Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

середа 29.04

Хімія 9а клас 29.04

Практична робота №3.

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

Мета: практичним  шляхом  закріпити  знання  про реакції йонного обміну в розчинах електролітів

Реактиви: розчини CuSO4, FeCI2, AI2(SO4)3, NaOH, BaCI2, Na2CO3, Na2SO3, HCI і фенолфталеїн.
 Обладнання: штатив з пробірками, бюретка, газовідвідна трубка.

Хід роботи:

Дослід 1. Реакції обміну, в результаті яких утворюється осад:

В одну пробірку влийте 1-2 мл розчину цинк нітрату, в другу – стільки ж розчину ферум (II) хлориду, а в третю – алюміній сульфату. В першу пробірку добавте трішки розчину калій карбонату, в другу – розчину натрій гідроксиду, а в третю – розчину барій хлориду.
 Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

 

Дослід 2. Реакції обміну, в результаті яких виділяється газ:

В одну пробірку налийте 2 мл розчину калій карбонату, а в другу – такий самий об’єм розчину калій сульфіту. В обидві пробірки долийте однакові об’єми розчину хлоридної кислоти. Що спостерігається? Чому? Зверніть увагу на запах газів. Що виділяється? Пригадайте правило щодо виявлення запаху невідомого газу. Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

 

 

Дослід 3. Реакції обміну, в результаті яких утворюється малодисоційована речовина.
 У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду і добавте 1–2 краплі фенолфталеїну. Що спостерігається? Чому? Доливайте краплями розчину хлоридної кислоти до знебарвлення рідини. Чому відбувається знебарвлення? Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

 

Якщо  у вас  не відкриваються  зображення  перейдіть за  посиланням: http://www.chemistry.in.ua/grade-9/exchange-reaction-between-electrolytes

Заповніть  таблицю.

№ досліду

Що робили?

Що спостерігали?

Рівняння  реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Дослід 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід 2

 

 

 

 

 

 

Дослід 3

 

 

 

Висновок.

Конспект уроку

з  географії

9  – А клас

29. 04. 2020 р.

Торговельний оборот.

Вивчення нового матеріалу.

 1. Що таке торговельний оборот?

Торговельний оборот — економічний показник, що характеризує обсяг зовнішньої торгівлі країни, групи країн чи адміністративно-територіального утворення (регіону) за певний період часу: місяць, квартал, рік.

 

Однією з головних форм міжнародного співробітництва є міжнародна торгівля.

Загальний обсяг обороту зовнішньої торгівлі товарами визначається сумою експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) товарів. Різниця між експортом та імпортом називається торговим балансом. Фактори, що впливають на динаміку, спрямованість та структуру зовнішньоторгових операцій:

• розвиток прямих коопераційних зв’язків між філіями, дочірніми та асоційованими компаніями ТНК;

• зростання частки машин та устаткування в загальному обсязі товарообороту за скорочення питомої ваги сировини та напівфабрикатів;

• поява інтенсивно зростаючого сектора послуг та інформаційно-технологічного обміну;

• лібералізація міжнародної торгівлі в процесі переходу більшості національних економік до відкритості;

• розвиток інтеграційних процесів у різних регіонах світу;

• активізація діяльності ТНК.

Значення міжнародної торгівлі:

• є основним каналом, через посередництво якого формуються конкурентно-економічні параметри виробництва, рівень витрат, стандарти якості, критерії ефективності національної економіки;

• інтенсифікує виробничий процес у національних господарствах з окремих напрямів;

• сприяє більш раціональному використанню економічних ресурсів на всіх рівнях господарювання;

• дозволяє повніше задовольняти зростаючі потреби населення;

• надходження від експорту — суттєве джерело накопичення капіталу на потреби промислового розвитку.

Економіку кожної країни умовно можна віднести до відкритої або закритої. Відкрита економіка — національна економіка, що вільно взаємодіє з економіками інших країн на ґрунті міжнародного поділу праці. Економіка України класифікується як мала відкрита: вона не настільки велика та розвинута, щоб впливати на світову процентну ставку і не настільки ізольована, щоб не відчувати на собі вплив подій, що відбуваються за кордоном.

 Характерними рисами малої відкритої економіки України є:

• її частка у світовій торгівлі незначна, і тому вона відчутно не впливає на світову економіку;

• уряд контролює рух капіталів;

• відносна відособленість національної грошової одиниці від валютного ринку;

• внутрішня процентна ставка визначається світовою процентною ставкою.

2. Види і показники міжнародної торгівлі

Видами міжнародної торгівлі є: експорт (реалізація товарів і послуг за кордон) та імпорт (придбання товарів і послуг за кордоном).

Форми міжнародної торгівлі представлені: обміном споживчими вартостями (засоби виробництва й предмети споживання); обміном технологіями (ліцензії, патенти, «ноу-хау»); торгівлею послугами (інжиніринг, консалтинг, обробка та передача інформації, експертиза проектів); безвалютним товарообігом (компенсаційні угоди, бартер кліринговий і паралельний).

Кількісна оцінка міжнародної торгівлі надається за допомогою відповідних показниківНаприклад, сума експорту та імпорту є зовнішньоторговим оборотом країни. Зовнішньоторгова квота: відношення зовнішньоторгового обігу до обсягу валового внутрішнього продукту країни.

ЗАПИТАННЯ.

 1. Опрацюйте ( уважно прочитайте, вивчіть ) конспект уроку.

 2. Що таке торговельний оборот ?

 3. Дайте коротку характеристику торговельному обороту.

 4. Назвіть види і показники міжнародної торгівлі.

 5. Характерними рисами малої відкритої економіки України є…

 

 

9 – а, ритміка                         Дата 29.04.2020

Тема. Сприймання на слух певного ритмічного малюнку та повторення його оплесками, простукуванням

 

Основний зміст уроку

Розминка в колі:

- марш по колу, на пів пальцях (руки на поясі), на п’яточках, з поворотом тулуба, підскоком, приставним кроком;

- вправи для голови: нахил голови вправо-вліво, вперед-назад, кругові повороти голови вліво-вправо.

- вправи для плечей: почергове  піднімання  плечей вгору, піднімання обох плечей разом, кругові рухи плечима вперед-назад.

- вправи для тулуба: нахили тулуба вправо-вліво, вперед-назад.

- присідання .

  Вправи в сидячому положенні:

- нахили тулуба вправо вліво (руки на поясі),

Нахили тулуба вперед ( ноги - на-пів розведені , руки-поличкою, дістаючи до підлоги),

- нахил тулуба вперед(руками достаючи носочки пальців ніг),

- почергове підняття ніг вперед,

- вправа «чайка» лежачи на животику почергове  підняття ніг (руки на ліктях).

 

Виконання творчого завдання «Утворіть ритм».

Розгляньте уважно графічне зображення ритмічного рисунка. Відтворіть його, плескаючи в долоні: спочатку повільно, тоді — помірно і нарешті — швидко та дуже швидко.  І І П І П П П І

 

Сьогодні ми продовжимо вивчати ритм, прослухайте різні музичні інструменти і їх ритми

Музичні інструменти для дітей /звуки музичних інструментів

https://www.youtube.com/watch?v=06B4Xd2ftfQ

 

Вправа з відстукуванням ритму
 https://www.youtube.com/watch?v=kUBeT1AERgc

 

Вправа з відстукування ритму з допомогою лего

https://www.youtube.com/watch?v=Ct9BU17PGc8

 

Дихальні вправи

https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw&t=178s

 

9- А, укр.мова                               Дата 29.04.2020

Тема. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

Основний зміст уроку

.  Читання тексту

                                            Українське вбрання

 

Перейдіть за посиланням та ознайомтеся із текстом та перегляньте фото національного українського одягу різних областей України

http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/Ukrajinskij_natsionalnij_odjag.bXxHs/

          

Бесіда за текстом переказу.

 • Визначте адресата мовлення та мету висловлювання.

 • Сформулюйте тему й головну думку тексту.

 • З’ясуйте стиль мовлення. Свою думку обґрунтуйте.

Словникова робота.

 • Поясніть лексичне значення й правопис слова дукати,  моністи (старовинні монети).

 • Поясніть значення вислову генетичний код ( давні знання, які дійшли до нас через декілька поколінь і органічно втілились в наше життя)

 • Доберіть синоніми до слів затребуваний  (потрібний, необхідний), стильний (модний), поважливо (шанобливо).

 • Зверніть увагу на правопис слів часто-густо, сорочка-вишиванка, розмаїттям.

 • Ілля Репін -  відомий український художник-реаліст, майстер портрету, історичних та побутових сцен (1844-1930).

Складання плану переказу.

Орієнтовний план

 1. Одяг зберігає особливості різних історичних епох.

 2. Краса і самобутність українського одягу.

 3. Висловлення Іллі Репіна про українок.

 4. Українській жіночий костюм.

 5. Яскраві  старовинні прикраси.

 6. Чоловічий український костюм.

 7. Актуальність значення українського костюму.

Повторне читання тексту

http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/Ukrajinskij_natsionalnij_odjag.bXxHs/

Письмовий стислий переказ тексту учнями.

 

Домашнє завдання

Завдання . Описати український національний костюм Полтавської області , який найбільше вразив

http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/Ukrajinskij_natsionalnij_odjag.bXxHs/

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення