Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 22.04

Технології

Тема: Опоряджувальні та оздоблювальні роботи. Контроль якості виробу.

  1. Огляд домашніх меблів, предметів побуту

  2. Виявіть можливі пошкодження чи поломки

  3. Обдумайте, спільно з батьками, способи ремонту

  4. З дозволу батьків, або спільно з дорослими, виправте неполадки

Звіт про виконану роботу надішліть на поштову скриньку

petro_rod@ukr.net

13 – А клас, геометрія                    22.04

Тема. .Контрольна робота.

1. Знайдіть об’єм кулі, діаметр якої дорівнює 8 см.

 

2. Знайдіть об'єм циліндра, якщо  його висота дорівнює 5 см, а відрізок, який сполучає центр верхньої  основи з точкою кола нижньої основи, дорівнює 7 см.

 

3. Дві чавунні кулі діаметрами 8 см і 12 см переплавили в одну кулю. Знайдіть радіус цієї кулі.

4. Кут між висотою і твірною конуса дорівнює 45°, а висота конуса – 3 корінь з 2 см. Знайдіть об’єм конуса.

 

Фізика

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1waR6kocXhcVHzkrUrT6n1FgiozYPLBiu/view?usp=sharing

дати відповіді на запитання:

1. Що таке дозиметрія?

2. Які є типи радіації?

3. Які застосовують заходи захисту від іонізуючого випромінювання?

 

Конспект уроку

з  економіки

13 – А клас

22. 04. 2020 р.

 

Тема. Сучасне світове господарство. Міжнародна торгівля.

 

Вивчення нового матеріалу.

 

Сучасне світове господарство — це сукупність національних економік, що перебувають у тісній взаємодії і взаємозалежності, глобальний економічний організм, підпорядкований об'єктивним

законам ринкової економіки.

Світове господарство є складною комплексною системою з досить чіткими межами, якісними і кількісними параметрами. Його не треба ототожнювати зі світовою економікою, яка стосується здебільшого продуктивних сил, їхніх національних та регіональних особливостей. Не потрібно його ототожнювати і зі світовим ринком. Відмінність світового господарства від світового ринку полягає в тому, що воно проявляється насамперед через міжнародний рух факторів виробництва та товарів (меншою мірою). Для світового ринку переважно характерне міжнародне переміщення товару, міжнародна торгівля. Світове господарство поєднує усі основні параметри світового ринку і доповнює його новими суттєвими рисами, пов'язаними з між­народною мобільністю факторів виробництва.

              Характерними рисами сучасного світового господарства є:

 

•    розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва, передовсім v формах ввезення — вивезення капіталу, робочої сили і технології;

 

•    зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, розташованих у декількох країнах, насамперед у рамках ТНК;

 

•    економічна політика держав у підтримці міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основах;

 

•    виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об'єднань.

 

Регулюють світове господарство заходами національної та міждержавної економічної політики. У межах світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою й орієнтованою на міжнародне економічне співробітництво.

 

Кінець XX і початок XXI ст. є періодом формування нової системи світового господарства з властивою їй ієрархією національних економік у міжнародному поділі праці та на міжнародному ринку факторів виробництва. Основною її рисою все більше стає не суперечність, а тенденція до співробітництва і взаєморозуміння. Нівелюються, зближуються економічні рівні розвитку різних країн.

 

Інтернаціоналізація виробництва під дією НТР створює таку ситуацію, коли країнам вже невигідно мати виключно все "своє виробництво". Інтегруючись у світове господарство, країни прагнуть знайти і знаходять там свою комірку. Дослідження закономірностей формування міждержавних зв'язків, їх розвитку дає змогу зробити висновок про те, що прагнення до створення єдиного планетарного ринку капіталів, товарів та послуг, економічне зближення й об'єднання окремих країн у єдиний господарський комплекс є генеральною тенденцією розвитку світового господарства.

 

Провідною тенденцією світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює при­плив капіталовкладень, технологій, товарів. Внутрішній ринок країни доступний для таких надходжень. Проте водночас відкрита економіка не допускає безконтрольності у зовнішньоекономічних зв'язках. Вона вимагає активного державного регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталу, митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього переважання економічно розвиненіших країн.

 

Запитання:

  1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть).

  2. Що ви розумієте про  сучасне світове господарство?

  3. Які ви знаєте характерні  риси сучасного світового господарства?

  4. Яке значення має світове господарство у світі? Дайте коротку характерисссстику.

 

 

Конспект уроку

з біології

13 клас

22.04.2020 рік

Тема. Первинні екосистеми прокаріот, та особливості їхнього функціонування.

1. Еволюційні зв’язки між еукаріотами та прокаріотами

    Еукаріотичні організми утворилися в процесі еволюції з прокаріотичних. Але про те, яка саме з груп прокаріотів була предком еукаріотичних організмів, дискусії тривали довго. Перші дані про спорідненість еукаріотів з археями з’явилися ще 1984 року. Але тільки після розвитку технологій молекулярно-біологічних досліджень удалося встановити це більш обґрунтовано. 2015 року група під керівництвом Аньї Спанг (A. Spang) виявила у Північному Льодовитому океані сліди ДНК невідомого раніше організму з домену архей, який був названий Lokіarchaeum і віднесений до самостійного відділу Локіархеї (Lokіarchaeota), що входить до складу надвідділу Асгардархеї (Asgardarchaea).

    Ця група архей і виявилася найближчим родичем еукаріотів. Більш того, вона утворила з ними монофілетичну групу.

