Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Вівторок

Хімія 9б клас  31.03.

Тема. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

 1. Електроліти й неелектроліти. 

На межі XVIII–XIX століть, для дослідження властивостей речовини почали застосовувати електричний струм й звернули увагу на те, що одні речовини, перебуваючи у водному розчині, проводять електричний струм, а інші – не проводять. Речовини, які проводять струм у водному розчині або розплаві не проводять його в сухому вигляді. Чому водні розчини одних речовин проводять електричний струм, а інші – не проводять? У водних розчинах кислот, солей і лугів виникають заряджені частинки – йони, завдяки чому їх розчини проводять електричний струм.

Речовини

Електроліти
 Електролітами називають речовини, водні розчини яких проводять електричний струм. 

До таких речовин належать солі, луги і кислоти.

У цих речовинах є іонний або ковалентний сильно полярний хімічний зв’язок.

Неелектроліти
 Неелектролітами називають речовини, водні розчини яких не проводять електричного струму.

До таких речовин належать, наприклад, кисень, азот, водень, метан, цукор та ін.

Для цих речовин характерний ковалентний неполярний зв’язок.

Перейдіть  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=vgkuWqHmG68

 1. Електролітична дисоціація

Процес розпаду електроліту на йони під час розчинення у воді чи іншому розчиннику, або під час розплавлення називається «електролітичною дисоціацією».

Теорія електролітичної дисоціації

С.А. Арреніус у 1887 р. сформулював положення про електролітичну дисоціацію.

Сучасний зміст цієї теорії можна звести до таких положень:

1. Електроліти під час розчинення у воді розпадаються (дисоціюють) на йони – позитивні і негативні. 

2. Електролітична дисоціація – оборотний процес, – паралельно з розщепленням молекул на йони відбувається процес сполучення йонів.

3. Під дією електричного струму йони набувають спрямованого руху: позитивні йони переміщуються до катода, тому називаються катіонами, негативно заряджені – до анода, тому називаються аніонами.

4. Йони відрізняються від атомів як будовою так і властивостями.

Атом Na ; йон Na .

Перейдіть  за  посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo

Завдання:

 1. Які частинки називаються:
   а) катіонами; б) аніонами; в) йонами?

 2. Речовини, водні розчини яких проводять електричний струм, називаються:
   а) неелектролітами; б) електролітами; в) гідратованими йонами.

 3. Розщеплення електроліту на йони у водному розчині називають:
   а) гідратацією; б) дисоціацією; в) йонізацією.

 4. Дисоціація електролітів відбувається під дією:
   а) полярних розчинників; б) неполярних розчинників.

 5. Із наведеного переліку випишіть речовини, які проводять електричний струм: морська вода, бензин, розчин лугу, розчин хлоридної кислоти, калій бромід, барій сульфат, літій гідроксид, алюміній гідроксид, силікатна кислота, сульфатна кислота.

 6. Яка вода має найвищу електропровідність: а)річкова; б)дистильована; в) морська? Відповідь обґрунтуйте.

Задача: Скільки грамів кухонної солі міститься в 1 л 20% розчину, густина якого 1,11 г/мл?

 

Стосунки з дорослими й однолітками

 

Під час формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками необхідно спиратися на певні загальні принципи.

Перший принцип — це повага до співрозмовника, визнання його права бути особистістю, мати власну думку й обстоювати її, ставити запитання, помилятися й виправляти помилки. Але цей принцип стосується так само й вас. Співрозмовник має ставитися до вас із повагою та дотримуватися всіх правил спілкування. Рівність прав співрозмовників є обов’язковою, інакше діалог не відбувається.

Другий принцип — це відкритість, чесність і довіра під час спілкування.

Третій принцип — це постійне вдосконалення своїх комунікативних здібностей, накопичення досвіду. Необхідно враховувати культурні, освітні, психологічні й професійні особливості людини, з якою ви спілкуєтеся.

Висновки

Стосунки — це різноманітні зв'язки між людьми, що передбачають різні рівні спілкування: духовний, діловий, ігровий, маніпулятивний, примітивний. Для ефективного спілкування необхідно мати певні навички.

Існують загальні принципи, які треба враховувати під час формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками.

 

Запитання для повторення й обговорення

 

I рівень

1. У чому полягає цінність процесу спілкування?

2. Яке спілкування є вербальним, а яке — невербальним?

3. Наведіть приклади класифікації форм спілкування.

II рівень

4. Які ознаки примітивного рівня спілкування?

5. Якими навичками ефективного спілкування ви володієте?

6. Назвіть принципи формування міжособистісних стосунків.

III рівень

7. У яких ситуаціях є ефективним діловий рівень спілкування?

8. Як визначити маніпулятивний рівень спілкування?

9. Які особливості духовного рівня спілкування?

IV рівень

10. Чому спілкування є найважливішою умовою взаємодії людей у процесі спільної діяльності?

11. Порівняйте діловий і духовний рівні спілкування. Що в них є спільного? Чим вони відрізняються?

 

Конспект уроку

з географії

9 – Б клас

31. 03. 2020 р.

Сучасні тенденції розвитку світового господарства: інтернаціоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інформатизація, глобалізація.

 

Пригадаймо:

Що таке світове господарство?

Світове господарство — це система взаємозв'язаних національних господарств, в основі якоїміжнародний поділ праці, різні економічні і політичні відносини. ... Виникнення колоніальної системи сприяло перетворенню економіки колоніальних країн в аграрно-сировинні придатки капіталістичних держав.

Вивчення нового матеріалу.

 1. Що таке тенденції?

Тенденція (з лат. — направляю) — розвиток тих чи інших подій у певному напрямі.

Тенденції в економіці — це певна спрямованість економічних процесів, на основі якої можна прогнозувати її подальший розвиток та стан. Однією з тенденцій є регіональна економічна інтеграція.

 1. Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

    Найважливіші тенденції розвитку світового господарства. У кінці XX – на початку XXI ст. світ вступив у нову епоху глобальної соціальної трансформації, яка вимагає формування єдиних цілей для усіх країн у планетарному масштабі. На це, зокрема, орієнтує прийнята на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку у Ріо­-де-­Жанейро програма дій «Порядок денний на XXI століття» (дата прийняття – 1992 р.).      У наш час все більшого значення набувають тенденції зближення національних економік, які полягають у інтернаціоналізації, інтеграції, інформатизації та глобалізації світу.

а)    Інтернаціоналізація виробництва – розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу.

На основі міжнародного поділу праці, виробничої та науково-­технічної спеціалізації та кооперування відбувається проникнення виробництва з однієї країни на територію інших.

Інтернаціоналізація виробництва – розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу.

  Наслідком інтернаціоналізації стало створення транснаціональних корпорацій (ТНК), які володіють виробництвами у кількох країнах одночасно. Такі компанії переросли державні кордони й працюють на світовому ринку через численні закордонні філії та дочірні підприємства, які створюються за рахунок експорту капіталу до інших країн. За контролем та капіталом – це національні компанії, але за сферою діяльності – міжнародні. Нині у світі діє понад 70 тис. ТНК, які виробляють понад 20 % світової продукції. Найвідоміші з них: «Дженерал Моторз», «Форд», «Хонда», «Тойота», BMW, «Аеробус», «Еппл», «Інтел», «Байєр», «Фольксваген»,   «Тесла», «Iвеко», IBM, «Бош», «Монсанто», «Нестле», «Кока­-Кола», «Данон», «Філіпс», «Самсунг», «Соні», «Тошіба» та інші. Ознакою інтернаціоналізації виробництва також є створення спільних між державних підприємств, виробничо-фінансових об’єднань вільних економічних зон (ВЕЗ), до розвитку яких широко залучається іноземний капітал та встановлені пільгові умови для господарювання.

 

б)   Міжнародна економічна інтеграція формування міжнародних економічних угруповань країн.

Тобто, міжнародна економічна інтеграція означає співробітництво між національними економіками різних країн з частковою або повною їх уніфікацією, ліквідацією бар'єрів у торгівлі між країнами, зближення ринків кожної з країн з метою створення одного більшого, тобто спільного, ринку.

Факторами, що визначають інтеграційні процеси у світі, є поглиблення міжнародного поділу праці, розвиток продуктивних сил під впливом загальносвітового за своїм характером НТП, бурхливий розвиток комунікаційних можливостей, об'єктивна необхідність спільного розв'язку глобальних проблем існування людства тощо.

 в) Інформатизація. Справжньою революцією у розширенні інтеграційних процесів стала інформатизація.  Інформатизаціязастосування електронних засобів у збереженні, передачі та  обробці інформації.  Інформатизація нині стала визначальною сферою суспільного життя, оскільки вона дає змогу заощаджувати основні види ресурсів, забезпечувати ефективне управління, а також надійнішу обороноздатність країн.     Величезним проривом стало підключення комп’ютерів до глобальної мережі Інтернет, що забезпечило відкритий доступ до інформації. Інтернет дає змогу спілкуватися в реальному часі людям, що перебувають у найвіддаленіших куточках Землі. Це привело до значного взаємопроникнення культур, швидкого поширення наукових досягнень, створення нових можливостей для спільного розв’язування країнами нагальних глобальних проблем. Нині основним стратегічним ресурсом суспільства стало володіння інформацією в науці, технологіях, фінансах, суспільно-­політичному житті.

г)  ГлобалізаціяВнаслідок інтеграційних процесів та інформатизації життя у 90-­х рр. ХХ ст. почався й триває донині процес глобалізації, який перетворює світ на єдину систему.

Глобалізаціяпроцес всесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та уніфікації. Глобалізація полягає, з одного боку, у посиленні взаємозалежності країн світу, розширенні економічних, політичних, культурних зв’язків, інформаційному обміні між усіма країнами. Але, з іншого боку, глобалізація призводить до зростання впливу на весь світ окремих країн, нав’язування ними своїх систем цінностей, економічних та правових відносин. Нині глобалізація стала основним, визначальним явищем сучасності. У наш час життя більшості людей визначається процесами, що відбуваються поза межами країни їх проживання.

ЗАВДАННЯ.

    1. Які тенденції розвитку притаманні сучасному світовому господарству?

2. Що таке глобалізація світового господарства?

3. Наведіть приклади, що ілюструють формування однорідності (уніфікації) міжнародного споживчого ринку.

4. Що таке ТНК? Який вплив вони здійснюють на світове господарство?

5. Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні. Як вони впливають на її економіку?

 

Фізика

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

Д/з Опрацювати § 10, дати відповіді на запитання, які є в кінці параграфа

Всі матеріали доступні за посиланням

(копіюєте посилання і вставляєте в адресний рядок)

https://drive.google.com/drive/folders/1Is-8WT2DD6ond3ASZeAMb10ySzXf-R2M?usp=sharing

31.03.20 р.

Українська література

Тема.  Українська література доби Ренесансу та Бароко.

 1. Повторити матеріал

Підручник, ст. 54-64

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_ukrajinska_literatura_avramenko_2017.pdf 

 

 1. Пройти онлайн-тест за посиланням https://onlinetestpad.com/hn535wsn7n3ng 

 

 1. Фото із результатом пройденого тесту надіслати в Viber-групу «Наш клас».