A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017рік

                                 
                                   
                           Додаток 3    
                          до   Порядку      складання     бюджетної    зв ітності                       розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування                                                
                                   
                                   
ЗВІТ    
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами    
                 власних надходжень    (форма №4-2д,   №4-2м),            
                за 2017 р.                
                              Коди    
Установа            Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр             за ЄДРПОУ 04590984    
Територія               Теребовля                       за КОАТУУ 6125010100    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклпд)           за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                     
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Управління освіти і науки ОДА м.Тернопіль              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної                 
класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів               
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та і                  
                                   
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн. коп.                              
Показники КЕКВ                         та/або                                     ККК Код рядка Затверджено                   на звітний рік   Залишок на початок звітного року Перераховано       залишок Надійшло                                 коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
                усього у тому числі на рахунках в установах банків     усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків    
1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
Надходження коштів - усього         X 010                     215 260,00                     13 727,14                        -                                  -                    203 508,05 x x                       8 262,74                        -     
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків         X 020                     207 308,00 x x x                   194 104,05 x x x x    
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі  заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у пр         X 030                         7 952,00 x x x                       9 404,00 x x x x    
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навч         X 040                                    -  x x x                                  -  x x x x    
                                   
                                   
                                   
                  2                
                            Продовження додатка 3      
1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки         X 050                                    -  x x x                                  -  x x x x    
Фінансування         X 060                                    -  x x x x x x x x    
Видатки та надання кредитів - усього         х 070                     215 260,00 x x x x                   208 972,45                        -  x x    
у тому числі :                               
 Поточні видатки         2000 080                     188 849,00 x x x x                   182 563,00                        -  x x    
Оплата працi і нарахування на заробітну плату         2100 090                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Оплата працi          2110 100                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
   Заробiтна плата         2111 110                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв         2112 120                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Нарахування на оплату праці         2120 130                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Використання товарів і послуг         2200 140                     180 897,00 x x x x                   174 611,00                        -  x x    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар         2210 150                    157 093,00 x x x x                   150 807,00                       -  x x    
Медикаменти та перев'язувальні матеріали         2220 160                           576,00 x x x x                          576,00                       -  x x    
  Продукти харчування         2230 170                      20 228,00 x x x x                     20 228,00                       -  x x    
Оплата послуг (крім комунальних)         2240 180                        3 000,00 x x x x                       3 000,00                       -  x x    
Видатки на вiдрядження         2250 190                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Видатки та заходи спеціального призначення         2260 200                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв         2270 210                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
   Оплата теплопостачання         2271 220                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Оплата водопостачання i водовiдведення         2272 230                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Оплата електроенергiї         2273 240                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Оплата природного газу         2274 250                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Оплата інших енергоносiїв         2275 260                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Оплата енергосервісу         2276 270                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Дослiдження i розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм         2280 280                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
   Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм         2281 290                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку         2282 300                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Обслуговування боргових зобов'язаннь         2400 310                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язаннь         2410 320                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язаннь         2420 330                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Поточнi трансферти      2600 340                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Субсидiї   та   поточнi   трансферти   пiдприємствам  ( установам, органiзацiям)         2610 350                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв         2620 360                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                  3                
                            Продовження додатка 3      
1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
Поточнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         2630 370                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Соціальне забезпечення     2700 380                         7 952,00 x x x x                       7 952,00                        -  x x    
Виплата пенсiй i допомоги         2710 390                        7 952,00 x x x x                       7 952,00                       -  x x    
Стипендiї         2720 400                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Iншi виплати населенню         2730 410                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Інші поточні видатки     2800 420                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Капітальні видатки         3000 430                       26 411,00 x x x x                     26 409,45                        -  x x    
Придбання основного капiталу         3100 440                       26 411,00 x x x x                     26 409,45                        -  x x    
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування         3110 450                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Капiтальне будiвництво (придбання)         3120 460                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
   Капітальне будiвництво (придбання) житла         3121 470                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Капітальне будiвництво (придбання) інших об'єктів         3122 480                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Капiтальний ремонт         3130 490                      23 976,00 x x x x                     23 975,13                       -  x x    
   Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень)         3131 500                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Капiтальний ремонт інших об'єктів         3132 510                       23 976,00 x x x x                     23 975,13                        -  x x    
Реконструкція та реставрація         3140 520                        2 435,00 x x x x                       2 434,32                       -  x x    
   Реконструкція житлового фонду (приміщень)         3141 530                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Реконструкція та реставрація інших об'єктів         3142 540                         2 435,00 x x x x                       2 434,32                        -  x x    
  Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури         3143 550                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Створення державних запасiв i резервiв         3150 560                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Придбання землi та нематерiальних активiв         3160 570                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Капiтальнi трансферти         3200 580                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям)         3210 590                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв         3220 600                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Капiтальнi трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         3230 610                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Капiтальнi трансферти населенню         3240 620                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
Внутрішнє кредитування 4100 630                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Надання внутрішніх кредитів         4110 640                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів         4111 650                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям         4112 660                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
   Надання інших внутрішніх кредитів         4113 670                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Зовнішнє кредитування 4200 680                                    -  x x x x                                  -                         -  x x    
Надання зовнішніх кредитів         4210 690                                   -  x x x x                                  -                        -  x x    
                                   
Керівник                       М.Б.Кацан      
              (пiдпис)       (iнiцiали, прiзвище)      
                                   
                                   
Головний бухгалтер                   М.К.Юськів      
              (пiдпис)       ( iнiцiали, прiзвище)      
                                   
                                   
20 жовтня 2017 року                              

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень