Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 26 .05

8 - А, зарубіжна л-ра                                               Дата 26.05.2020

Тема. Підсумкова контрольна робота. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

 

Основний зміст уроку

 

1. Як називають китайці свою батьківщину?

а) «країною молодості»

б) «країною прози»;

в) «країною поезії»;

г)  «країною радості».

2. Хто з поетів є поетом часів династії Тан і кого називали Досконало Чистим?

а) Лі Бо; б) Ду Фу; в) Омар Хайям; г) Данте Аліг’єрі.

3. З творчістю якого письменника пов’язана формула середньовічної китайської естетики?

а) Лі Бо; б) Ду Фу; в) Омара Хайяма; г) Данте Аліг’єрі.

4. Хто вивів формулу, що згодом отримала назву «біном Ньютона», розробив сонячний календар?

а) Омар Хайям; б) Лі Бо;  в) Данте Аліг’єрі; г) Ду Фу.

5. У якому творі описується битва в Ронсевальській ущелині?

а) «Весняні надії»; б) «Пісня про хліб і шовк»; в) «Сосна біля південної галереї»;              г) «Пісня про Роланда».

6. Кого з письменників В.Гюго назвав «людиною-світочем»?

а) Данте Аліг’єрі; б) Омара Хайяма; в) Лі Бо; г) Ду Фу.

7. Установіть послідовність подій у «Пісні про Роланда»:

1. Поразка маврів.          

2. Обрання посла франків.           

3. Останній бій.              

4. Гордота Роланда.                 

8. Установіть відповідність між назвою твору та автором:

1. «Печаль на яшмовому ганку»                  А Ду Фу 

2. Сонет 11                                                     Б Джауфре Рюдель

3. «Весняні надії»                                          В Омар Хайям

4. «Я тільки й знаю, що знання шукаю»     Г Данте Аліг’єрі

                                                                         Д Лі Бо

9. Горацій, Овідій були поетами римської літератури

 1. "мідної доби"

 2. "срібної доби"

 3. "золотої доби"

10. Останні роки свого життя Овідій провів у:

 1. засланні

 2. в'язниці

 3. полоні

11. Горацій започаткував літературну традицію:

 1. аналізу політичного сьогодення

 2. творчих підсумків

 3. порівняння власних творів із видатними попередниками

12. Провідна тема "Сумних елегій" Овідія - сум за:

 

 1. Батьківщиною

 2. дружиною

 3. молдістю

 

 

 

(Виконане завдання надсилати на  ел. пошту   Ivannashengera@gmail.com  )

 

Тема. Розмноження та розвиток тварин.

Самостійна робота з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

 1. Розвиток тварин

У тварин зародковий період, як правило, досить чітко відмежований від післязародкового виходом зародка з яйцевих і зародкових оболонок, а у живородних форм — народженням.

     Зародковий період складається з трьох етапів: ділення яйця, відокремлення зародкових листків і формування окремих органів — органогенезу. Всі багатоклітинні тварини на ранніх стадіях розвитку виявляють схожість. Початковий етап післязародкового розвитку (ювенільний) може протікати у тварин або за типом прямого розвитку, або за типом метаморфозу — непрямого розвитку.

     Прямий розвиток проходить без стадій личинки, шляхом поступового переходу тварини, що вийшла з яєчних оболонок, у дорослу форму. Серед безхребетних він спостерігається у гребінців, малощетинкових червів, п’явок, деяких комах; серед хребетних — у більшості риб, плазунів, птахів і ссавців.

    Ряд особливостей має властивий плацентарним ссавцям і людині внутрішньоутробний розвиток, при якому формування зародка, а потім плоду відбувається всередині материнського організму.

    Для розвитку з метаморфозою характерна наявність однієї або декількох личинкових стадій. Личинки ведуть вільний спосіб життя, самостійно харчуються й мають спеціальні пристосування, так звані личинкові органи (наприклад, зябра личинок бабок; жовтковий мішок мальків риб; зябра, хвіст, органи прилипання пуголовків), що мають велике значення на даному етапі онтогенезу, але відсутні у дорослих форм.

     Між прямим і непрямим розвитком є ряд переходів (наприклад, розвиток прямокрилих, клопів, тарганів).

    Інтенсивність розвитку й росту організмів залежить також від живлення, температури, вологості, освітлення й багатьох інших факторів середовища.

     Тривалість життя коливається у різних видів від декількох годин або днів (деякі комахи, наприклад, попелиці) до 200 років (наприклад, черепахи).

 1. Розмноження тварин

     Розмноження або репродукція — це притаманна усім живим істотам функція відтворення собі подібних.

Всю різноманітність способів розмноження можна розділити на два основних типи: безстатеве (його варіант — вегетативне) й статеве розмноження.

Безстатеве розмноження

    Безстатеве розмноження здійснюється шляхом простого поділу клітини надвоє. Воно властиве насамперед одноклітинним організмам. У деяких найпростіших (наприклад, форамініфер) відбувається поділ на більшу кількість клітин. У всіх випадках клітини, що утворяться, повністю ідентичні вихідній. Крайня простота цього способу розмноження дозволяє організмам розмножуватися дуже швидко.

     Інший варіант безстатевого розмноження здійснюється шляхом відокремлення від організму його частини, що складається з більшої або меншої кількості клітин. З них розвивається дорослий організм. Прикладом може служити брунькування у губок і кишковопорожнинних. Така форма безстатевого розмноження звичайно називається вегетативним розмноженням. У своїй основі воно аналогічне процесові регенерації.

     Безстатеве розмноження, що відтворює ідентичні вихідному організмові особини, не сприяє появі організмів з новими варіантами ознак і тим самим обмежує можливість пристосування видів до нових для них умов середовища. Засобами подолання цієї обмеженості став перехід до статевого розмноження.

Статеве розмноження

   Принципова відмінність статевого розмноження від безстатевого полягає в тому, що у ньому беруть участь, як правило, два батьківських організми, ознаки яких по-новому комбінуються в потомстві.

   Перехід до цього типу розмноження мав величезне значення для еволюції життя на Землі. Статеве розмноження створює нескінченну різноманітність особин, у тому числі й таких, які успішно адаптуються до мінливих зовнішніх умов.

При статевому розмноженні всі нащадки різняться між собою й відрізняються від батьків.

   Перехід до статевого розмноження пов’язаний з появою спеціалізованих статевих клітин — чоловічих і жіночих гамет, у результаті злиття яких (запліднення) утворюється зигота — клітина, з якої розвивається новий організм, що володіє новою комбінацією вихідних генетичних ознак.

   Статеве розмноження вперше з’явилося у найпростіших, але перехід до нього не був пов’язаний з негайною втратою здатності до репродукції безстатевим шляхом: ряд тварин зберегли її, звичайно чергуючи безстатеве розмноження зі статевим. Таке чергування поколінь спостерігається у деяких найпростіших, кишковопорожнинних і оболонників.

Самостійна робота з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

1. Подвійне дихання власт
иве:
А) птахам, Б) Плазун
ам, В) земноводним, Г) ссавцям.

2. Вкажіть, як наз
иваються організми, які живляться готовими органічними речовинами:
А) гермафродити, Б) автотрофні, В) гетеротрофні, Г) найпростіші.

3. Вкажіть тварин, у як
их  чотирикамерне серце:
А) страус, Б) Ящірка Прудка, В) квакша звичайна, Г) акула катран.

4. Зазначте систему ОРГАНІВ тварин, яка складається з скелета та скелетних м`язів:
А) в
идільна, Б) транспортна, В) опорно-рухового, Г) ендокринна.

5. Зовнішній скелет є у представ
ників:
А) комах, Б) черепах, В) к
ишковопорожнинних, Г) кісткових риб.

6. До травної системи входять
такі органи:
А) стравохід, Б) трахея, В) печінка, Г) нирки.

7. Скелет передніх кінцівок складається з кісток:
А) ключ
иці, Б) плечової кісткі, В) кістки кисті.

8. У індівідуальному розвитку тварин розрізняють
такі періоді:
А) ембріональній, Б) прямий, В) непрямий, Г) постембріональній.

9. Встановіть відповідність м
іж системою органів та функціями, які вони виконують:
А)
травна система, 1. транспортує кисень до тканин, органів,
Б) нервова система, 2. Забезпечує газообмін,
В) кровоносна система, 3. всмоктування пож
ивних речовин,
Г) д
ихальна система, 4. Реакція організму на подразнення.

10. Встановіть відповідність м
іж кістками  та відділом скелета, до яких вони відносяться:
А) Плечов
а кістка, 1. хребет,
Б) гомілкова кістка, 2. передня кінцівка,
В) ш
ийні хребці, 3. задня кінцівка,
Г) ключиці, 4. пояс верхніх кінцівок.

11. Встановіть відповідність м
іж  назвами  тварини та способом відтворення потомства:
А) черепахи, 1. живонародженості,
Б) Ящірка живородна, 2. яйцеж
ивонародження,
В) Кріт, 3. яйце
живонародження.

12. Які ознак
и подібності та відмінності в скелеті хребетних тварин?