Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 07.04

Фізика

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

 

Д/з Опрацювати §12,

Виконати «Лабораторну роботу №7. Дослідження заломлення світла.»  використовуючи відео «lab   (можна роздрукувати або написати від руки)

 

Відео і заготовка лаб. роб.  доступні за посиланням:

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1Is-8WT2DD6ond3ASZeAMb10ySzXf-R2M?usp=sharing

 

07.04.20 р.

Українська література

Тема.  Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди».

Літературознавчі терміни (записати у зошити)

Пародія (грецьк. parodia — пісня навиворіт, переробка на смішний лад) — один із жанрів фольклору та художньої літератури, власне гумористичний чи сатиричний твір, в якому імітується творча манера письменника задля осміяння її як не відповідної новим мистецьким запитам. Інколи пародія переінакшує зміст відомого твору, надає йому нового звучання, хоч не слід її плутати з бурлеском та травестією, які мають дещо відмінні характеристики. Запровадив Пародію еллінський письменник Гіппонакт (помер у 530 р. до н.е.).

Бурлеск (італ. burlesque від burla — жарт) — вид комічної, пародійної поезії та драматургії, генетично пов'язаний з народною сміховою культурою, акцентований на свідомій невідповідності між змістом і формою. Бурлеск набув популярності у європейських літературах XVII—XVIII ст., особливо у зв'язку з тенденцією пародіювання І “Енеїди“ римського поета Вергілія (70-19 pp. до н.е.), започаткованою французьким поетом П. Скарроном.

Травестія (італ. travestire — перевдягати) — різновид жартівливої, бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою переробляється у твір комічного характеру з використанням панібратських, жаргонних зворотів).

 

Переглянути відеоролик за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=h4IIG9uL7WY&vl=rul

 

Історія написання поеми «Енеїда»

Над “Енеїдою“ Котляревський працював близько 30 років (з перервами). Три перші частини вийшли з друку в 1798 p., четверта — в 1809 р. п'ята — в 1822 p.; повністю твір завершено в 1825—1826 рр., а видано в 1842 р. вже після смерті письменника. Для написання поеми автор скористався з досвіду своїх попередників. Близькими до обраного ними жанру були різдвяні та великодні вірші мандрівних дяків, жартівливо-сатиричні сцени, яких нагадують окремі картини “Енеїди“, її стиль, гумор.

Виникла “Енеїда“на грунті творчості Сковороди, бурлескної та сатиричної української літератури XVIII ст., жартівливих ліричних віршів та інтермедій до шкільних драм, таких творів, як “Плач київ ських монахів“, віршів Івана Некрашевича. Напевно, Котляревській: читав твір Опанаса Любисевича “Вергілієві пастухи, у малоросійськії і, кобеняк переодягнені“. У роки написання “Енеїди“ Котляревському безумовно, були відомі бурлескні поеми російських письменників Миколи Осипова, Михайла Чулкова, комедії Миколи Фонвізіна, Василя Капніста.

Проте все це були впливи побічні. Головні джерела “Енеїди“ реальна дійсність того часу та усна народна творчість.

Котляревський з уст кобзарів, лірників не раз слухав живу історію свого народу, в історичних і побутових піснях чув биття його вічно живого серця, своїх троянців-козарлюг зустрічав головним чином не на сторінках Вергілієвої поеми, а бачив їх на шляхах рідної Полтавщини, і полках, які формував на Дунаї, на церковних картинах талановитих, хоч і безіменних, українських живописців, читав про їхні звитяжні походи в козацьких літописах.

Незадовго до написання “Енеїди“, у 1775 році за наказом Катерини II Запорозьку Січ було зруйновано. Тож зображення Котляревським козаків в образах відважних троянців було спробою нагадати українцям про героїзм, незламність духу, волелюбність, патріотизм наших предків і відновити притлумлену царизмом національну гордість українського народу, його прагнення до волі й самостійності.

Перед Котляревським постало питання: якою мовою писати? Чи ж можна й далі про життя народу писати мертвою книжною мовою? Іван Петрович зробив вибір і почав писати “мужичою“, тобто народною мовою. “Педанти,— зазначав сучасник письменника,— здивувались і — замовкли. Жовчні люди схопили цю книгу з наміром потішитись, вилаяти її, знищити зухвалого письменника, але з перших сторінок їхній гнів минув — вони почали сміятися“. Правда, народну мову зустрічаємо в нашій літературі й до Котляревського: в інтермедіях, сатиричних віршах, але там народна мова була засобом пародії, низького стилю, бо для “високих“ літературних жанрів її вважали непридатною. “Непридатною? Ні! — вирішив у якусь благословенну мить великий полтавець,— Ця мова годиться і для найвищих стилів!“

 

Домашнє завдання

Читати поему «Енеїда» за посиланням (ст.80-84)

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

 

Хімія  9б  клас  07.04.20

Розв’язування  задач  і  вправ

 • Хімічний  диктант

1. Електроліти — це речовини…

2. Електропровідність речовин обумовлена спрямованим рухом…

3. У молекулах неелектролітів зв’язок існує…

4. До електролітів відносяться наступні речовини…

5. Електролітична дисоціація йонних сполук є фактично руйнуванням…

6. Теорію електролітичної дисоціації сформулював…

7. З погляду теорії Ареніуса, до кислот належать речовини, при дисоціації яких утворюються…

8. Всі електроліти розділяються на…

9. З погляду теорії Ареніуса, до солей належать речовини, при дисоціації яких утворюються…

10. Слабкі електроліти — це електроліти, які в розчині…

 • Напишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин:
   а) кислот: нітратної, сульфітної, фторидної, сульфідної, карбонатної;

Наприклад: HNO3  H+ + NO3.
 б) гідроксидів: літію, натрію, кальцію;

Наприклад: NaOH  Na+ + OH

Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH
 в) солей: калій сульфату, ферум (II) хлориду, манган броміду, цинк нітрату, алюміній нітрату, натрій карбонату, калій фосфату, барій сульфіду.

Наприклад: NaCl  Na+ + Cl
 Al2(SO4)3  2Al3+ + 3SO42–

При розчиненні речовин у воді утворилися йони: катіони Na+, H+, Mg2+, аніони: Cl, NO3, SiO32–. Напишіть усі можливі формули сполук, які були в розчині.

Наприклад: Na+ Cl

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

07. 04. 2020 р.

Науково – технічний  прогрес ( НТП ), його основні риси. Світове господарство у період НТП, його вплив на структуру та чинники розміщення виробництва.

 

Вивчення нового матеріалу.

 1. Що таке науково-технічний прогрес ( НТП )?

Науково - технічний прогрес ( НТП )— це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

 1. Світове господарство в період НТР.

Світове господарство — це система взаємозв'язаних національних господарств усіх країн світу, об'єднаних міжнародним поділом праці і різноманітними економічними взаємозв'язками в господарський організм глобального масштабу.

Поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки називають науково-технічним прогресом (НТП). На відміну від науково-технічного прогресу, що споконвіку супроводжує розвиток цивілізації, науково-технічна революція (НТР) — це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що відбувається в результаті поєднання процесів наукової та технічної революцій. Сучасне світове господарство зазнає впливу науково-технічної революції, початок якої відносять приблизно до середини XX ст. Головною і визначальною особливістю НТР є бурхливий розвиток науки, перетворення її в безпосередню продуктивну силу. Сучасна наука — це індустрія відкриттів, потужний стимул розвитку техніки. Виникли системи "наука — виробництво" і "освіта — наука — виробництво".

 1.    Основні риси сучасної науково-технічної революції такі:

Так, географія промисловості, що склалася лід впливом чинників, які діяли наприкінці XIX — у першій половині XX ст., доповнюється такими новими рисами:

1) відбулася переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту. Більшість промислових районів, що нині найбільш динамічно розвиваються, якраз не мають сировинних баз. Так, Японія, Франція, Італія, Республіка Корея на 9/10 залежать від довозу енергоносіїв, мінеральної сировини, але мають потужну енергетику і важку промисловість. Добувна промисловість зберігає провідну роль тільки в нових ресурсних районах окремих розвинутих країн (Канада, Австралія, ПАР тощо), в країнах, що розвиваються, та деяких постсоціалістичних країнах (Росія, Казахстан тощо);

2) основними центрами і регіонами, де розміщені галузі виробництва й інші види економічної активності, стали території з передовою наукою та освітою. Територіальне поєднання освіти, науки, наукомістких виробництв нині типове для великих столичних агломерацій і провідних промислових районів економічно розвинутих країн. У США — це райони Промислового поясу та Тихоокеанського узбережжя; в Європі — так зване індустріальне ядро Європи, що охоплює території від півдня Великобританії до Північної Італії; в Японії – зона мегалополісу Хоккайдо; в Росії — регіони Москви, Санкт-Петербурга; в Україні — Донбас, Придніпров'я. Перспективною формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стали технополіси — цілеспрямовано сформовані зони діяльності, в яких поєднуються взаємодіючі науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади та наукомісткі промислові підприємства. Вони вже створюються в Японії та інших країнах;

3) сучасні процеси перебудови світового господарства привели до високої територіальної концентрації виробничої діяльності й населення. Посилилися процеси урбанізації, що, з одного боку, сприяє консолідації ринків збуту, створенню перспективних маркетингових систем, використанню спільної інфраструктури, з другого — загострює екологічні й соціальні проблеми. Звичайно, на розміщення господарства впливають і інші чинники: орієнтація на використання висококваліфікованої робочої сили в економічно розвинутих країнах або на дешеву робочу силу в країнах, що розвиваються; можливості використання вигідного географічного положення або транспортної доступності; орієнтація на потенційні ринки збуту продукції. До того ж доводиться враховувати й екологічний фактор — законодавством багатьох країн передбачаються жорсткі санкції за забруднення навколишнього середовища.

4. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва.

Під впливом НТР у структурі господарства відбуваються істотні зміни. У високорозвинутих країнах зростає роль високотехнічних і наукомістких виробництв. Посилюється спеціалізація країн, що розвиваються, на ресурсо- і трудомістких галузях промисловості (нафтопереробна, хімічна, металургійна, легка).  Новий етап науково-технічної революції, що розгорнувся в другій половині XX ст., призвів до глибокої структурної кризи в усіх країнах, насамперед розвинутих. Це не звичайна циклічна криза, а стадіальна, тобто криза, пов'язана з переходом до нової фази соціально-економічного розвитку. Сутність нинішньої структурної кризи полягає в переході від періоду індустріалізації до постіндустріальної епохи.

У рамках єдиної глобальної економічної системи країни й регіони перебувають на різних стадіях розвитку: постіндустріальній, індустріальній і доіндустріальній. Саме різностадійність визначає закономірності просторової організації глобальної системи. Постіндустріальний розвиток істотно ускладнився б без переміщення багатьох видобувних і переробних виробництв у країни й регіони з дешевшою працею, особливо в країни нової індустріалізації.

Галузево-територіальна структура економічно розвинутих країн зазнає впливу HTR Уній істотно зростає значення наукоємних галузей у структурі промислового виробництва при зменшенні ролі традиційних галузей, посилюється концентрація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), а також координаційно-управлінських функцій.

Наприкінці XX ст. створюються міждержавні, навіть міжконтинентальні, системи розміщення, представлені транснаціональними корпораціями (ТНК). Елементи такої системи закладалися давно, починаючи з 60-х років,але тільки тепер, із подальшою інтернаціоналізацією світогосподарського життя, набули значних масштабів. На нинішньому етапі розвитку техніки потужності окремих агрегатів давно переросли національні, а іноді й континентальні кордони, й потреби оптимального u використання вимагають створення міждержавної — транснаціональної — системи розміщення виробництва. У процесі розвитку техніки й, головне, конкурентної боротьби розширяється номенклатура виробів. Це спонукає створювати чимраз більше спеціалізованих заводів, що працюють на всю Західну Європу або на весь світ у цілому.

Запитання:

 1. Що таке науково-технічний прогрес ( НТП )?

 2. Значення світового господарство в період НТР.

 3. Назвіть  основні риси сучасної науково-технічної революції.

 4. Який вплив має НТР  на галузеву структуру та розміщення виробництва?

Репродуктивне здоров`я молоді.

 

 - Хтось на даний час свого життя бачить своє щастя в тому, що він в майбутньому стане митцем, хтось – фінансовим генієм, хтось – майбутнім олімпійцем, хтось – у матеріальних благах. Та більшість людей можуть дійсно почуватись щасливими, лише виконавши особливе призначення – продовження роду. Можливо ви ще не замислювалися над цим питанням. Проте відповідальне ставлення до свого здоров’я в підлітковий період сприятиме зміцненню репродуктивного здоров’я. Воно як і здоров’я загалом, виявляється у фізичній, психічній, соціальній і духовній складових.

Родинні цінності

- Родина є однією з найважливіших життєвих цінностей. Лише у шлюбі людина найповніше себе реалізовує як чоловік і жінка, голова родини і господиня, батько і матір. Дружна родина завжди надихає, підтримує, допомагає, задовольняє фізіологічні, соціальні і духовні потреби дітей.

- Яким же чином родина задовольняє фізіологічні, соціальні і духовні потреби?

Фізіологічні – мати й батько створюють затишний дім, дбають про їжу, одяг.

Соціальні – дають любов, повагу, належність до групи. Дитина вчиться спілкуватися, розв’язувати конфлікти і будувати свої стосунки з батьками, братами, сестрами; засвоює цінності й норми поведінки.

Духовні – знайомиться вперше з прекрасним: кімнатні рослини, вишиті рушники, намальовані картини; тут співають колискову, читають книжки, навчають народних ремесел; задовольняють пізнавальні, естетичні та потреби в самореалізації.

Репродуктивне здоров`я

- З біології ви знаєте, що репродукція – це відтворення організмом нових особин, розмноження. А що ж тоді репродуктивне здоров’я?

Репродуктивне здоров’я – це здатність чоловіка або жінки протягом плідного віку народжувати здорових дітей.

- Дана проблема є актуальною і важливою на сьогоднішній день

- 27 грудня 2006 року Кабінетом Міністрів України  було затверджено Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.

- Які чинники на вашу думку впливають на репродуктивне здоров`я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чи завжди інформація, яка надходить із ЗМІ позитивно впливає на репродуктивне здоров`я?

- Чим можуть бути небезпечні ранні статеві стосунки?

- Давайте розглянемо життєву історію, яка подана у підручнику на стор. 78. Для цього ми повинні об’єднатися у чотири групи і розглянути наслідки одного з можливих варіантів розвитку подій.

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров`я.

         Куріння: передчасні пологи або мертво народження; недостатня маса тіла дитини при народженні; синдром раптової смерті новонароджених; респіраторні інфекції, бронхіальна астма, отит; відставання інтелектуального розвитку, проблемна поведінка.

         Зловживання алкоголем: безпліддя чоловіка і жінки; викидень на ранніх термінах вагітності; народження дітей з фізичними та розумовими вадами (дефекти розвитку голови, обличчя, кінцівок і серця, сплющення верхньої щелепи, розумова відсталість і підвищене емоційне збудження.)

         Наркотики: вроджені вади розвитку плода, передчасні пологи і мертво народження.

Перевір себе

- Що таке репродуктивне здоров’я?

- Як зберегти своє репродуктивне здоров’я?

- Чим небезпечне раннє статеве життя і які його наслідки?

- Чому відповідальна поведінка в період статевого дозрівання створює основу благополуччя та здоров`я майбутнього покоління?