    Саме тому зараз розглядають можливість змінити тридоменну систему органічного світу на дводоменну, бо, за правилами систематики, монофілетичні групи повинні утворювати один таксон.

    У процесі еволюції предки еукаріотів виникли завдяки симбіогенезу бактеріальних клітин й формуванню двомембранних органел. Через те геном еукаріотичних клітин може бути ядерним, пластидним і мітохондріальним.

2. Система еукаріотів.

    Еукаріоти – одно- та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах мають ядро та мембранні органели. До одноклітинних еукаріотів належать одноклітинні твариноподібні, одноклітинні водорості, одноклітинні грибоподібні організми, яких можна об’єднати в групу Протисти. Багатоклітинними еукаріотами є рослини, гриби і тварини.

Різноманітність рослин, грибів і тварин. Ознайомлення із схемою:

 

3. Поділ еукаріотів на субдомени

Нові технології досліджень, які з’являлися в другій половині XX ст., сприяли виділенню набагато більшого числа царств у межах групи еукаріотів. Така система найточніше відображає еволюційні зв’язки між окремими групами еукаріотів. Найбільший внесок у створення нової системи зробила група вчених під керівництвом Сайни Едла. Згідно з новою системою, домен Еукаріоти поділяється на три частини — субдомени, які, у свою чергу, діляться на кілька групп (надцарств). А вже надцарства поділяють на окремі царства живих організмів. Трьома субдоменами еукаріотів є Екскавати, Діафоретики (біконти) та Аморфеї.

Екскавати є винятково одноклітинними організмами, а серед діафоретиків та аморфеїв трапляються як одноклітинні, так і багатоклітинні форми.

Екскавати

Екскавати є найдавнішою групою еукаріотів. До них належать тільки одноклітинні організми. Вони можуть бути вільноживучими, вести паразитичний спосіб життя або ставати симбіонтами багатоклітинних організмів. До цієї групи належать збудники захворювань, небезпечних для людини. Це, наприклад, трихомонада (збудник трихомонозу), трипаносома (збудник сонної хвороби) і лейшманія (збудник лейшманіозу). Також до екскаватів належать евглени, типовим представником яких є евглена зелена, і гіпермастигіни (наприклад, трихонімфа) — одноклітинні організми з великою кількістю джгутиків. Гіпермастигіни є симбіонтами, які живуть у кишечниках термітів і тарганів.

Аморфеї

    Аморфеї є найбільшою за кількістю видів групою еукаріотів. До складу цього субдомену входить кілька надцарств, найбільш значними з яких є Амебозої та Опістоконти. Амебозої представлено переважно одноклітинними формами. Але є серед них і колоніальні організми. А справжні слизовики здатні утворювати багатоклітинний плазмодій. Представниками амебозоїв є різноманітні амеби та справжні слизовики. Опістоконти можуть бути одноклітинними, колоніальними або багатоклітинними організмами. До цієї групи належать царства Справжні гриби та Справжні тварини. Справжніми грибами є представники таких груп, як Базидіоміцети (у тому числі шапинковігриби), Аскоміцети (трюфель, пеніцил тощо) та інші. Царство Справжні тварини об’єднує всіх багатоклітинних тварин (вони об’єднані в окреме підцарство), їх безпосередніх предків (хоанофлагелят) та їх близьких родичів.

Діафоретики

    Діафоретики є дуже різноманітною за складом групою еукаріотів. До цього субдомену відносять кілька надцарств, найбільш значними з яких є Архепластиди та SAR. Архепластиди об’єднують фотосинтезуючих еукаріотів, пластиди яких виникли в результаті симбіозу з ціанобактеріями. Серед них є одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми. Найбільш відомими представниками цієї групи є царство Червоні водорості й царство Зелені рослини. До царства Зелені рослини відносять кілька груп, у тому числі зелені водорості та всі судинні наземні рослини (як спорові, так і насінні).

    Назва надцарства SAR утворена за першими літерами назв трьох царств, які входять до його складу (Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria). Серед них є одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми. Багато представників цього надцарства, як і архепластиди, є фотосинтезуючими еукаріотами. Але їхні хлоропласти утворилися завдяки симбіозу з іншими еукаріотами (частіше за все з представниками червоних або зелених водоростей). Найбільш відомими автотрофними представниками SAR є бурі, діатомові та золотисті водорості. Є серед представників SAR і гетеротрофні групи. До таких належать форамініфери, радіолярії, несправжні слизовики, інфузорії, споровики (у тому числі збудник малярії) тощо.

Особливості організації й функціонування еукаріотичних організмів

1) клітинність;

2) єдність принципів структурної організації і хімічного складу;

3) єдність принципів організації білок-синтезуючих систем;

4) наявність біомембран й компартментів;

5) наявність ядра як керівного центра клітин;

6) геном еукаріотичних клітин може бути ядерним, пластидним і мітохондріальним.

 

1. Які організми належать до еукаріотів?

2. Чим характеризуються представники царства Гриби?

3. У чому полягає особливість клітинної організації тіла грибів?

4. Що спільного та відмінного між справжніми грибами та грибоподібними організмами?

5. Чому лишайники відносять до грибів, а не до водоростей чи ціанобактерій?

6. У яких багатоклітинних еукаріотів не формуються справжні тканини?

7. Чому величезні водорості, розмір яких сягає кілька десятків метрів і які складаються з мільярдів клітин, не вважають справжніми багатоклітинними організмами?

8. Чим тканинна організація в рослин відрізняється від організації тканин у тварин?