A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Звіт директора центру "Про результати діяльності центру у 2017-2018 навчальному році"

Теребовлянський  навчально-

реабілітаційний  центр

 

 

 

 

 

 

Про результати діяльності Центру у 2017-2018 навчальному році

 

 

 

                    звіт директора

                                      Теребовлянського  НРЦ

                 Кацан М.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         З метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно - громадянської системи управління закладом, поєднання державного й громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, відповідно до Положення про порядок звітування керівника перед колективом закладу та громадськістю сьогодні,  як і кожного року, проводиться звітування директора Центру та всієї адміністрації.

ОсновнадіяльністьЦентруспрямована на створення умов для реалізаціїдержавноїполітикивсферіосвіти. У своїйдіяльностіЦентркеруєтьсяКонституцієюУкраїни, Законами України «Про освіту», «Про загальнусереднюосвіту», «Про охоронудитинства», «Про реабілітаціюінвалідіввУкраїні», «Про психіатричнудопомогу», «Про пенсійнезабезпечення» нормативно-правовими актами Президента України, КабінетуМіністрівУкраїни, наказами Міністерстваосвіти і науки України, рішеннямиЧеркаськоїобласної ради, розпорядженнямиЧеркаськоїобласноїдержавноїадміністрації, наказами Управління, Положенням про дошкільнийнавчальний заклад, затвердженимПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12.03.2003 №305, Положенням про загальноосвітнійнавчальний заклад, затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27.08.2010 № 778, Положенням про спеціальнузагальноосвітню школу (школуінтернат) для дітей, якіпотребуютькорекціїфізичного та (або) розумовогорозвитку, затвердженим наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 15.09.2008 № 852, ПостановоюКабінетуМіністріввід 23.04.2003 №585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніхнавчальних закладах для дітей, якіпотребуютькорекціїфізичного та (або) розумовогорозвитку», Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затверджений наказом Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту Українивід 16.08.2012 №920, зареєстрований в МіністерствіюстиціїУкраїни 05.09.2012 за № 1502/21814,власним Статутом та іншиминормативними документами, що не суперечатьзаконодавствуУкраїни в галузіосвіти. На кожнійсходинцізабезпечуєтьсяДержавний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисципліннавчального плану з метою максимального розвиткуінтелекту, загальноїкультури, творчихможливостей, фізичного й морального здоров'я. Ми працюємо над забезпеченням права дітейізпорушеннямирозвитку на здобуттявідповідногорівнядошкільної та загальноїсередньоїосвітивідповідно до їхніхможливостей, здібностей з урахуванняміндивідуальнихособливостейрозвитку; - забезпеченнямранньоїсоціалізації та підготовки таких дітей до здобуттявідповідногорівнядошкільної та загальноїсередньоїосвіти шляхом спеціальноорганізованогонавчально-виховногопроцесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальноюреабілітацією; - формуваннямгромадянськоїпозиції, власноїгідності, готовності до трудовоїдіяльності, відповідальності за своїдії; - забезпеченням системного кваліфікованого психолого-медикопедагогічногосупроводудітей з урахуванням стану їхньогоздоров’я, особливостейпсихофізичногорозвитку; - наданнямреабілітаційнихпослуг за індивідуальноюпрограмоюреабілітаціїдитини з інвалідністю; - наданнямпсихолого-педагогічноїдопомоги батькам (особам якіїхзамінюють), яківиховуютьдітей з інвалідністю, з метою залученняїх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційногопроцесу.

         Основним пріорітетом у своїй діяльності вважаю забезпечення реалізації права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти, створення належних умов для навчання, виховання та надання комплексної реабілітації дітям з обмеженими можливостями для їх успішної соціалізації в суспільстві.

         Одним із переконливих аргументів досягнення позитивних результатів роботи є той факт, що в закладі працює один нечуючих  педагогів, який  є випускників нашого закладу, і  який має вищу дефектологічну освіту, успішно соціалізувався, є активним членом громадянського суспільства.

 

 

Матеріально-технічна база центру.

         Основна будівля центру  це навчальний корпус (будова  типова  школи-інтернату), спальний корпус є пристосованим приміщенням.

Облаштування приміщень здійснено з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та сучасного інтер'єру. Територія закладу упорядкована, доглянута, виглядає привабливо. В цілому і всі приміщення, і територія відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Протягом навчального року здійснено поповнення навчальних кабінетів та кабінетів реабілітаційного відділення обладнанням, наочним та дидактичним матеріалом.

         Протягом навчального року основні зусилля спрямували на устаткування кабінетів реабілітаційного відділення як одного з основних структурних підрозділів.

          Одним із досягнень Центру є цілковите переосмислення організації корекційно-реабілітаційної роботи в умовах навчально-реабілітаційного центру, в результаті чого створена власна система надання реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами. Всі заняття корекційно-розвиткового блоку робочого навчального плану проводяться виключно в індивідуально-груповій формі, що дає можливість оптимально диференціювати вади розвитку вихованців для здійснення успішної реабілітації.

Шкільна мережа станом на 01.05.2018 року  становить: 3 дошкільних груп з них (2 логопедичні групи, 1 група для дітей з порушеннями слуху), 13 класів, в яких навчаються, виховуються, проходять реабілітацію 157 учнів (вихованця).

Організація освітнього процесу в навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці навчально-виховного комплексу.

Особлива увага приділяється підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджуються інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу.

Єдиноюзагальною  методичною  проблемою  учасниківнавчально-виховногопроцесу    Центру  в  2017-2018 н.р.  була  «Формуванняжиттєвоїкомпетентностідітей  з особливимиосвітніми  потребами наосновівикористанняїхкомпенсаторнихможливостей  через корекційнуспрямованістьнавчально-виховногопроцесу».  В  рамках  цієїпроблемидіяльність  кожного  педагога  буласпрямованана:

-  задоволення  потреб  дітей  з  вадами  слуху,  з порушеннямимовлення  та  складнимивадамирозвитку   у  здобуттівідповідногорівнядошкільної,  базовоїзагальноїсередньоїосвіти,  повноїзагальноїсередньоїосвіти  та професійноїпідготовкивідповідно  до своїхможливостей,  здібностей, індивідуальнихособливостейрозвитку  шляхом  спеціальноорганізованогонавчально-виховного  та  корекційно-розвивальногосередовища  в  комплексі  з  психолого-педагогічною, медичною,  фізичною та  соціальноюреабілітаціями;

-  забезпечення  права  на  освітудітей  з  особливимиосвітніми  потребами  у  поєднанні  з  комплексноюреабілітацією; 

- формування  та  становленняосновнихжиттєвихкомпетенційшколярів;

- реалізаціяпровідноїідеїпідвищенняефективностікорекційногонавчально-виховногопроцесу,  якостіспеціальноїосвіти;

- забезпеченнясоціально-психологічних  та  корекційно-педагогічних умов  розвиткуособистісноїжиттєтворчості  та  компетентностіучнів з особливимиосвітніми потребами;

-  реалізаціяіндивідуальнихтворчихздібностейвихованців, повноцінний   морально-духовнийрозвитокособистості,  збереженняфізичного  та психічногоздоров’ядітей;

- формуваннявідповідногосередовищадляреалізаціїсучасноїмоделівипускника,  який   добре  володієновітнімитехнологіямивзаємовідносин  в  суспільстві,  навикаминовітніхкомунікацій;

- наданняреабілітаційнихпослугвідповідно  до індивідуальноїпрограмиреабілітаціїдитини-інваліда;

-  надання   психолого-педагогічноїдопомоги   батькам  у  вирішенніпріоритетнихпитаньрозвитку  та  збереженняздоров’ядитини  з  особливимиосвітніми  потребами;

- формування  тарозвитокжиттєвихкомпетенційвихованців на  основіїхжиттєвогодосвіду.

          На вирішення проблеми, над якою працював колектив,  була спрямована вся методична та корекційна робота, а саме: педагогічні ради, методичні об’єднання, семінари, інстуктивно-методичні наради, наради при директорові, самоосвіта педагогічних працівників, робота спортивних секцій, гуртків, психолого-педагогічні читання.

          31.10.2017 р.  на  базі  Центру  відбулася  обласна  школа  педагогічної  майстерності  вчителів  трудового  навчання  закладів  інтернатного  типу  на  тему: «Навчально-виховна  та  корекційна  спрямованість  трудового  навчання  як  засобу  адаптації  до  соціуму  та  інтеграції  у  нього  дітей  з  різними  психофізичними  можливостями».

Директор  та  деякі  педагогічні  працівники   з  09.11.2017 р.  по  11.11.2017 р.відвідалим. Кривий  Ріг    КЗО  “Багатопрофільний  навчально-реабілітаційний  центр  “Сузір’я”  ДОР”  для  вивчення  та  обміну  досвідом  корекційної  роботи  з  дітьми  з  порушеннями  слуху  та  мови.

          На  базі  Центру  проведено  міжнародну  науково-практичну конференцію «Інклюзивне  навчання  в  Новій  українській  школі». Педагогічний  колектив  представив  досвід  своєї  роботи  та  мав  змогу  поширити  власні  надбання  серед  науковців. 

          Як  підсумок  26.04.2018 р.  педагоги  закладу  спільно  з  Тернопільським  обласним  комунальним  інститутом  післядипломної  освіти  проведено  обласний  семінар-практикум  для  вчителів, асистентів  вчителів, вчителів  дефектологів, логопедів, практичних  психологів, вихователів  інклюзивних  класів (груп) закладів  жошкільної/ загальної  середньої  освіти  на  тему: «Особливості  навчання  дітей  з  вадами  слуху, порушеннями  мовлення  в  закладах  дошкільної/ загальної  середньої  освіти».

          В  травні  місяці  2018 р. заклад  в  особі  директора  прийняла  участь в ХІХ Всеукраїнськунауково-практичну  конференцію  “ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ — 2018» яка відбулася за підтримкиМіністерстваосвіти і науки України, Національногопедагогічногоуніверситетуім. М.П.Драгоманова та Асоціаціїсурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститутсурдопедагогічноїполітики» з проблеми «Реабілітаціядітей з вадами слуху та форми навчання» протягом 14-18 травня 2018 року у м. Києві

          Цілковитого переосмислення зазнав і виховний процес в закладі, коли режимом його функціонування передбачено здійснення реабілітаційного процесу у І та ІІ половину дня із забезпеченням постійного фахового психолого-педагогічного супроводу учнів. Це, насамперед, передбачає продовження реабілітаційної роботи в другій половині дня з використанням потенціалу, досвіду вихователів, які є повноцінними педагогічними працівниками та оволодівають спеціальними методиками роботи з учнями з особливими потребами (за нозологіями). З цією метою переосмислений режим та графік роботи виховних груп, зміст календарного планування виховної роботи.

         Великого значення в закладі надано родинно-сімейному вихованню, активному залученню батьків до реабілітаційної роботи.

            В закладі добре розуміють і підтримують державну політику щодо оптимізації мережі інтернатних установ, які певним чином стали гальмом і перешкодою до успішної соціалізації дітей з особливими потребами, штучно вилучивши переважну кількість їх із сімей і послабивши соціально-психологічні морально-родинні відносини між ними і батьками, що призвело до зменшення позитивного впливу сім’ї на виховання своїх дітей.

         Але поряд з цим і непростим є  той факт, що значна кількість батьків і їх нечуючих дітей обирають форму здобуття освіти шляхом навчання в спеціальному закладі, у якого є значні переваги в організації навчання та надання якісних реабілітаційних послуг дітям з порушенням слуху шляхом запровадження комплексної системи корекційно-розвиткових занять, які проводяться виключно після уроків в ІІ половину дня. Беручи до уваги, що сім’ї значної частини вихованців проживають у найвіддаленіших районах міста або в сільській місцевості, вирішити цю проблему вдалося, передбачивши у структурі діяльності центру функціонування приміщень готельного типу для проживання вихованців протягом робочого тижня.

         З метою участі Центру у формуванні нової суспільної філософії щодо осіб з особливими потребами і, відповідно, менталітету наших громадян заклад докладає всіляких зусиль для встановлення співпраці з позашкільними закладами освіти.

         Сприянню просвітницької, консультативно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту, особливостей організації їх навчання, реабілітації, соціалізації слугують і налагоджені взаємозв’язки з громадськими організаціями.

         Протягом багатьох років поспіль налагоджена співпраця з громадською організацією «Українське товариство глухих»;відділом  освіти  райдержадміністрації;Інститутом  спеціальної  педагогіки  НАПН України (курси  підвищення  кваліфікації,  програмне  забезпечення  корекційного  освітнього  процесу);КЗО «Багатопрофільний  навчально-реабілітаційний  центр «Сузіря  ДОР» (обмін  досвідом  роботи  з  питань  колекційної  спрямованості    освітнього  процесу);Тернопільський  ОКІППО (курси  підвищення  кваліфікації,  спецсемінари); Чортківський  гуманітарно-педагогічний  коледж   ім. О.Барвінського  (підготовка  спеціалістів,  проходження  на  базі  Центру  стажування); Тернопільський    регіональний  центр  з  фізичної  культури  і  спорту  інвалідів «Інваспорт».

