A A A K K K
людям із порушенням зору
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр
Тернопільська область

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2017рік

                         
                           
                                                   Додаток 1    
                    до     Порядку      складання      бюджетної       звітності                                                      розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,                                                 звітності фондами загальнообов’язкового держ      
                           
              Звіт            
       про надходження та використання коштів загального фонду            (форма № 2д,  № 2м)      
            за 2017 р.         Коди  
Установа            Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр                   за ЄДРПОУ 04590984  
Територія               Теребовля                   за КОАТУУ 6125010100  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклпд)     за КОПФГ 430  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                     
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів          010 Управління освіти і науки ОДА м.Тернопіль      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації                     
видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів           
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та і          
                           
Періодичність: квартальна, річна.                      
Одиниця виміру : грн.коп.                        
Показники         КЕКВ         та/або         ККК Код рядка Затверджено на                                              звітний рік  Затверджено на                          звітний період                         (рік)1 Залишок на початок                                            звітного року Надійшло                                          коштів за                                                       звітний період                                          (рік) Касові                                            за звітний                                              період (рік) Залишок                                     на кінець                                       звітного                                     періоду (року)  
1         2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів - усього         х 010             14 456 100,00             14 456 100,00                                    -                13 369 210,87          13 369 210,87                               -   
у тому числі:                          
Поточні видатки         2000 020             14 456 100,00                                   -                                     -                13 369 210,87          13 369 210,87                               -   
Оплата праці і нарахування на заробітну плату         2100 030             12 119 900,00                                   -                                     -                11 033 461,39          11 033 461,39                               -   
Оплата праці          2110 040               9 904 700,00               9 904 700,00                                   -                  9 022 176,96            9 022 176,96                               -   
  Заробiтна плата         2111 050               9 904 700,00                                   -                                     -                  9 022 176,96             9 022 176,96                               -   
  Грошове  забезпечення військовослужбовців         2112 060                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Нарахування на  оплату праці          2120 070               2 215 200,00               2 215 200,00                                   -                  2 011 284,43            2 011 284,43                               -   
Використання товарів і послуг          2200 080               2 324 600,00                                   -                                     -                  2 324 412,07             2 324 412,07                               -   
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар         2210 090                  108 000,00                                  -                                    -                     108 000,00               108 000,00                               -   
  Медикаменти та перев’язувальні матеріали         2220 100                    20 000,00                    20 000,00                                   -                       20 000,00                 20 000,00                               -   
   Продукти харчування         2230 110               1 109 600,00               1 109 600,00                                   -                  1 109 600,00            1 109 600,00                               -   
   Оплата послуг (крім комунальних)         2240 120                  202 000,00                                  -                                    -                     202 000,00               202 000,00                               -   
   Видатки на вiдрядження         2250 130                    15 000,00                                  -                                    -                       14 823,43                 14 823,43                               -   
Видатки та заходи спеціального призначення         2260 140                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв         2270 150                  850 000,00                  850 000,00                                   -                     849 988,64               849 988,64                               -   
  Оплата теплопостачання         2271 160                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
  Оплата водопостачання та водовiдведення         2272 170                     20 000,00                                   -                                     -                        20 000,00                  20 000,00                               -   
  Оплата електроенергії         2273 180                   185 000,00                                   -                                     -                      184 997,92                184 997,92                               -   
                           
                           
                           
              2            
                           
                        Продовження додатка 1  
1         2 3 4 5 6 7 8 9  
  Оплата природного газу         2274 190                   645 000,00                                   -                                     -                      644 990,72                644 990,72                               -   
  Оплата інших енергоносiїв         2275 200                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Оплата енергосервісу         2276 210                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм         2280 220                    20 000,00                                  -                                    -                       20 000,00                 20 000,00                               -   
   Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм         2281 230                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку         2282 240                     20 000,00                     20 000,00                                    -                        20 000,00                  20 000,00                               -   
Обслуговування боргових зобов’язань         2400 250                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань          2410 260                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань          2420 270                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Поточні трансферти         2600 280                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)         2610 290                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів         2620 300                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям         2630 310                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Соціальне забезпечення         2700 320                     10 800,00                                   -                                     -                        10 800,00                  10 800,00                               -   
 Виплата пенсій і допомоги         2710 330                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
 Стипендії         2720 340                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
 Інші виплати населенню         2730 350                    10 800,00                                  -                                    -                       10 800,00                 10 800,00                               -   
Інші поточні видатки         2800 360                          800,00                                   -                                     -                             537,41                       537,41                               -   
          Капітальні видатки         3000 370                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Придбання основного капіталу         3100 380                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування         3110 390                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Капітальне будівництво (придбання)         3120 400                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
   Капітальне будівництво (придбання) житла         3121 410                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів          3122 420                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Капiтальний ремонт         3130 430                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
   Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)         3131 440                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
   Капітальний ремонт інших об’єктів          3132 450                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Реконструкція  та  реставрація          3140 460                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
    Реконструкція житлового фонду
 (приміщень)
        3141 470                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
    Реконструкція та реставрація інших об’єктів          3142 480                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
    Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури         3143 490                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Створення державних запасів і резервів         3150 500                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Придбання землі  та нематеріальних активів         3160 510                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Капiтальнi трансферти         3200 520                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, організацiям)         3210 530                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Капiтальнi трансферти органам
державного управлiння iнших рiвнiв
        3220 540                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Капітальні трансферти  урядам
 іноземних держав та міжнародним організаціям
        3230 550                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Капітальні трансферти населенню         3240 560                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
Внутрішнє кредитування 4100 570                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
 Надання внутрішніх кредитів         4110 580                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
   Надання кредитів органам державного управління інших рівнів         4111 590                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
                           
                           
              3            
                        Продовження додатка 1  
1         2 3 4 5 6 7 8 9  
   Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям         4112 600                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
   Надання інших внутрішніх кредитів         4113 610                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
Зовнішнє кредитування 4200 620                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
 Надання зовнішніх кредитів         4210 630                                  -                                   -                                    -                                     -                                 -                                -   
 Інщі видатки         5000 640 X                  336 600,00 X X X X  
 Нерозподілені видатки         9000 650                                   -                                    -                                     -                                      -                                 -                                -   
                           
        1-Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів                          
                           
Керівник                   М.Б.Кацан    
              (пiдпис)     (iнiцiали, прiзвище)    
                           
Головний бухгалтер                 М.К.Юськів    
              (пiдпис)     ( iнiцiали, прiзвище)    
                           
20 жовтня 2017 року                        
                           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень