Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

вівторок 28.04

Фізика

Отримання зображень за допомогою лінзи.

Д/з Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1GmgkBHWD95qHClaqODxsZnnsqtxsE6T8/view?usp=sharing

дати відповіді на запитання:

1. Які ви знаєте три зручні промені для побудови зображення в лінзі?

2. Яке зображення завжди дає розсіювальна лінза?

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

28. 04. 2020 р.


 

Тема. Географія світових ресурсів, ресурсів Світового океану. Оцінка забезпечення України земельними, лісовими, водними, рекреаційними ресурсами.

Практична робота № 8. Тема. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу.

 

Вивчення нового матеріалу.

  1. Важливим елементом природного середовища є природні ресурси. Слово "ресурс" означає запас, тобто те, що може бути використано у господарській діяльності людиною. Під природними ресурсами розуміють компоненти і сили природи, які безпосередньо використовуються у виробництві і є сировиною або джерелом енергії. Компоненти і сили природи, які впливають на виробництво, але безпосередньо не використовуються у ньому, називають природними умовами. До природних умов можна віднести рельєф, клімат і т. ін. Вони дуже впливають на будівництво, транспорт, сільське господарство, але безпосередньо з них нічого не виробляють. Однак деякі природні умови у певних видах людської діяльності можуть використовуватися як ресурси. Збільшення частки компонентів і сил природи, які розглядаються як природні ресурси, пов'язано з розвитком науки і техніки. Так, енергію вітру, Сонця, внутрішню енергію Землі зараз навчилися використовувати для виробництва електроенергії. Добувається з надр землі багато корисних копалин, які раніше зовсім не використовувалися, а отже, не вважалися природними ресурсами.

  2. За видами природні ресурси поділяються на мінеральні, кліматичні, біологічні (флористичні і фауністичні), земельні, водні, рекреаційні та ін. Крім того, їх можна групувати й за іншими ознаками: - за вичерпністю (вичерпні й невичерпні), за можливістю самовідновлення та культивування (відновлювальні і невідновлювальні), за темпами відтворення (відтворювальні і невідтворювальні), за можливістю заміни одних ресурсів іншими: замінні (метал - пластмасою або ін.) та незамінні (атмосферний кисень для дихання).

  3. Ресурси Світового океану поділяють на біологічні, мінеральні і енергетичніЗа масштабами використання і значенням провідне місце серед біологічних ресурсів займає нектон. Переважна частина (80-85 %) його біомаси представлена рибами. Бентос використовується поки-що недостатньо: в основному двохстулкові молюски (гребінці, устриці, мідії і ін.), голкошкірі (морські їжаки), ракоподібні (краби, омари, лангусти). Все більше застосування знаходять водорості. Мільйони людей вживають їх в їжу. З водоростей одержують ліки, крохмаль, клей, виготовляють папір, тканини. Водорості - добрий корм для домашніх тварин і хороше добриво. Біологічні ресурси Світового океану (рослинний і тваринний світ) складають 43 % біомаси планети. Рослинні ресурси океану оцінюються у 430 млрд. т за рік. У водах океану близько 20 тис. видів рослин та 180 тис. тваринних організмів. До останнього часу експлуатація мінеральних багатств дна океанів і морів обмежувався районами континентальних шельфів. Тепер у ряді країн проводяться дослідження для організації промислового видобутку мінеральної сировини на великих глибинах. У водах океану є запаси дейтерію - палива для майбутніх термоядерних електростанцій. Невичерпні потенційні ресурси дешевої енергії акумульовані в хвилях, течіях, припливах і можуть бути перетворені в електричну енергію. У Світовому океані міститься основна частина водних ресурсів Землі. У багатьох аридних країнах здійснюється опріснення морської води. У майбутньому води Світового океану стануть основним джерелом води для потреб людини.

У морській воді знаходиться велика кількість мінеральних речовин. Головною з них є кам'яна сіль, яка міститься в кількості 20 млн. т на 1 кмводи. Випаровувати сіль з морської води китайці навчилися ще 4 тис. років тому. Зараз в такий спосіб в світі одержують біля 1/3 усієї солі, особливо в Японії, Китаї.

40 % магнію, що споживається у світовому господарстві зараз одержують з морської води. У морській воді міститься багато сірки, брому, алюмінію, срібла, золота. Загальні запаси золота Світового океану оцінюються у 10 млн. т, що набагато перевищує його поклади на суші. Всього у морській воді понад 60 хімічних елементів. Серед мінеральних ресурсів дна Світового океану перше місце належить нафті і газу, які дають понад 90% прибутків, що одержують нині від видобутку морських корисних копалин. Загальна кількість розвіданих нафтогазоносних басейнів на морському шельфі сягає біля 300. За оцінками спеціалістів під водою Світового океану є до 65-70% світових запасів нафти.

Практична робота № 8. Тема. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу.

 

Хід роботи.

Завдання.

         За допомогою географічного атласу ст.. « Природні ресурси світу » нанесіть на контурну карту найбільші басейни видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу. Підпишіть, вивчіть їх місце розташування.

Напишіть висновок до даної практичної роботи.

 

Запитання та завдання.

  1. Що таке природні світові ресурси?

  2. Як поділяють природні ресурси?

  3. Що відносять до ресурсів Світового океану?

  4. Назвіть найбільші басейни з видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу.

  5. Виконайте практичну роботу №8.

Хімія 9б клас 28.04

Практична робота №3.

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

Мета: практичним  шляхом  закріпити  знання  про реакції йонного обміну в розчинах електролітів

Реактиви: розчини CuSO4, FeCI2, AI2(SO4)3, NaOH, BaCI2, Na2CO3, Na2SO3, HCI і фенолфталеїн.
Обладнання: штатив з пробірками, бюретка, газовідвідна трубка.

Хід роботи:

Дослід 1. Реакції обміну, в результаті яких утворюється осад:

 В одну пробірку влийте 1-2 мл розчину цинк нітрату, в другу – стільки ж розчину ферум (II) хлориду, а в третю – алюміній сульфату. В першу пробірку добавте трішки розчину калій карбонату, в другу – розчину натрій гідроксиду, а в третю – розчину барій хлориду.
Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Дослід 2. Реакції обміну, в результаті яких виділяється газ:

В одну пробірку налийте 2 мл розчину калій карбонату, а в другу – такий самий об’єм розчину калій сульфіту. В обидві пробірки долийте однакові об’єми розчину хлоридної кислоти. Що спостерігається? Чому? Зверніть увагу на запах газів. Що виділяється? Пригадайте правило щодо виявлення запаху невідомого газу. Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Дослід 3. Реакції обміну, в результаті яких утворюється малодисоційована речовина.
У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду і добавте 1–2 краплі фенолфталеїну. Що спостерігається? Чому? Доливайте краплями розчину хлоридної кислоти до знебарвлення рідини. Чому відбувається знебарвлення? Складіть рівняння реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

 

 

Якщо  у вас  не відкриваються  зображення  перейдіть за  посиланням: http://www.chemistry.in.ua/grade-9/exchange-reaction-between-electrolytes

Заповніть  таблицю.

№ досліду

Що робили?

Що спостерігали?

Рівняння  реакцій в молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Дослід 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід 2

 

 

 

 

 

 

Дослід 3

 

 

 

Висновок.