Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Ритміка  6б  клас 21.04

Тема. Ігри-імітації явищ природи. Ототожнення та передача власного настрою засобами музичної виразності.

 1. Розминка. https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

 2. Артикуляційні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=2M0I-CX1BpM

 3. Дихальні  вправи https://www.youtube.com/watch?v=grQW5OvwARw

 4. Гра «відгадай явища природи  за  звуком» https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I

Знайди в інтернеті  музичні  твори, які  передають  твій  сьогоднішній  настрій. Опиши  їх  темп,  ритм,  жанр.

 

21.04                                       6-Б клас                                           Математика

Тема. Ділення раціональних чисел

Правило ділення двох від’ємних чисел: частка від ділення двох відємних чисел є числом додатним; щоб знайти модуль частки, треба модуль діленого поділити на модуль дільника.

Приклад.

-2,8 : (-0,7) = 2,8 : 0,7 = 4.

Правило ділення двох чисел з різними знаками: частка від ділення двох чисел з різними знаками є числом відємним; щоб знайти модуль частки, треба модуль діленого поділити на модуль дільника.

Приклад.

-3,8 : 2 = -(3,8 : 2) = -1,9.

Якщо а – будь-яке раціональне число, то а : 1 = а.

Якщо а – будь-яке раціональне число, відмінне від нуля, то а : а = 1  і  0 : а = 0.

Нагадаємо, що на нуль ділити не можна.

Домашнє завдання.

Сформулюй правило ділення двох від’ємних чисел.

Сформулюй правило ділення двох чисел з різними знаками.

Виконай ділення:

-14 : (-7);     15 : (-3);     -10 : (-2);     -4,7 : 1;     19 : (-1);     -8 : (-1).

 

Конспект уроку

з географії

6 – Б клас

21. 04. 2020 р.

Тема. Властивості грунтів . Вплив господарської діяльності людини

на грунтовий покрив.

 1. Що таке грунт?

                Ґрунт (від нім. Grund — земля, основа) — самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови. Сучасна наука про ґрунти — ґрунтознавство — визначає ґрунт як складову частину педосфери разом з іншими біокосними тілами — ґрунтоподібними тілами (педолітами), ґрунтовими плівками, підґрунтовим ярусом біосфери.

У його складі беруть участь як мінеральні, так і органічні речовини, у тому числі велика група специфічних сполук — ґрунтовий гумус. Невіддільну частину ґрунту — його живу фазу — складають живі організми: кореневі системи рослин, тварини різного розміру, що живуть у ґрунті, величезна різноманітність мікроорганізмів. Однак глибше розуміння сутності ґрунту передбачає, що його основні ознаки не специфічні: ґрунт є біокосним тілом, але є й інші біокосні тіла; ґрунт є багатофазною системою, але є й інші багатофазні системи, включно із живою фазою; чинники, що їх називають ґрунтотворними, формують також інші природні тіла; не лише ґрунти володіють біопродуктивністю.Вивчення нового матеріалу.

 1. Родючість — головна властивість ґрунту

                 Ґрунт як природно-історичне тіло володіє родючістю, яка визначається комплексом його взаємозв'язаних механічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних і біологічних властивостей, що обумовлюють життєдіяльність рослинних організмів. Родючість ґрунту — біологічна якісна властивість, яка відрізняє ґрунт від гірської породи і робить це природне утворення основним засобом сільськогосподарського виробництва та об'єктом застосування праці.

Родючість — це здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у елементах живлення, волозі, повітрі, а також забезпечувати умови їхньої нормальної життєдіяльності для створення ними відповідної біомаси (врожаю). Але рівень родючості ґрунту в одних і тих самих умовах буде неоднаковий для різних як природних, так і культурних рослин. Родючість ґрунту — явище відносне, вона залежить не тільки від властивостей ґрунту, а й від рослин, які культивуються на ньому.

 

 1.     Вплив господарської діяльності людини  на грунтовий покрив.    

                 Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул природних та посилених людиною стихій завдає ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це насамперед водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне руйнування та ущільнення ґрунту, збіднення на гумус і поживні речовини, забруднення мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним, перезволоження й засолення  земель

         Зараз у світі орні землі й багаторічні насадження займають близько 1440 млн.га (понад 11% суші) Природно безплідні землі (кліматичні пустелі, виходи скельних порід тощо) займають 2500 млн.га, а площа непродуктивних земель антропогенного походження сягнула 2000 млн.га.

               Найвагомішим чинником деградації ґрунтів є водна й вітрова ерозія, тобто змивання або здування родючих шарів ґрунту. Еродовані землі становлять понад 80% всіх антропогенно виснажених ґрунтів планети . Основні причини ерозії - надмірна експлуатація сільськогосподарських земель (суцільне розорювання, надмірне пасовищне тваринництво), зведення лісових масивів та іншої природної рослинності. У посушливих і напівпосушливих (аридних, семіаридних і субаридних) кліматичних регіонах планети ерозія ґрунтів спричиняє процеси антропогенного опустелювання, тобто втрата екосистемами здатності забезпечувати живі організми водою. Наслідки опустелювання відчувають близько 12% жителів Землі, найбільш загрозливих масштабів вони сягнули в країнах Африки, Південної Азії та Латинської Америки.

Запитання.

 1. Опрацюйте конспект уроку ( уважно прочитайте, вивчіть), дайте відповіді на запитання.

 2. Що таке грунт?

 3. Яка головна властивість ґрунту? Що таке родючість?

 4. Який вплив господарської діяльності людини  на грунтовий покрив.

 

6 – Б клас Всесвітня історія

Тема. Перший тріумвірат і диктатура Цезаря

І. Вивчення нового матеріалу

У 60 р. до н. е. троє видатних політиків Риму – Гней Помпей, Марк Красс та Юлій Цезар – утворили Перший тріумвірат. Вони поділили між собою керівництво провінціями й домовилися підтримувати один одного. Союз тримався передусім на військовій славі учасників. Помпей та Красс відзначилися в боротьбі з Мітрідатом та Спартаком, а Цезар 58-50 рр. до н.е.  завоював усю Галлію (сучасна Франція) і навіть переправився на Британські острови. Ці землі ввійшли до складу Римської держави як провінція Галлія.

Диктатор – у Давньому Римі посадова особа, яку призначав сенат на 6 місяців у випадку внутрішньої або зовнішньої небезпеки, що загрожувала державі. Диктатора було наділено необмеженою цивільною та військовою владою.

    Тріумвірат – у Давньому Римі союз трьох політичних діячів задля захоплення найвищої влади.

Здобуття влади Юлієм Цезарем

    У 53 р. до н.е. Марк Красс вирішив розпочати війну з могутньою Парфянською державою. Військо Красса було розбите, а сам він загинув у бою. У тріумвіраті лишилося двоє: Помпей та Цезар. Помпей, наляканий успіхами Цезаря в Галлії, переконував сенат відкликати Цезаря із завойованих ним земель. У 49 р. до н.е. сенат ухвалив відповідний наказ. Народні трибуни Марк Антоній та Кассій Лонгін наклали на це рішення вето й утекли до Цезаря.

   У розпорядженні Юлія Цезаря було лише два легіони (близько 10 тис. воїнів).  Він розумів, що перетнувши річку Рубікон, розпочне нову війну. Зваживши всі «за» та «проти», зі словами «Жереб кинуто!» він переправився через річку. Ця подія дала життя крилатому вислову перейти рубікон.

      Несподівано Помпей залишив Італію та переправився в Грецію. Шлях на Рим був відкритий. Цезар, вступивши в місто, нікого не переслідував. Завдяки цій політиці «милосердя», як називав її сам Цезар, він швидко здобув багато нових прихильників.

    Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію. Тут, поблизу міста Фарсал, у 48 р. до н.е. відбулася битва двох видатних римських полководців, яка закінчилася перемогою Цезаря.

Юлій Цезар – правитель Риму

    Після поразки Помпей утік до Єгипту, де його вбили наближені царя Птолемея ХІV. За три дні до Александрії прибув Цезар. Він переміг вояків Птолемея і посадив на єгипетський трон старшу сестру Птолемея Клеапатру.

   Через кілька місяців Цезар повів своє військо до Сирії проти понтійського царя, що загрожував римським провінціям в Азії. У серпні 47 р. до н.е. після перемоги над ним Цезар надіслав найкоротший в історії звіт до Риму: «Прийшов, побачив, переміг».

    Диктатура Цезаря істотно відрізнялася від правління Сулли. Хоча за блискучі перемоги його й було проголошено диктатором на 10 років, він щороку обирався консулом і діяв через органи влади республіканського Риму. Основною метою політики Цезаря було відновлення нормального життя держави. Він видав закони про устрій міст у провінціях, про безплатні роздачі хліба плебсу.

    Плебсвід плебеї простолюд.

Цезар намагався зменшити вплив сенату, налагодити роботу органів місцевого самоуправління, скоротити витрати, особливо розкіш та марнотратство заможних, дати захист малозабезпеченим прошаркам населення.

   Для проведення цих заходів Цезар створив особисте угруповання, до якого належали Марк Антоній, Емілій Лепід та інші – переважно військові командири. Проте, як і кожний політик, Цезар не уник прорахунків. Політика «милосердя» зумовила появу в сенаті групи людей, які хотіли усунути Цезаря від влади. Саме ці сенатори поширювали чутки про прагнення Цезаря стати царем і перенести столицю з Рима до Александрії.

   У березні 44 р. до н.е. під час засідання сенату Цезаря підступно вбили.  Головними учасниками змови були Марк Юній Брут і Кассій Лонгін. За переказами, Цезар намагався чинити опір. Коли ніж для удару над ним заніс Брут, Цезар кинув фразу, що стала крилатою, – «І ти, Бруте?»

   Загибель диктатора штовхнула державу в новий вир міжусобиць та війн.

ІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати 43 параграф

Посилання на електрону версію підручника:

https://pidruchnyk.com.ua/1458-istoriya-6-klas-bandrovskiy-2019.html

Обов’язково! Тематичне оцінювання

Перейти за посиланням і пройти онлайн тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=327201

Українська мова, 21.04.20р.

Тема. Тренувальні вправи з теми «Прикметник».

Для повторення:

                                Морфологічний розбір прикметника                    
 1. Частина мови.
 2. Початкова форма (прикметник у називному відмінку однини чоловічого роду).
 3. Група за значенням (якісний, відносний, присвійний).
 4. Якщо якісний, то ступінь порівняння (вищий (проста чи складена форма); найвищий (проста, складна, складена форма)).
 5. Група за відмінюванням (тверда, м’яка).
 6. Число.
 7. Рід (в однині).
 8. Відмінок.
 9. Синтаксична роль.
  Зразок
 …У світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. (В.Симоненко)
 Наймудріший – прикметник, поч.ф. наймудріший, якісний, проста форма найвищого ступеня порівняння, тверда група, однина, чол.рід, називний відм., присудок.

 

Тренувальні вправи:

 

 1. Переписати, від поданих  у дужках прикметників утворити форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Використані при творенні префікси та суфікси підкреслити.

Любов (сильний) смерті. У друга  вода (солодкий)  від вражого меду. Долі і (швидкий) конем не об’їдеш. Нащо (хороший) скарб, якщо в сім’ї лад?  І (великий) люди мали (малий) колиску. Перші кроки (тяжкий). Слабий та малий (старший) у хаті. Зі всіх скарбів (цінний) є молодість .

Народна творчість. 

 1. Вправа 405.

НАПРИКЛАД:

Ситий голодному не товариш.

Голодному (якому?) - голодний (який?) –голод (що?)

 

 1. Вправа 424  (правило з НЕ на ст..176)

Домашнє завдання:

Зробіть морфологічний розбір прикметників у поданому тексті.

Кинувся Явтушок додому проти ночі. Він був рухливим і метким, з шапкою в руках. Цілі сузір’я роїлися та вигасали і на небi, і в Явтухових очах, усю ніч він ішов до свого Вавилона. Вавилон у досвітньому мареві видався Явтухові велетенською суцільною будовою, чимось схожою на ту, яку він уявив собі з біблейських сказань.