Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 2 12.05

Хімія  11  клас 12.05.20

Розв’язування  завдань і вправ

Завдання 1- 6   У кожному завданні лише ОДНА вшдповідь є правильною. Оберіть  букву, якою позначена правильна відповідь.

1. Укажіть перелік, до якого ввійшли назви лише металічних елементів

А Li, O, P, K В  Mg, Na, Al, Fe

Б Ne, Zn, Ca, Ni Г   B, C, N, F

2. Виберіть назви представників родини лужних металів

А F і Cl; Б Na і K; В Ca  і Ba; Г Rb  і Cu

3. Укажіть характеристику металічного зв’язку:

А притягання різнойменно заряджених йонів

Б утворення спільних електронних пар

В притягання між катіонами й вільними усуспільненими електронами

Г  виникає між атомами  Гідрогену однієї молекули та сильно електронегативним   атомом іншої

4 . Укажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу 1S22S22P63S2

А  алюміній; Б  магній; В  кальцій; Г  натрій.

5. Укажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів у періодах із збільшенням їх протонних чисел

А  посилюються В  залишаються без змін

Б  послаблюються Г  у різних періодах змінюються по-різному

6. Виберіть загальну формулу оксидів і гідроксидів лужних металів

А МеО і Ме(ОН)2 В Ме2О3 і Ме(ОН)3

Б Ме2О і МеОН Г МеО і МеОН

7.Завдання 7 має на меті встановити відповідність .До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ доберіть відповідник, позначений  ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

А

 

Б

 

В

 

Г

 

А Fe + HCl 1. Fe(OH)3 + K2SO4

Б Fe2(SO4)3 + KOH 2. FeCl3

В Fe + H2O + O2 3. FeCl2

Г Fe + Cl2 4. FeCl2 + Н2

5. Fe(OH)3

8.  Закінчити рівняння реакції

А Al + O2 В Ca(OH)2 +CO2

Б Na + H2О→ Г Al(OH)3 + HCl

9. Обчисліть масу заліза, яке можна добути із 350г  червоного залізняку, у якому масова частка пустої породи становить 20%