         У  цьму  році здійснено  капітальний ремонт  даху  навчального  корпусу, та  частковий  ремонт навчально-трудової майстерні. У зв'язку з тим, що капітальні видатки на здійснення капітального ремонту були цільовими і спрямовувались на здійснення заходів з енергозбереження.

         Здійснено початковий та косметичний ремонт всіх приміщень центру. Варто відзначити, що посильну участь у здійсненні косметичних ремонтів класних кімнат здійснювали батьки та окремі старшокласники.

 

Кадрове забезпечення закладу

         Заклад в цілому забезпечений кадрами. Проблемою залишається питання забезпеченості закладу дефектологічними кадрами за нозологіями.

         Позитивним моментом є те, що в цьому році, як і кожного року, два педагог здобув корекційну освіту.

         Щороку колектив поповнюється молодими кадрами. Ось і в цьому році їх прийшло 7 нових  педагогів.

         Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів у 2017-2018 н.р. проатестовано 17 педагогів.

         На належному рівні в закладі організована методична робота. Зважаючи на багаторічний досвід роботи колективу, отримані позитивні результати в питаннях реабілітації та соціалізації осіб з порушеннями слуху, за пропозицією МОН України методична служба центру зараз працює над узагальненням досвіду роботи колективу з теми: «Організація та зміст корекційно-розвиткових занять в класах для дітей з порушеннями слуху.

 

Медична служба центру налічує 5 осіб: лікар, сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з лікувального масажу, медична  сестра  фізіотерапевтичного кабінету, та  чергова  медична  сестра.

        

Організація харчування вихованців

         Наказом  директора  директора  від  14.08.2017р.  №85  «Про  організацію  харчування  у  2017-2018 н.р.»  призначено  відповідальних  працівників  закладу  за  цю  ділянку  роботи. В закладі відпрацьована система контролю за якістю надання  послуг з боку адміністрації  та з боку громадськості. Харчування  п'ятиразове,  вартістю  73,7 грн.  в  день і організовується за  нормами,  затвердженими  Кабінетом  Міністрів  України.  Кухня  та  їдальня  укомплектовані  необхідною  кількістю  технологічного  обладнання  та  посуду.

         Щодо виконання функціональних обов'язків керівника із забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти варто відзначити, що заклад комплектується вихованцями на підставі направлень департаменту освіти і науки облдержадміністрації за висновками та рекомендаціями ПМПК.  Перехід вихованців на навчання в інший заклад завжди на контролі адміністрації, про що свідчать довідки про подальше навчання учнів.

         Одним із завдань виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік була організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи, особливого значення надаючи національно-патріотичному вихованню, любові до рідного краю, своєї родини, до свого закладу. В минулому році позашкільні форми роботи значно розширені, бо розширення  кола позашкільної діяльності вихованців є одним із засобів успішної соціалізації дітей з особливими можливостями. Все більше і більше до цієї діяльності залучаються батьки, що свідчить про їх активну участь у реабілітаційному процесі.

         Щодо соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників, медичного обслуговування вихованців та працівників варто відзначити, що в закладі навчаються та отримують реабілітацію учні з особливими потребами, 98 відсотків яких мають ще й супутні захворювання. Тому проблема зміцнення та збереження здоров'я дітей є досить актуальною. Медична реабілітація вихованців здійснюється під керівництвом досвідчених медичних працівників центру. Поглиблені медичні огляди учнів дають можливість уточнити діагнози дітей, проаналізувати динаміку та спланувати заходи щодо зміцнення здоров'я кожного вихованця. Крім того, медичними працівниками, педагогами ведеться широка оздоровчо - профілактична робота та пропаганда здорового способу життя.

         Однією із форм роботи щодо здійснення соціального захисту вихованців є соціально-педагогічний та психологічний супровід кожної дитини і навіть її сім'ї.       В закладі налагоджена система цієї роботи, яка перебуває під персональним контролем директора центру.

         Стовідсотково пройшли обов'язковий медичний огляд і працівники центру, до їх послуг кошти на рахунку соціального страхування для придбання санаторно-курортних путівок.

