Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Середа

Конспект уроку

з  економіки

13 – А клас

08. 04. 2020 р.

Тема.  Державне регулювання економіки.

 

Вивчення нового матеріалу.

 1. Що таке державне регулювання економіки.

Державне регулювання економікице діяльність органів державної влади щодо цілеспрямованого впливу на поведінку суб'єктів господарювання шляхом застосування різноманітних ме­тодів і засобів. Державне регулювання можна розглядати як функ­ції державного управління економікою, як інструменти реалізації економічної політики.

 1. Функції держави в ринковій економіці:

*     Законодавча;

*    Стабілізуюча;

*   Розподільча; 

     Історія розвитку країн із ринковою економікою характеризується неоднозначністю рішень щодо втручання держави в економіку. Однак у жодній країні держава не припинила діяльності щодо розвитку ринкової економіки. Навпаки, постійно ведеться пошук напрямів удосконалення взаємовідносин між державою та товаровиробниками, і залежно від багатьох чинників спостерігається послаблення або посилення державного втручання. У нинішніх умовах господарювання держава вже не тільки визначає загальні правила та межі функціонування ринкової економіки, а й сама доповнює ринковий механізм. Інструменти державного регулювання економіки Державне регулювання економіки спирається на сис­тему державних інструментів (регуляторів).

Залежно від їхньої природи всі державні інструменти можна поділити на три види: правові, адміністративні та економічні. До правових інструментів належать законодавчі та підзаконні документи, які регламентують основні напрями й правила економічної діяльності господарських суб'єктів та окремих громадян. Серед правових інструментів найбільший вплив на економіку мають закони про власність, підприємництво, підприємство, інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність, банківську та страхову справу, податки й ціни, соціальний захист населення та ін. Адміністративні інструменти — це укази, постанови та розпорядження виконавчих органів, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують окремі види господарської діяльності. Наприклад установлення квот (обмежень), видання ліцензій, затвердження стандартів якості продукції, екологічних норм тощо. Найважливішу роль у державному регулюванні економіки відіграють економічні інструменти.

До основних форм державного регулювання економіки належать:

^ фіскальна політика (бюджетно-податкове регулювання) — використання урядом його прав установлювати податки та ви­трачати кошти;

^ монетарна політика (грошово-кредитне регулювання) — проводиться через заходи Національного банку, спрямовані на зміну обсягів грошової маси;

^ система регулювання доходів — спрямована на регулювання грошового попиту населення й підприємств;

^ соціальна політика — система заходів, спрямована на надання допомоги безробітним, незаможним, розвиток освіти, медицини, культури тощо;

^ зовнішньоекономічне регулювання — включає торговельну політику, управління обмінним курсом, тарифами, квотами тощо.

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет.

    Серед названих форм державного регулювання економіки важлива роль належить бюджетно-податковому регулюванню, спрямованому на забезпечення функціонування державних фінансів, формування державного бюджету та державних витрат.

Бюджетно-податкова система починає формуватися з виникненням держави, оскільки для виконання державою певних економічних та інших функцій потрібні кошти. На перших етапах розвитку державності податки вилучалися у вигляді натуральних продуктів (зерно, шкіра, худоба) та вико­ристання робочої сили. А згодом почали збирати данину у вигляді грошей чи коштовностей.

Податки — це обов'язкові (примусові) платежі, що вносяться до державного (місцевих) бюджетів юридичними та фі­зичними особами.

Суб'єкти оподаткування — це ті, із кого стягуються подат­ки: юридичні та фізичні власники доходів (фірми, власники майна, споживачі товарів та послуг).

фіскальна — це вилучення частини доходів юридичних і фі­зичних осіб для формування доходів бюджетів усіх рівнів;

регулююча — оперуючи податковими ставками, податковими пільгами та санкціями, держава має можливість стимулюва­ти або обмежувати ділову та інвестиційну активність, еконо­мічне зростання, регулювати рівні інфляції та безробіття; 

розподільча — акумулюючи в бюджетах податкові надхо­дження, держава перерозподіляє їх для фінансування бю­джетних видатків.

Залежно від того, до бюджету якого рівня зараховуються по­датки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві.

Загальнодержавні — податки, які встановлюються державою й повністю або частково зараховуються до державного бюджету (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухомість, рентні платежі, мито та ін.).

Місцеві — податки, які встановлюються місцевими органами влади й зараховуються до місцевих бюджетів за місцем стягуван­ня податків (ринковий збір, плата за землю, податок із власників транспортних засобів, збір за паркування автомобілів, податок із реклами та ін.).

ЗАВДАННЯ.

 1. Опрацювати конспект уроку.

 2.  Дати відповідь на такі запитання:

а)  що таке державне регулювання економіки ?

б)  назвіть функції держави в ринковій економіці, наведіть приклади.

в)  до основних форм державного регулювання економіки належать…

 

Конспект уроку

з біології

13 клас

08.04.2020

Тема. Система органічного світу, як відображення його  історичного розвитку.

 

         До сьогодні описано понад 2 млн. видів тварин, 0,5 млн. видів рослин, близько 100 тис. видів грибів. Для збереження інформації про таку величезну різноманітність живі організми класифікують (систематизують) — об’єднують у групи, керуючись певними критеріями. Цим займається систематика — наука, яка вивчає й описує живі організми, а також установлює споріднені зв’язки між ними. Розрізняють штучну і природну системи. Основне завдання сучасної систематики — збудувати природну систему, тобто об’єднати філогенетично споріднені групи організмів на підставі даних палеозоології, генетики, біохімії та інших наук. Таким чином, основний критерій природної системи — еволюційна спорідненість особин, а не подібність їх зовнішніх ознак (як у штучній).

    Структурними одиницями системи є таксони — вид, рід, родина, ряд, порядок, клас, тип, царство. Усі таксони утворюють ієрархічну систему — кожний таксон включає таксони нижчого порядку: тип — класи, клас — ряди і т. д. Найвищим систематичним таксоном у системі живого світу вважається царство. Іноді вживається категорія надцарство. У цьому випадку всіх живих організмів групують у надцарство Прокаріоти й надцарство Еукаріоти. Прокаріоти представлені царствами Дроб’янки, до яких належать бактерії і синьо-зелені водорості, що не мають клітинного ядра, та Архебактерії. До надцарства Еукаріоти належать царства: Рослини, Тварини, Гриби. Проте, сучасна систематика виділяє набагато більше царств. Це стало наслідком появи нових методів дослідження живих організмів, які дозволили більш докладно встановити ступінь родинних зв’язків між різними групами живих організмів і відстежити їх історичний розвиток.

       Нові методи молекулярної біології та цитології дозволили підтвердити значну роль симбіогенезу в походженні багатьох великих таксонів. Так, походження еукаріотів супроводжувалося і горизонтальним переносом генів, і декількома симбіогенезами з представниками різних груп прокаріотів.

     Також виявилося, що нові систематичні групи можуть виникати шляхом утрати їх предковою формою якихось важливих компонентів. Так, утрата пластид водоростями призвела до утворення групи оомікотових грибів.

     Докладний аналіз дозволив виявити групи поліфілетичного походження, які зараз утворюють одну систематичну категорію, але походять від різних предкових форм. Яскравий приклад такої групи — клас Ссавці. Протягом мезозойської ери існувало багато форм теріоморфних рептилій, які еволюціонували в напрямку набуття характерних ознак ссавців. Нащадки однієї з цих груп стали яйцекладними ссавцями, а нащадки другої — сумчастими і плацентарними. Зараз ми об’єднуємо їх в один клас.

 

     Дуже цікавою групою з цієї точки зору є рептилії. Протягом усієї історії цієї групи в її межах існувало дві лінії, які розвивалися паралельно і, можливо, взагалі були нащадками двох різних предкових форм. Перша лінія — теріоморфні плазуни — була панівною в кінці палеозою і стала предковою групою для ссавців. Друга лінія — завроморфні плазуни — панувала в мезозої і стала предковою для ящірок, змій, крокодилів, динозаврів, літаючих рептилій і птахів.

 

Дати відповіді на питання:

1. Які категорії виділяють у систематиці живих організмів?

2. Чи завжди організми, які належать до однієї систематичної групи, мають одного предка?

3. Яким чином можуть з’являтися нові систематичні групи?

4. Яку практичну користь приносить людині створення системи органічного світу?

 

13 – А клас,  геометрія                    08.04

Тема. Розв’язування вправ на знаходження об’єму кулі.

1. Радіус кулі дорівнює 9 см. Знайдіть об'єм кулі.

2. Знайдіть об'єм кулі, діаметр якої дорівнює 12 см.

3. Дві чавунні кулі діаметрами 8 см і 12 см переплавили в одну кулю. Знайдіть радіус цієї кулі.

4. Знайти об’єм кулі, якщо її обмежує сфера, площа якої дорівнює 100π см2.

 

Фізика

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

Всі матеріали для повторення доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1Ik49y3Agv-GukUj5OY-wBbjZPbatLNhq?usp=sharing

 

Д/з Опрацювати презентацію «Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання» доступну за посиланням наведеним вище. Дати відповіді на запитання:

1) Що таке радіоактивність?

2) Які є види радіоактивного випромінювання ?

3) Де використовується явище радіоактивністі?

 

13– А, українська література                                               Дата 08.04.2020

Тема. Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара – романтика. Новела «Модри  Камень»

 

Основний зміст уроку

Ознайомтеся із біорафією О.Гончара

https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/137-oles-gonchar-biografiya

 

Первинне засвоєння новели «Модри Камень»

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3112

 

Новела «Модри Камень» продовжує воєнну тематику творів О.Гончара. Написана через два роки після війни. У журналі «Україна» вона була надрукована ще до появи «Прапороносців». Хоча несправедлива критика болісно вразила письменника, та все ж таки у новелі показав свій справжній талант. Автор зобразив трагічно обірване війною почуття між радянським солдатом та іноземною дівчиною — словачкою. Несподіване кохання до красуні Терези прийшло всупереч війні. Не закріпилося воно в реальному житті, бо дівчина загинула від рук поліцая. Але кохання продовжує жити у пам’яті солдата, в його мріях.

Новела «Модри Камень» написана в романтично-піднесеному стилі: несміливе і нерозквітле кохання, яке зароджувалося між радянським бійцем і словацькою дівчиною, виступає як засудження війни. Це засудження значно глибше за інші фактори, бо немає нічого страшнішого за вбите прекрасне людське почуття.

Аналіз новели “Модри Камень

Новела “Модри Камень є найцікавішою з творів воєнної тематики. У журналі “Україна” вона була надрукована ще до появи “Прапороносців”. Хоча несправедлива критика болісно вразила письменника, та все ж таки він у новелі показав свій справжній талант.

Жанр: новела
 Літературний рід: епос

Тема: спогади руського (тут у значенні українського) вояка-партизана про зустріч з дівчиною Терезою у словацьких горах.
 Ідея: показ цінності простих людських почуттів (доброти, симпатії, довіри, закоханості) у надзвичайно складні воєнні часи.

Проблематика: війна як руйнівник життя; подвиг солдатів-партизанів; прості людські почуття у воєнний час; закоханість як ознака життя в людських серцях; любов до рідного дому, рідної землі; кохання як вічне почуття.

Герої

 • Оповідач;

 • його товариш Ілля;

 • дівчина Тереза;

 • мати Терези;

 • словацькі вояки (у спогадах матері).

Сюжет та композиція

 • Експозиція: оповідач зі сховку спостерігає за дівчиною.

 • Зав’язка: прихід партизанів (оповідача і його друга Іллі) у дім Терези і її матері.

 • Розвиток дії: перебування партизанів в словацькому домі, їх відхід.

 • Кульмінація: розповідь матері про те, як забрали Терезу.

 • Розв’язка: спогади-мрії оповідача про кохану.

Новела складається з п’яти розділів. Найменшим за розміром є перший, найбільшим – другий. Новела написана у формі звертання оповідача до Терези.

Твір є глибоко меланхолічним, передає сум оповідача, його тугу за нерозквітлим коханням. У новелі можна віднайти елементи потоку свідомості.

Олесь Гончар оберігав і примножував енергію гуманності, доброти, національної честі та гідності. Автор зобразив трагічно обірване війною почуття між радянським солдатом та іноземною дівчиною-словачкою.

Несподіване кохання до красуні Терези прийшло всупереч війні. Не закріпилося воно в реальному житті, бо дівчина загинула від рук поліцая. Але кохання продовжує жити у пам’яті солдата, в його мріях, у яких він розмовляє з Терезою, як із живою:

“Померкло, стерлося все. Навіть те, що звуть незабутнім першим коханням. Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни, чому вона не меркне і, відчуваю, ніколи не померкне? Ти — як жива. Бо далекі Рудні гори скрізь ідуть за мною, ближчають з кожним днем, щодалі ширше розгортаючись у своїй трагічній чарівності. Ти виходиш на дерев’яний різьблений ґанок у білій легкій сукні з чорною пов’язкою на рукаві і дивишся вниз, за Модри Камень, де колись, пролягала наша оборона. Тепер скрізь уже поросла буйна трава”.

Сюжет ніби сам по собі простий, та він вміщує в собі основну думку: сила кохання, нездоланна любов сильніше за смерть. Випадкова зустріч у гірській словацькій оселі навічно ранила ніжним почуттям серця двох не знайомих раніше людей: оповідача, воїна-визволителя і Терезу.

Домашнє завдання

1.Запитання до учнів

- У якій родині народився Олесь Гончар?

- Чи стануть дитячі враження фрагментами майбутніх книжок Олеся Гончара?

- Де навчався Олесь Гончар?

- Чому у 1941 році Олесь Гончар не продовжив навчання?

- Як склалася доля Гончара — воїна?

- У якому творі Олесь Гончар «розказав про все, що пережив»?

-Назвіть основні твори письменника.

- Чи лише в епістолярному жанрі написані твори Олесем Гончаром?

2. Прочитати новелу «Модри Камень», аналізувати її ідейно – художній зміст

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

Технології

Тема: Технологічна послідовність виготовлення проектованого виробу.

Повторити послідовність операцій виготовлення виробу.