. Укажіть речення, у якому  обставина не відокремлюється комами (розділові

    знаки пропущено):

    а) А пісня наростаючи пливла над берегом.

    б) Сад нахиливши срібні віти  пісні пташині пригадав.

    в) Піратський танк мчав палаючи

    г)  Край річки ставши на плотину рибалка вудочку закинув.