Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Тема. Нуклеїнові кислоти.  Роль нуклеїнових кислот, як носія спадкової інформації. Макроергічні сполуки, АТФ.

      Пригадайте, які органічні речовини входять до складу живих організмів? Ми вже вивчили білки, жири, вуглеводи. Сьогодні познайомимося з  найважливішими органічними речовинами,  що зумовлюють можливість існування всіх живих організмів. Ми будемо вивчати нуклеїнові кислоти.

Нуклеїнові кислоти – це біополімери, макромолекули яких складаються із численних нуклеотидів. Це речовини, які зберігають і відтворюють в організмах спадкову (генетичну) інформацію, а також беруть участь у синтезі білків.

          Види нуклеїнових кислот:

 • ДНК-дезоксирибонуклеїнова кислота: міститься у ядрі мітохондріях, пластидах, носій спадкової інформації.;

 • РНК-рибонуклеїнова кислота: міститься у ядрі, мітохондріях, пластидах, цитоплазмі, беруть участь у синтезі білка.

    Будова НК

    НК набагато складніші за всі відомі вам речовини. Молекулярна маса від 100 тис. до 60 млн. Довжина молекули ДНК до кількох см. Це у 10 мільйонів разів більше за розмір звичайних молекул. Якщо розгорнути молекули ДНК лише 1 клітини, то утвориться ланцюжок довжиною кілька метрів завдовжки.

Молекули НК складаються із багатьох нуклеотидів.

Будова нуклеотиду:

     Кожен нуклеотид складається їз залишків трьох молекул – нітрогеновмісної сполуки (азотиста основа),  вуглеводу (моносахаридиу) і ортофосфатної кислоти. Нуклеотиди сполучаються між собою, утворюючи ланцюги.

Будова молекули ДНК.

Макромолекула ДНК - це два довгі полімерні ланцюги, що складаються з мономерів дезоксирибонуклеотидів, тісно з'єднаних між собою. Нитки ДНК з'єднуються водневими зв'язками між азотистими основами двох ланцюгів і утворюють подвійну спіраль ДНК. Таку модель будови ДНК запропонували в 1953 р. Дж. Уотсон і Ф. Крік. Вони використовували також дані, отримані іншими вченими (Р. Франклін, М. Уілкінс, Е. Чаргафф), які за допомогою рентгенівської дифракції й інших методів вивчали фізичну та хімічну природу ДНК. Пуринові та піримідинові основи взаємодіють одна з одною. Аденін одного ланцюга двома водневими зв'язками з'єднується з тиміном іншого ланцюга, а гуанін - трьома водневими зв'язками з цитозином. Таке сполучення азотистих основ забезпечує міцний зв'язок обох ланцюгів. Два полінуклеотидні ланцюги ДНК антипаралельні. Тобто, 5'-кінець одного ланцюга з'єднаний із 3'-кінцем іншого, і навпаки. Генетична інформація записана послідовністю нуклеотидів у напрямку від 5'-кінця до 3'-кінця. Така нитка називається "змістовною", саме тут розташовані гени (матричний ланцюг). Другий ланцюг у напрямку 3'-5' вважається "антизмістовним". Він необхідний як "еталон" збереження генетичної інформації і набуває значення у процесах реплікації та репарації.

Азотисті основи бувають двох типів: пуринові - аденін (А) і гуанін (Г) і піримідинові - тимін (Т) і цитозин (Ц).

  Правила Е. Чаргаффа. Вивчаючи хімічний склад ДНК в 1950 році, Ервін Чаргафф сформулював важливі положення щодо структури ДНК:

I. Молярна частка пуринів (аденіну - А і гуаніну - Г) дорівнює молярній частці піримідинів (цитозину - Ц і тиміну - Т):

А+Г=Ц+Т, або А+Г/Ц+Т=1

II. Кількість аденіну і цитозину дорівнює кількості гуаніну і тиміну:

А+Ц=Г+Т, або А+Ц/Г+Т=1

III. Кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, а кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину:

А=Т, або А/Т=1, Г=Ц, або Г/Ц=1

    За співвідношенням (А+Т) і (Г+Ц) представники різних видів різняться між собою, причому у тварин переважає пара А+Т, а у мікроорганізмів співвідношення (А+Т) і (Г+Ц) однакове. Ці явища використовують як один із генетичних критеріїв визначення виду. У цьому полягає індивідуальна специфічність ДНК.

Біологічна роль ДНК.

    ДНК є носієм генетичної інформації, записаної у вигляді нуклеотидної послідовності за допомогою генетичного коду. З молекулами ДНК зв'язані дві основоположні властивості живих організмів — спадковість і мінливість. У ході процесу, що називається реплікацією ДНК, утворюються дві копії початкового ланцюжка, які успадковуються дочірніми клітинами при поділі. Клітини, що утворилися таким чином, будуть генетично ідентичними. Генетична інформація, потрібна для життєдіяльності клітини, зчитується при експресії генів. У більшості випадків вона використовується для біосинтезу білків у процесах транскрипції (синтезу молекул РНК на матриці ДНК) і трансляції (синтезу білків на матриці РНК).

Види РНК:

Залежно від функцій, які виконують РНК, розрізняють 3 типи цих сполук:

- Інформаційна (іРНК) - становить собою копію певної ділянки молекули ДНК і переносить генетичну інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга. Молекула нестабільна і швидко розпадається на нуклеотиди.

- Транспортна (тРНК) -  приєднує амінокислоти, транспортує їх до місця синтезу білкових молекул. Кожна з амінокислот транспортується своєю тРНК. Має постійну вторинну структуру у фор¬мі листка конюшини.

- Рибосомальна (рРНК) - взаємодіючи з рибосомальними білками, забезпечує певне просторове розташування іРНК і тРНК на рибосомі, виконуючи структурну функцію.

 

1. Мономерами ДНК і РНК є:

а) амінокислоти, б) нітратні основи, в) нуклеотиди.

2. Назвіть пентозу, що входить до складу РНК:

а) рибоза, б) дезоксирибоза, в) глюкоза.

3. Т-РНК виконує функцію:

а) формування рибосом, б) транспортну, в) перенесення спадкової інформації.

4. Назвіть нітратну основу, комплементарну Гуаніну:

а) Аденін, б) Тимін, в) Цитозин, г) Урацил.

5. Назвіть нітратну основу, що не входить до складу РНК:

а) Аденін, б) Тимін, в) Цитозин, г) Урацил, д) Гуанін.

 

9 – а, укр.мова                                        Дата 19.05.2020

Тема. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

 

Основний зміст уроку

Вживання розділових знаків

Кома у простому реченні ставиться:

 1. Між однорідними членами речення, які не з’єднані сполучниками.

 2. Між однорідними членами речення, які з’єднані двома або більше однаковими сполучниками: і...і, ні...ні, чи...чи, або...або.

 3. Між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками: а, але, однак, проте, зате, так.

 4. Перед словами а саме, як-от, як та інші.

 5. Для виділення звертань і пов’язаних з ними слів.

Крапка з комою ставиться:

 1. Між реченнями, що входять до складного безсполучникового речення, коли вони поширені або всередині їх є розділові знаки.

 2. Між поширеними однорідними членами речення і особливо якщо в середині хоч би одного з них є коми.

 3. Між реченнями – частинами складносурядного речення, які зв’язані сполучниками а, але, проте, однак, все ж таки, коли вони мають значний обсяг або всередині їх є кома.

Двокрапка ставиться:

 1. Після узагальнюючих слів, перед однорідними членами речення.

 2. Між двома речення в складному безсполучниковому реченні, якщо друге речення розкриває зміст першого або вказує на причину того, про що йдеться в першому реченні.

Тире ставиться:

 1. Між підметом і присудком, коли присудок виражений іменником у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає.

 2. Між підметом і присудком, якщо один з цих членів виражений інфінітивом.

 3. Перед словами це, ось, значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або інфінітивом, приєднується за допомогою цих слів до підмета.

 4. На місці пропущеного члена речення, переважно присудка.

 5. Перед узагальнюючим словом, що стоїть після однорідних членів речення.

 

Завдання1. Дослідження-відновлення

Відновіть текст, визначивши межі речень. Запишіть, поділивши висловлювання на абзаци й розставивши потрібні розділові знаки.

ЛИСТОПАД

Дерева сплять я це бачила до останніх хвилин каштан притримував листя засохле зморщене але ще живе до останніх хвилин він чекав сонячного промінця не можна кидати жовтого листя напризволяще до останніх хвилин він чекав борючись з негодою й дочекався сонця морозний ранок каштан засинав а листя зморщене покручене все ще було живе «До наступної весни!» співав листок залишаючи гілку і плавно линув донизу підбадьорений променями сонця.

Самоперевірка

Дерева сплять. Я це бачила. До останніх хвилин каштан притримував листя — засохле, зморщене, але ще живе. До останніх хвилин він чекав сонячного промінця. Не можна кидати жовтого листя напризволяще. До останніх хвилин він чекав, борючись з негодою, й дочекався сонця…

Морозний ранок. Каштан засинав. А листя — зморщене, покручене, все ще було живе. «До наступної весни!» — співав листок, залишаючи гілку, і плавно линув донизу, підбадьорений променями сонця.

 

Завдання2. Запишіть, розставляючи розділові знаки та пропущені літери. Підкресліть відокремлені обставини.

 1. Кармелюк пох...лив голову спершись л...ктями на коліна 2.  Я пройшов пр...морськими стежками з пів/тисячі кілометрів не перест...ючи захоплюватися бач...ним навколо 3. Виблискувала в лузі річка і  звиваючись губилася в зелених шатах набережного.

 

Домашнє завдання

Підкреслити звертання. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Вказати відокремлюючі та виділяючі розділові знаки.

 

Стоїм, як блаженні, і ницістю світим своєю... О, виведи нас на дорогу, вкраїнський Мойсею! (В. Тарасенко). Без тебе немає Вітчизни, моя Україно свята! (М. Каменюк). А ти, розкинувшись на пагорбах Дніпра, під сонцем банями сіяєш золотисто, апостол-граде наш, преславне вічне місто! (В. Ткаченко). О рідна хато! Стану на поріг та й знов відчую далечі доріг...

 

 

Завдання надсилати на ел.пошту galjysik@inbox.ru, у Viber – групу класу або у Messenger  в особисті повідомлення

 

 

Фізика

Екскурсія

Фізика – основа сучасної техніки, енергетики, транспорту та інших галузей господарської діяльності.

 

Переглянути відеоролик «Украинская спичечная фабрика в г. Березно (экскурсия)»:

https://www.youtube.com/watch?v=TRHh5DAHe4o

 

9 – А Всесвітня Історія

Тема. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

І. Вивчення нового матеріалу

Латинська Америка — це Центральна і Південна Америка, а також Мексика, що знаходиться у Північній Америці. Латинською вона називається по латинській основі іспанської, португальської та французької мов — мов завойовників, колонізаторів цієї частини Американського континенту.

На початок XIX ст.:

• майже всі країни Центральної та Південної Америки були колоніями Іспанії. Їх було розділено на чотири віце-королівства: — Нову Іспанію (сучасні Мексика й частина Центральної Америки); — Нову Гренаду (сучасні Колумбія, Панама, Венесуела, Еквадор); — Перу (сучасні Чилі та Перу); — Ла-Плату (сучасні Аргентина, Уругвай, Парагвай, Болівія).

• Бразилія, яка займала половину території Південної Америки, була колонією Португалії;

• о. Гаїті у Центральній Америці до 1804 р. належав Франції;

Передумови національно-визвольної боротьби

1. Народи Латинської Америки стали жертвами європейських колонізаторів (іспанських, португальських, французьких) після відкриття Америки.

2. Панування феодальних і рабовласницьких порядків.

3. Варварський грабіж європейськими колонізаторами природних багатств континенту, знищення ними самобутньої культури південноамериканських народів.

4. Нелюдська жорстокість колонізаторів та католицької церкви щодо місцевого населення американського континенту.

5. Ріст капіталістичних відносин в торгівлі, промисловості і сільському господарстві.

6. Вплив війни за незалежність 13 англійських колоній у Північній Америці і французької буржуазної революції кінця XVIII ст., які прискорили наростання революційних настроїв серед трудового населення колоній.

7. Постійно відбувалися повстання проти іспанських і португальських колонізаторів.

Значення національно-визвольної боротьби

1. Національно-визвольна боротьба завершилася повним визволенням країн Латинської Америки від колоніального панування.

2. Почали формуватися латиноамериканські нації.

3. Вона надихала майбутніх борців за свою свободу і незалежність.

4. Міжнародне значення цієї боротьби полягає в тому, що вона служила прикладом самовідданої боротьби за свою свободу.

Наслідки

1. В Латинській Америці було ліквідовано колоніальне панування.

2. Утворилася ціла низка незалежних держав:

Гаїті (1804 p.); Парагвай (1811 p.); Аргентина (1816 p.); Чилі (1818 p.); Велика Колумбія (1819 p.); Перу (1821 p.); Мексика (1821 p.); Болівія (1825 p.); Уругвай (1830 p.).

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 11

Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/986-vsesvitnya-istoriya-9-klas-sorochinska.html

 

9a                                                 АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема: Усна взаємодія за темою «похід до кіно, театру».

https://www.youtube.com/watch?v=l3TpwnGCUBo

https://www.youtube.com/watch?v=nHbsxYkHDeM

 • action films.
 • comedies.
 • romantic films.
 • rom-coms.
 • adventure films.
 • musicals.
 • dramas.
 • period films or historical dramas (films set in another historical time)
 • real life films
 • war films
 • horror films
 • science fiction

Завдання: Перекласти нові слова, вивчити жести з 1 відео, написати свої враження про коротвометражний фільм “too much noise” 2посилання.

Виконане Д.З. відправляйте на: Naik0n347@gmail.com або +380971864759(viber, whatsapp, telegram)