                  

Моральне та матеріальне стимулювання учнів та педагогів.

         Матеріальне стимулювання працівників центру вирішується шляхом щомісячної виплати надбавки в розмірі 20 відсотків за престижність, виплати щорічної винагороди за зразкову та сумлінну працю, виплати коштів на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час відпустки.

         Моральне стимулювання працівників, перш за все полягає в тому, що на кожному засіданні, нараді, зборах як правило, відзначається діяльність працівників, які досягли позитивних результатів; працівники нагороджені грамотами вищих інстанцій різного рівня.

         Виплачена одноразова грошова винагорода, за підсумками діяльності працівників виплачується премія.

         Хорошим стимулом для заохочення педагогічних працівників є їх атестація, підвищення кваліфікаційних категорій та встановлення педагогічних звань.

         Перемоги учнів та їх керівників у конкурсах оглядах, фестивалях, виставках поза межами закладу на районному, міському, обласному рівні відзначаються грамотами, дипломами та цінними подарунками.

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми, профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

         В закладі налагоджена система профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед вихованців. Вона є досить дієвою, результати роботи з цієї роботи обговорюються на засіданнях педради,  на нарадах, оперативках. Кожен, навіть дріб'язковий випадок не залишаються поза увагою адміністрації, педагогічних працівників.

         Результатом цієї роботи є відсутність правопорушень серед вихованців.

 

Стан дитячого травматизму

         Протягом 2017-2018навчального року зареєстровано 1 випадків побутового травматизму в домашніх умовах

         Травмування під час навчально-виховного процесу відсутнє.

         Проте широка роз'яснювальна робота щодо попередження дитячого травматизму ведеться постійно і систематично.

 

Щодо питання залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління закладом

         Перш за все, варто сказати про роль ради центру, в складі якої представництво від батьків, педагогів та старшокласників. Рада центру долучається до вирішення основних питань діяльності центру: робочий навчальний план, план роботи центру на поточний навчальний рік, організація харчування вихованців, створення адміністрацією закладу умов для навчання та реабілітації вихованців, участь у зміцненні навчально-матеріальної бази тощо.  Батьки -  члени ради центру є учасники засідання педагогічної ради, зборів трудового колективу.

         Співпраця з профспілковим комітетом центру стала невід'ємною частиною управлінської діяльності адміністрації.  Жодне з питань не вирішується без участі голови профспілки.  Укладено колективний договір між адміністрацією та профспілковим організацією, контроль за виконанням якої здійснює колегіально обрана комісія. Нарікань з боку працівників щодо невиконання колективного договору немає.

         До управлінської діяльності центру активно залучаються голови методичних об'єднань центру, методична рада. Важливу роль в управлінні закладом відіграють збори трудового колективу, які проводяться щороку,  як правило, 2 рази на рік.

         Участь в управлінні закладом приймає і рада старшокласників. Діти запрошуються на засідання педради, на збори трудового колективу. Адміністрація Центру прислуховується до їх думки та враховує її під час вирішення актуальних питань життєдіяльності закладу.

 

         Співпраця з громадськими організаціями є невід'ємною частиною діяльності адміністрації Центру. Заклад співпрацює з різними громадськими організаціями: співпраця з Українським товариством глухих на міському, обласному та Всеукраїнському рівні.

         Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції.

         Права та обов'язки працівників, директора щодо дотримання трудової дисципліни встановлені статутом Центру та правилами внутрішнього розпорядку, відповідно до яких і побудовані взаємовідносини адміністрації та трудового колективу.

         За 2017-2018 навчальний рік зафіксовано 5 звернень до директора центру, що в двічі менше, ніж в минулому навчальному році. Питання, що порушувались у зверненнях: надання можливості дитині проживати в центрі, умови влаштування дитини в Центрі.

         Всі питання розглянуті та вирішені.

         Сподіваюся, що на сьогоднішньому обговоренні підсумків роботи закладу, адміністрації та директора зокрема, будуть надані пропозиції всіма присутніми щодо поліпшення організації навчально-виховного та корекційного процесу, умов утримання вихованців, їх позашкільної діяльності тощо.

         Надіюсь, що звітування директора та всієї адміністрації дасть змогу ще раз проаналізувати та виявити слабкі сторони їх діяльності та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи Центру в подальшому.

         Дякую за увагу!

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень