Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 12.05

12.05. 2020.

Основи здоровя.

9-а клас

Сучасний комплекс проблем безпеки

 • Концепція національної безпеки України.

 • Сфери національної безпеки.

Концепція національної безпеки — фундаментальний документ, який має містити керівні принципи, цільові настанови та методи забезпечення національної безпеки, окреслювати механізм функціонування СНБ. її розроблення передбачає створення моделі системи національної безпеки.

Концепція (від лат. соnсерtiо — розуміння, система) — певний спосіб розуміння, трактування будь-яких явищ, основний погляд, керівва ідея для їх висвітлення; керівний задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.

У юридичній енциклопедії визначено поняття правової концепції — це "провідна ідея, точка зору на те або інше правове явище... схвалені у встановленому порядку, беруться за основу відповідних організаційних заходів, законодавчих актів, рішень тощо".

Зважаючи на складність щодо визначення поняття національної безпеки, слід виокремлювати декілька підходів щодо усвідомлення сутності та призначення відповідної концепції.

Отже, під концепцією національною безпеки також розуміють: 1) сукупність ідей і уявлень про природу та шляхи зміни (збереження або забезпечення) національної безпеки; 2) комплекс основних теоретичних положень, спрямованих на розкриття сутності національної безпеки в конкретних історичних умовах через науково обґрунтоване визначення її цілей, завдань, принципів, методів, форм, структури і елементів, що її забезпечують; 3) систему поглядів на вирішення проблеми, сукупність понять і зв'язків між ними, яка визначає основні напрями розвитку і характеристики будь-якого явища. КНБ на відміну від стратегії національної безпеки носить принциповий, більш загальний, основоположний характер. Більшість розвинених держав мають власну КНБ і науковий підхід до організації управління у сфері національної безпеки потребує свідомого її формування. У ній мають бути відображені наукові рекомендації і конкретні умови функціонування СНБ, що дозволяє у систематизованому вигляді враховувати чинники, які є критичними, вирішальними і найбільш важливими.

Концепція становить собою документ, в якому із застосуванням системного і синергетичного підходів розглядається складний феномен — національна безпека України. Для розвитку галузі права у сфері національної безпеки Концепція національної безпеки формує можливість на законодавчому рівні реалізовувати, розвивати, доповнювати і конкретизувати основні напрями державної політики національної безпеки. Саме Концепція національної безпеки виконує інструментальну функцію — за її допомогою формується ієрархічна система нормативно-правових актів, що регулює суспільні відносини в сфері національної безпеки. Детальніше про цю модель йтиметься нижче.

КНБ має гарантувати необхідну вивіреність політичних оцінок обстановки, вагомість пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики, провідних напрямів оборонного і державного будівництва, цілей і завдань розвитку діяльності усієї системи державного управління.

Основна увага по забезпеченню національної безпеки має бути зосереджена на практичному виконанні пріоритетних напрямів і завдань забезпечення національної безпеки.

Концепція є об'єднуючим документом і становить собою найвищий щабель системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки. Стратегії, доктрини, закони, програми, положення тощо, мають будуватись виключно на підставі Конституції України і Концепції національної безпеки України, їх завданням є конкретизації положень Концепції, надання їм визначеності відповідно до певно визначених сфер життєдіяльності.

Прийняття Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, 19 червня 2003 року Закону України "Про основи національної безпеки України", який скасував чинність КНБ, а також Стратегії національної безпеки України 12 лютого 2007 року, стало поки єдиним кроком з формування законодавчого підґрунтя функціонування СНБ саме в якості системи, тобто об'єднаної цілями та завданнями щодо забезпечення національної безпеки суб'єктів. І хоча існувало багато законопроектів, цікавих і змістовних пропозицій, було прийнятий той варіант закону, який конкретних проблем ані щодо визначення національних інтересів, їх обґрунтування та ієрархії, ані щодо визначення чіткої державної політики національної безпеки, ані щодо сформування стратегії, тактики, технологій і методів забезпечення національної безпеки і тим більше — формування самої системи національної безпеки не розв'язує. Саме тому дійовість даного закону, також як і попереднього документу в цій сфері характеризується в більшій мірі демонстративністю і декларативністю, а не змістовністю і конкретністю.

Щодо структури документу, інтегруючи погляди дослідників у цій галузі, а також результати власного аналізу зарубіжних аналогів і літератури із націобезпекознавчої тематики доцільним вважається запропонувати наступну модель алгоритму будови КНБ:

• преамбула;

• розкриття геостратегічної позиції держави в світі;

• визначення національних цілей та інтересів;

• окреслення союзників і партнерів;

? визначення реальних і потенційних загроз та небезпек національній безпеці України;

• визначення механізму (цілі, функції, принципи та методи) управління системою національної безпеки;

• окреслення політики національної безпеки та основних напрямів її забезпечення;

• визначення статусу держави та загальної стратегії забезпечення національної безпеки (оборонна, активна оборонна, наступальна тощо).

Також у КНБ мають бути розглянуті конкретні загрози національній безпеці, національній ідеї щодо консолідації інтересів різних етнічних меншин. Більш того, у КНБ мають знайти адекватне місце визначення механізму системи забезпечення національної безпеки (мета, функції, принципи та методи), параметри і критерії ефективності управляючих впливів.

У Концепції мають бути визначені такі основоположні поняття, як: національна безпека, українська нація, об'єкти національної безпеки, загрози національній безпеці, система національної безпеки, система забезпечення національної безпеки, національна мета, національна ідея, національні інтереси тощо.

У КНБ також повинна знайти відлуння і проблема соціального та майнового розшарування суспільства, при чому має не лише констатуватися цей стан, а бути закладені основи для його виправлення і відновлення здатності держави самостійно вирішувати власні політичні, економічні та соціальні проблеми.

Головна мета розроблення і запровадження у життя КНБ полягає у забезпеченні послідовного наближення нації до такого гарантованого рівня безпеки, при якому можна забезпечити значне зниження впливу дестабілізуючих факторів, багатовекторний якісний розвиток системи та усіх її елементів. Практична доцільність розроблення і реалізації такої концепції визначається цілою низкою чинників, один з яких обумовлений необхідністю формування достатньої системи забезпечення національної безпеки.

У даному аспекті у КНБ доцільно зазначити, що важливим завданням України є здійснення стримування в інтересах запобігання агресії будь-якого масштабу, у тому числі із застосуванням ядерної зброї проти України та її союзників. У зв'язку з чим має бути задекларовано, що Україна повинна володіти ядерними силами, здатними гарантовано забезпечити нанесення завданої шкоди будь-якій державі-агресору або коаліції держав в будь-яких умовах.

Підбиваючи підсумок наведеному, зауважимо: у КНБ мають бути закладені керівні принципи визначення тих чи інших національних інтересів пріоритетними. КНБ не повинна містити конкретні програми та рекомендації, що спрямовані на забезпечення конкретних національних інтересів. Головним призначенням Концепції має бути сформування концептуальної ідеї існування самостійної незалежної держави, а також виживання, стійкий розвиток та процвітання української нації. При чому подальше існування держави і нації повинно розглядатися крізь симбіотичну єдність таких компонентів; самозбереження, самовідтворення, самовдосконалення, творче самотворення.

Побудова системи забезпечення національної безпеки України повинна здійснюватись і контролюватись лише державою на основі розроблених наукових положень та встановлених правових норм.

Можна виокремити такі основні принципи побудови системи забезпечення національної безпеки України:

 • пріоритет конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 • верховенство права;

 • законність;

 • державний контроль;

 • збереження матеріальних і духовних цінностей;

 • перевагу українських національних інтересів над міжнародними нормами;

 • відповідність науковим і теоретичним положенням;

 • додержання балансу інтересів і взаємна відповідальність особи, суспільства і держави;

 • пріоритет мирних засобів у вирішенні конфліктів;

 • адекватність заходів системи забезпечення національної безпеки реальним та потенційним загрозам;

 • своєчасність дій суб`єктів системи забезпечення національної безпеки стосовно уникнення реальних загроз та небезпек;

 • чітке розмежування повноважень і функцій органів державної влади та недержавних інституцій в системі забезпечення національної безпеки України;

 • координація і взаємодія суб`єктів державної і недержавної підсистем забезпечення національної безпеки України;

 • забезпечення системної цілісності;

 • забезпечення конфіденційності відповідних заходів;

 • постійне підтримання стану готовності до здійснення заходів забезпечення національної безпеки;

 • комплексне і достатнє використання сил і засобів;

 • суворий кваліфікаційний контроль при створенні суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України;

 • підтримання професіоналізму суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України;

 • урахування вимог до якості підготовки суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України європейським та євроатлантичним стандартам;

 • взаємодія з населенням через ЗМІ з урахуванням вимог законодавства про надання інформації з обмеженим доступом;

 • використання позитивного досвіду побудови системи забезпечення національної безпеки інших країн;

 • використання науково-технічного потенціалу, постійне розроблення і забезпечення технічними засобами;

 • соціальна підтримка суб`єктів системи забезпечення національної безпеки України.

Функціонування системи забезпечення національної безпеки України повинно відбуватись відповідно до наступних принципів:

Детермінованість елементів системи

Динамічність

Централізоване управління

Взаємозв'язки між елементами та суб'єктами

Відповідність

Законність

Оперативність

Безперервність

Наукове підтвердження

Прогресивність

 

 

Фізика

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм»

 

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1SL54KzLPyliTICVv49EWsyPjNTScBvU-/view?usp=sharing

 

Конспект уроку

з біології

9-А клас

12.05.2020 рік

Практична робота. Розв’язування елементарних вправ із структури білків та нуклеїнових кислот.

Розв'язання вправ з реплікації.

 1. Фрагмент ланцюга ДНК має певну послідовність нуклеотидів.

Напишіть фрагмент ланцюга ДНК, який утворюється в процесі реплікації На цій ділянці ДНК.

 а) Т Ц А Т Г Г Ц Т А Т Г А Ц Г Т А А А Т Г

б) Т А Г Г Ц Т Т Т А Г Ц Ц Г Т Г Ц Ц Г А Т Г

в) А Т Т Ц Ц А Т Г Г А Т Ц Г А А Т Т Ц Г А Т

 

 

 1. Розв'язання вправ з транскрипції 

Фрагмент ланцюга молекули ДНК має певну послідовність нуклеотидів. Напишіть фрагмент молекули іРНК, який утворюється в процесі транскрипції на цій ділянці ДНК.

а ) А Ц А Г Т А А Ц Г А Г Ц Т А Г Г Ц А

 

Нуклеїнові кислоти

Задача

Умова задачі: білковий ланцюг складається з таких амінокислот: валін - лейцин - тістидин - серин - ізолейцін. Яка послідовність нуклеотидів гена, що кодує цей білок?

 

9- А, укр.мова                               Дата 12.05.2020

Тема. Обставина

Основний зміст уроку

 

Повторити теоретичний матеріал

 https://school-zno.com.ua/ukr-mova/syntaksys/307-obstavyna-.html 

Фрагмент відеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=qf8Zn3WY4YQ

Завдання 1. Прочитати текст, знайти обставини й визначити, що вони виражають і на які питання відповідають?

Зустріч сонця

Два місяці тому люди востаннє бачили сонце. Воно закотилось за обрій і більше не показувалося . Протягом цього часу тривала холодна полярна ніч.

Сьогодні чекали, що сонце знов підніметься над обрієм. Цього дня мало бути велике свято для жителів острова, де жили ескімоси.

З великою радістю ждали вони сонця. Хто міг, вийшов на горб над берегом моря зустрічати вогняну кулю.

Як ви думаєте, що символізують ці стрічки. Правильно, сонце та колоски.

 

Завдання 2.Перепишіть речення. прислівники, частини яких взято в дужки, напишіть разом або через дефіс. Визначте, якими обставинами вони виступають.

По-моєму, кожна людина мусить хоч раз коли (небудь) сягнути свого зеніту. Яка ціна за день, (по) пустому прожитий?. Люди, які розмінюють свої почуття (на) право й (на) ліво, по-моєму, (з) рештою мусять відчувати себе злидарями.

Завдання 3. Поширити речення обставинами відповідно до їх виду, зазначеного в дужках. Указати на спосіб вираження обставин.

Наприклад.

Правила етикету необхідно засвоювати – (способу дії) глибоко і міцно.

                                                                        (часу) з дитинства.

                                           (мети) для підвищення культури спілкування.

Працюємо парами.

Людям потрібно знати своє минуле …(часу)

Людям потрібно знати своє минуле… (способу дії) міцно і глибоко

Людям потрібно знати своє минуле… (мети). для руху вперед

Ми захищаємо наш духовний спадок …(часу) завжди.

Ми захищаємо наш духовний спадок …(способу дії)

Ми захищаємо наш духовний спадок …(допустовості). наперекір усьому.

 

Домашнє завдання

Перепишіть речення, вставляючи замість крапок обставини, подані в довідці. Визначте вид обставин та спосіб вираження.

Хто питає, той … до розуму. Вчитись ніколи …. Мудрий той, до кого думка … приходить. Краще …., ніж завтра вранці. Спить заячим сном: … заплющеним. Колеса … не зупинити. Листя падає до … дерева.

Довідка.: на півдорозі, не пізно, вчасно, сьогодні, з одним оком, голіруч, підніжжя.

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viberгрупу класу або у Messenger  в особисті повідомлення

 

9 – А Всесвітня Історія

Тема. Причини поразки і наслідки революцій 1848 – 1849 р.р.

І. Вивчення нового матеріалу

Революції 1848-1849 рр. охопили Францію, Австрійську імперію, Німеччину, Італію. У них були різні передумови, по-різному розвивалися події. Проте революції 1848-1849 рр. мали спільні ознаки:

• спрямованість проти «старого порядку» або його залишків;

• боротьба за демократизацію політичного устрою й суспільних відносин;

• розвиток національно-визвольних рухів.

Наслідки революції

1. Зазнала поразки. 2. Не завершилася через політичну роздробленість Німеччини. 3. Збереглося панування поміщиків. 4. У німецьких монархіях було зроблено низку поступок у дусі буржуазної демократії, зокрема:

• Прусська конституція 1849 р. частково обмежила владу короля і забезпечила панування в палаті представників поміщиків і великої буржуазії.

• Було видано закон про скасування дрібних повинностей селян, частину з яких селянам пропонувалося викупити.

Значення революції

1. Підірвала устої абсолютистського ладу в Німеччині. 2. Справила значний вплив на подальший розвиток Німеччини.

18 травня 1848 р. У Франкфурті-на-Майні, в соборі Св. Павла, розпочав роботу загальнонімецький парламент — Національні збори.

Склад Національних зборів:

• монархісти;

• помірковані ліберали;

• незначна частина республіканців.

Національні збори вирішили:

— ліквідувати митні кордони;

— об’єднати всі німецькі держави в єдиний митний союз. Національні збори виробили загальнонімецьку конституцію, за якою:

• німецькі держави зберігали свою самостійність, але об’єднувалися у федерацію;

• зберігалася влада імператора;

• утворювався загальноімперський двопалатний парламент;

• установлювалася рівність усіх перед законом;

• ліквідовувалися всі привілеї;

• проголошувалися демократичні права і свободи.

У більшості земель Німеччини їхні монархи відмовлялися прийняти вироблену франкфуртську імперську конституцію. Травень — червень 1848 р. Повстання в Німеччині тривали, зокрема в Дрездені, Дюссельдорфі, Бадені.

14—15 червня 1848 р. Спалахнуло повстання берлінських робітників, яке зразу ж було придушено загонами гвардії.

Листопад 1848 р. Без опору було роззброєно буржуазну Національну гвардію.

Травень 1849 р. Знову вибухнули повстання в Саксонії та Бадені на захист демократичних статей проекту “імперської конституції”, виробленої загальнонімецьким парламентом у Франкфурті-на-Майні, яку не визнавали німецькі монархи. Повстання було придушено урядовими військами.

Червень 1849 р. Розігнано Національні збори. Революція в Німеччині завершилася поразкою.

Причини поразки революції

1. Слабкість робітників, їх нечисленність, неорганізованість, незрілість і неспроможність очолити боротьбу народу проти дворянства і феодальних династій.

2. Контрреволюційна роль буржуазії, яка пішла на союз із дворянством та монархіями.

 

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 8

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/986-vsesvitnya-istoriya-9-klas-sorochinska.html